Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Լիլիթ Յուրիի Դադայան

Դոցենտ | Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Կրթություն
2004թ. պաշտպանել է թեկնածուական թեզ` «Արտաքին տնտեսական գործունեության կառավարման համակարգի զարգացման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով՝ ստանալով տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան,
1999-2004թթ. Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի կառավարման ամբիոնի հայցորդ,
1994թ. գերազանցության դիպլոմով ավարտել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտը` էկոնոմիկայի պետական կարգավորում մասնագիտությամբ,
1989թ. ոսկե մեդալով ավարտել է Երևանի թիվ 139 անգլիական թեքումով միջնակարգ դպրոցը

Գիտական աստիճան
Տնտեսագիտության թեկնածու

Գիտական կոչում
Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2019 թ-ից՝ ռեկտորի խորհրդական՝ ուսանողների հետ աշխատանքների գծով,
2017 թ-ից՝ ՀՊՏՀ կառավարման խորհրդի անդամ,
2017-2020 թթ. ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի փորձագիտական խորհրդի անդամ,
2015-2016 թթ․ ՀՊՏՀ «Բարձրագույն կրթության կառավարում» գիտաուսումնական խմբի գիտաշխատող,
2014-2015 թթ․ ՀՊՏՀ «Կրթության մոտիվացիա» գիտաուսումնական խմբի գիտաշխատող,
2011թ-ից առ այսօր՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի մարքեթինգի ամբիոնի դոցենտ,
2009թ-ից առ այսօր՝ Երևանի պետական համալսարանի կառավարման և գործարարության ամբիոնի դոցենտ,
2009-2013թթ.՝ ՀԱԱՀ ագրոբիզնեսի կառավարման ամբիոնի դոցենտ,
2006-2009 թթ.՝ ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոնի ասիստենտ,
2002-2004թթ.՝ ԵՊՏԻ կառավարման ամբիոնի լաբորանտ,
2000-2002թթ.՝ Մովսես Խորենացու անվան համալսարանի դասախոս,
1997-2000թթ.՝ Երևանի Մ. Նալբանդյանի թիվ 33 միջնակարգ դպրոցի հայ-ամերիկյան ծրագրի շրջանակներում դասավանդվող «Տնտեսագիտության հիմունքներ» առարկայի ուսուցչուհի:

Դասավանդվող դասընթացներ
Մարքեթինգի հիմունքներ
Նորամուծությունների մարքեթինգ
Սպառողի վարքագիծ
Միջմշակութային մարքեթինգ
Հասարակության հետ կապեր
Մեդիաէկոնոմիկա
Կազմակերպական վարք

Վերջին տարիներին վերապատրաստումների մասնակցություն
Business English Language Course, վերապատրաստման դասընթաց, ՀՊՏՀ, 2021թ., Հավաստագիր
«Դասավանդման մեթոդաբանություն» վերապատրաստման դասընթաց, ՀՊՏՀ, 2020թ., Հավաստագիր
«Էրազմուս+» ծրագրի «Educational for Drone (eDrone)» №574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP նախագծի շրջանակներում վերապատրաստում Բենեվենտոյի Սանիոյի համալսարանում, Իտալիա, 2018թ․
«Էրազմուս+» ծրագրի «Educational for Drone (eDrone)» №574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP նախագծի շրջանակներում վերապատրաստում Մոլդովայի պետական համալսարանում (Քիշնև), 2018 թ․
Հայկական Փի Ար ասոցիացիայի Հանրային կապերի դպրոց, 11.09. 2017թ․- 06.02.2018թ․ Հավաստագիր՝ № 087
Վերջին տարիներին աշխատաժողովների մասնակցություն`
ԵՄ «Էրազմուս+»-ի (կարողությունների զարգացմանը միտված գործընկերային ծրագրեր (ՀԳ2)) eDrone ծրագրի շրջանակում մասնակցություն Բելառուսի պետական համալսարանում (Մինսկ) տեղի ունեցած աշխատաժողովին, 2019 թ․
«Էրազմուս+» ծրագրի «Educational for Drone (eDrone)» նախագծի շրջանակում մասնակցություն Բելառուսի պետական համալսարանում տեղի ունեցած աշխատաժողովին, 2018թ․
«Էրազմուս+» ծրագրի «Educational for Drone (eDrone)» № 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP նախագծի շրջանակում մասնակցություն Քիշնևում (Մոլդովա) տեղի ունեցած աշխատաժողովին, 2017թ․

Վերջին տարիներին փոխանակման ծրագրերի մասնակցություն
Խորվաթիա, Յոսիպ Յուրայ Շտրոսմայեր Օսիյեկի համալսարան (Erasmus+ administrative staff exchange program), 2022 թ.
Հունաստան, Աթենքի տնտեսագիտության և բիզնեսի համալսարան (Erasmus+ teaching staff mobility program), 2018 թ.

Լեզուների իմացություն
Տնտեսագետ թարգմանչի (անգլ․ ) ո ր ակ ավ ո ր ո ւ մ ` (ԵրԺՏԻ հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետ, 1990 թ․)
Անգլերեն՝ B2
Ռուսերեն՝ B2

Լինկդինյան պրոֆիլի հղումը
Email: https://www.linkedin.com/in/lilitdadayan/

dadayanlilit@gmail.com

Dadayan l. , Grigoryan V., Artashyan A., Petrosyan A.
Drones Market: Current civil and commercial applications
2020 | Գիրք/Book
Lecture Notes, 2020 – 58 p.
Լիլիթ Դադայան , Բադալյան Մ․ Վ․
Մոտիվացիայի բարձրացման հիմնախնդիրները բարձրագույն կրթության ոլորտում
2016 | Մենագրություն
Եր․, Տնտեսագետ հրատարակչություն, 2016-108 էջ
Նորամուծությունների մարքեթինգ
2016 | Ուսումնական ձեռնարկ
Դասընթացի ծրագիր և ստուգողական աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ հեռակա ուսուցման ուսանողների համար, Երևան «Տնտեսագետ», 2016թ.
Լիլիթ Դադայան , Աթոյան Վ.
Տեղեկատվական-հաղորդակցական անվտանգության ապահովման արդի խնդիրների շուրջ
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր» ՀՊՏՀ, N 3 (39), 2015, էջ 136-150
Լիլիթ Դադայան , Բադալյան Մ., Նիկողոսյան Մ.
Բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական գործունեության շահադրդման խնդիրները
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր» ՀՊՏՀ, N 2 (38), 2015, էջ 44-54
ԱՊՀ կազմակերպությունների կառավարում
2013 | Գիրք/Book
Մեթոդական ցուցումներ «Գովազդի կառավարման համակարգը կազմակերպությունում» թեմայով կուրսային նախագիծ կատարելու համար. Եր.: ՀՊԱՀ, 2012թ., 32 էջ
Լ. Յու. Դադայան , Ա. Ս. Շահբազյան
ԱՊՀ կազմակերպությունների կառավարում
2013 | Գիրք/Book
Մեթոդական ցուցումներ «Արտադրության կառավարման պրակտիկան և ոճը, դրանց կատարելագործման ուղիները» թեմայով կուրսային (դիպլոմային) աշխատանք կատարելու համար. - Եր.: ՀԱԱՀ, 2013, 20 էջ
L. Dadayan , A. Shahbazyan
Benchmarking as a Means of Increasing Competitiveness of Organizations
2011 | Հոդված/Article
ИЗВЕСТИЯ Государственного аграрного университета Армении, № 2, 2011, стр. 161-166
Л. Ю. Дадаян , А. С. Шахбазян
Сущность и специфика управленческих решений
2010 | Հոդված/Article
ИЗВЕСТИЯ Государственного аграрного университета Армении, № 2, 2010, стр. 138-143
Սնանկացման գործընթացի կարգավորման իրավական հիմքերը ՀՀ-ում
2008 | Հոդված/Article
«Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտագործնական համաժողովի նյութեր, Երևան 2008, էջ 81-85
Հայաստանի Հանրապետության մարզերը արտաքին տնտեսական հարաբերություններում
2004 | Հոդված/Article
Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա տեսական և գիտագործնական հանդես, թիվ 2-3 (37-38), օգոստոս - սեպտեմբեր, 2004 թ., էջ 50-51
Ապրանքաշրջանառության (արտահանման) ծավալի փոփոխման միտումների կանխատեսման մի մոդելի շուրջ
2004 | Հոդված/Article
Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա տեսական և գիտագործնական հանդես, թիվ 2-3 (37-38), օգոստոս - սեպտեմբեր, 2004 թ., էջ 72-73
Գծային կոդի նշանակությունը և կիրառման անհրաժեշտությունը
2003 | Հոդված/Article
Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա տեսական և գիտագործնական հանդես, թիվ 14-15 (34-35), հոկտեմբեր - նոյեմբեր, 2003 թ., էջ 135-136
Կանանց զբաղվածության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2003 | Հոդված/Article
Տնտեսական կայունացման և զարգացման հիմնախնդիրները ԵՊՏԻ պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ասպիրանտների 18-րդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան 2003 թ., էջ 68-71
Աշխատաշուկայում կանանց զբաղվածության հնարավորությունների ընդլայնում
2003 | Հոդված/Article
Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա տեսական և գիտագործնական հանդես, թիվ 10-11 (30-31), օգոստոս - սեպտեմբեր, 2003 թ., էջ 165-167