Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Անի Սարգսի Խալաթյան

Ասիստենտ | Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն
2011 - 2014 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, «Տնտեաագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում» մասնագիտացում
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորում» մագիստրոսական ծրագիր
2003- 2007 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Տնտեսագիտություն» մասնագիտություն

Աշխատանքային փորձ
2020 թ-ից առ այսօր՝ ՀՀ ՊԵԿ Զարգացման և վարչարարության ռազմավարական ծրագրերի վարչության «Եկամուտների գնահատման և վերլուծության բաժնի» գլխավոր հարկային տեսուչ
2009 թ-ից առ այսօր՝ Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի ասիսիտենտ

Դասավանդվող դասընթացներ
Տնտեսագիտական ինֆորմատիկա, Համակարգչային պրակտիկում, Միկրոտնտեսագիտություն, Մակրոտնտեսագիտություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Էներգետիկ ոլորտի տնտեսագիտություն, տնտեսագիտության մեջ համակարգչային ծրագրերի կիրառում, տնտեսագիտամաթմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - ազատ


a.khalatyan@ysu.am

Մաքսային արժեքի ազդեցությունը տնտեսական զարգացման վրա
2020 | Գիրք/Book
Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում, 2020 (1), էջ 131-146
Անի Խալաթյան , Գայանե Ղուկասյան
Մաքսային արժեքի ազդեցությունը տնտեսական զարգացման վրա
2020 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում, 2020 (1), 131-146
Առևտրային բանկի հաճախորդների վարկունակության գնահատման մոդելավորումը արհեստական նեյրոնային ցանցերի միջոցով
2019 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում, 2019(2), էջ 70-84
Հիդրոէլեկտրակայանի բնապահպանական ազդեցությունները Հայաստանում
2019 | Հոդված/Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2019 (2), 128-135 էջ:
Առևտրային բանկի հաճախորդների վարկունակության գնահատման մոդելավորումը արհեստական նեյրոնային ցանցերի միջոցով, Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում
2019 | Հոդված/Article
2019(2), էջ 70-84
Վեկտորական ավտոռեգրեսիոն մոդելների և միաժամանակյա հավասարումների համակարգերի կիրառումը ՀՀ էներգետիկայի սեկտորում
2017 | Հոդված/Article
Ֆինանսատնտեսական ժամանակային շարքերի վերլուծություն: 2017թ․, 978-9939-64-267-3, 89-91 էջ, Հայաստան
|
The analysis of the features of reculatory framework in the energy sector of RA while integrating in the regional energy market
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր: 2017թ․, 14,2, 186-190 էջ, Հայաստան
|
The analysis of the features of regulatory framework in the energy sector of RA while integrating in the regional energy market
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2017, 14(2), 186-190 էջ
Analysis of legal framework of the energy sector of RA: market challenges
2017 | Թեզիս/Thesis
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 59-60
Energy Economy
2016 | Հոդված/Article
Systemic and Sustainable Energy Efficiency in Armenia. 2016, p. 50-53
|
Առաջարկի և պահանջարկի փոխհարաբերության և հավասարակշռության Վալրասի մոդելի իրականացումը MS Excel միջավայրում
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2016, 13, 2, 221-225 էջ
|
Residential electricity consumption in armenian regions
2016 | Հոդված/Article
Новая наука: стратегии и вектор развития. 2016, стр. 116-119
|
Aram Arakelyan, Sona Sargsyan, Ani Kalatyan , Vehanush Marukhyan
Energy Economy, SINERGIA. Systematic and sustainable energy efficiency in Armenia
2016 | Հոդված/Article
Proceedings of the final workshop at the State University Yerevan 2016, Oldenburg 2017, pp 50-53.
Էլեկտրաէներգիայի և բնական գազի սպառման վերլուծությունը էներգետիկ անվտանգության տեսանկյունից
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 459-464
|
Ներդրումային որոշման կայացումը իրական օպցիոնների միջոցով փոքր հիդրոէլեկտրակայնների համար (ՀՀ օրինակով)
2013 | Թեզիս/Thesis
Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա գիտական հանդես, Երևան 9(159)2013թ., էջեր 38-39
Ներդրումների գնահատումը պահանջարկի անորոշության պայմաններում իրական օպցիոնների մեթոդով
2013 | Թեզիս/Thesis
Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա գիտական հանդես, Երևան 9(159)2013թ., էջեր 36-37
ՀՀ էներգետիկ անվտանգության ապահովումը էլեկտրաներգիայի ներքին սպառման և արտահանման տեսանկյունից
2013 | Հոդված/Article
Երևանի «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարան, Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան-4(20)2013թ., էջեր 112-115
Անորոշության պայմաններում էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի բավարարաման ծախսային համեմատությունը իրական օպցիոնների մեթոդով
2013 | Հոդված/Article
Ճարտարագիտական Ակադեմիա (ՀՃԱ). Լրաբեր, 2013թ., Հատոր 10, № 4, էջեր 633-637
Էլեկտրաէներգիայի արտադրության և ներդրումների վերլուծությունը VAR մոդելի միջոցով
2013 | Հոդված/Article
Հայաստանի Ճարտարագիտական Ակադեմիա (ՀՃԱ). Լրաբեր, 2013թ.,Հատոր 10, № 2, էջեր 233-238
Կորպորատիվ մշակույթի համատեղելիության վրա հիմնված գնահատող հայեցակարգ մատակարարման շղթաների համար
2011 | Թեզիս/Thesis
Հայաստան ֆինանսներ և էկոնոմիկա ISSN 1829-0787,N11(137) նոյեմբեր 2011թ.,334:330, էջ 42-43