Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Վարդուհի Գևորգի Գաբրիելյան

Դասախոս | Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
Կրթություն
2014-2015 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, Ը.00.01 - «Ընդհանուր տնտեսագիտություն» մասնագիտություն
1997 թ. Կալիֆորնիայի Պետական Պոլիտեխնիկական Համալսարան, Պոմոնա, ԱՄՆ, Գործարար վարչարարության մագիստրոսական ծրագիր
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» մասնագիտություն

Աշխատանքային փորձ
1995 թ.-ից առ այսօր՝ ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի ասիստենտ

Դասավանդվող դասընթացներ
Տնտեսագիտական տեսություն - 1
Տնտեսագիտական տեսություն - 2
Անշարժ գույքի էկոնոմիկա
Տնտեսագիտության հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Մակրոտնտեսագիտություն
Միկրոտնտեսագիտություն
Անշարժ գույքի էկոնոմիկա
Կառավարչական ֆինանսներ

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - ազատ

Էլ. փոստ
varduhi.gabrielyan@ysu.am

Տեխնոլոգիական առաջընթացը և տնտեսական զարգացումը
2020 | Հոդված/Article
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ Գիտական հանդես, #4, 2020, էջ 177-189
Պետական գույքի կառավարումը զարգացած երկրների օրինակով
2018 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, #5-6 (213-214), 2018, էջ 150-154
Գույքային հարաբերությունների իրականացումը որպես դրանց վերարտադրության հիմք
2017 | Հոդված/Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: Պարբերական գիտական ժողովածու, Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտ: Եր.: «ՕՐ-ԴԱՐ» հրատ., 2017, Գիրք 10, էջ 271-282
ՀՀ անշարժ գույքի շուկան 2016 թվականին
2017 | Հոդված/Article
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ Գիտական հանդես, #2, 2017, էջ 145-152
Պետական և մասնավոր սեփականության արդի հիմնահարցերը
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 58-73
|
«Անշարժ գույքի շուկա» դասընթացի բակալավրիատի ուսումնական ծրագիր
2016 | Գիրք/Book
Նոյան տապան հոլդինգ, 2016թ․, 8 էջ
Պետական-մասնավոր գործընկերություն. պետության և գործարարության փոխգործակցության նոր միտումները
2016 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում, 2016, 2, 104-113 էջ
|
Պետական-մասնավոր գործընկերության պետության և գործարարության փոխգործակցության նոր միտումները
2016 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, #3-4 (187-188), 2016, էջ 59-62
Հավատարմագրային կառավարման ծառայությունների շուկայի զարգացումը ՀՀ-ում
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 144.5, 2014թ. (№ 3), էջ 47-57
|
ՀՀ հողօգտագործման որոշ հիմնախնդիրներ
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 34-54
|
Անշարժ գույքում կատարվող ներդրումների արդյունավետության գնահատման ցուցանիշներ
2011 | Հոդված/Article
Հայաստան.ֆինանսներ և էկոնոմիկա, թիվ 5, 2011թ., էջ 33-37
|
Անցումային տնտեսության տեսություն
2008 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008թ., 150 էջ