Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Գագիկ Ռոբերտի Չախոյան

Դասախոս | Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն
2015-2018թթ. ԵՊՀ, Տնտեսագտիության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն, ասպիրանտուրա, <<Մաթեմատիկական տնտեսագիտություն>> մասնագիտություն
2013-2015թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Տնտեսագիտության տեսություն (մագիստրատուրա)
2009-2013թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Տնտեսագիտության տեսություն (բակալավր)

Աշխատանքային փորձ
2018թ-ից Տվյալագիտության բաժնի ղեկավար, Սոլոլըռն ԱռԷյ ՍՊԸ (Sololearn RA Inc.)
2014-2016թթ. Հարկային խորհրդատու, Էրնսթ Ընդ Յանգ ՓԲԸ (Ernst & Young CJSC)

Դասավանդվող դասընթացներ
Նեյրոնային ցանցեր և խոր ուսուցում, Լայնամասշտաբ վերլուծություններ, Տվյալների վիզուալիզացիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Տվյալների վերլուծություն,
հաճախորդների վարքագծի վերլուծություն և մոդելավորում,
ինֆորմացիայի վիզուալիզացիա,
վիճակագրություն,
վիճակագրական վարկածների ստուգում

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - ազատ

gagik.chakhoyan@ysu.am

On Armenian Migration Economic Circles.
2017 | Հոդված/Article
Materials of the International Conference "Problems of energy and energy savings", Yerevan, 2017.
ՀՀ բնակչության միգրացիայի դետերմինանտները և դրանց փոփոխության դինամիկան 2008-2015թթ.
2017 | Հոդված/Article
<<Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր>> ուսանողների, ասպիրանտների և երիտասարդ գիտնականների միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան: ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017:
Հակոբյան Ե., Չախոյան Գ.
ՀՀ համայնքներում մակերևութային ջրերի որակի գնահատում:
2017 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, N 9-10 (205-206), 2017, էջ 156-161:
Chakhoyan G. , Hakobyan Ye.
Territorial Development Index: Case Study of the Republic of Armenia.
2017 | Հոդված/Article
Proceedings of Engineering Academy of Armenia (PEAA), Vol.14, No. 3, pp. 355-361.
ՀՀ բնակչության արտագաղթի որոշիչների դինամիկայի վերլուծություն
2017 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, N 3-4 (199-200), 2017, էջ 33-35:
ՀՀ բնակչության արտագաղթի որոշիչները:
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր (ՀՃԱԼ), Հ. 14, N 1, 2017, էջ 36-40: