Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Ալվարդ Ալբերտի Խառատյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Ալվարդ Ալբերտի Խառատյան
տ. գ. թ., Երևանի պետական համալսարանի Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դոցենտ

Կրթություն
1988-1992 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա «Ընդհանուր տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ
1982 - 1987 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Տնտեսագիտական կիբեռնետիկա» մասնագիտություն

Աշխատանքային փորձ
2006 թ-ից առ այսօր` ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դոցենտ
2001-2006 թթ. ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի ասիստենտ
1992–2001 թթ. ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի Տնտեսագիտության տեսու¬թյան ամբիոնի ասիստենտ
1987-1992 թթ. Հայկ. ԽՍՀ Պետպլանին առընթեր Պլանավորման և տնտեսա¬գիտության ԳՀԻ, Հատուկ ծրագրերի բաժին, գիտաշխատող

Դասավանդվող դասընթացներ
Միկրոտնտեսագիտություն, Մակրոտնտեսագիտություն, Էկոնոմետրիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
էկոնոմետրիկ վերլուծություն,
սոցիալ- տնտեսական հիմնախնդիրների ուսումնասիրություն,
պետական տնտեսական քաղաքականություն,
տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն – լավ (Upper Intermediate Level-CEFR B2)alvardkharatyan@ysu.am

Եկամուտների անհավասարության և աղքատության արդի միտումները
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2022 № 3 (39), էջ 76-91
|
Харатян А.А. , Тигранян В.И.
Туризм в Армении: эмпирические оценки, тенденции развития
2021 | Հոդված/Article
Современные проблемы социально-экономических систем в условиях глобализации. Сборник научных трудов ХV Международной научно-практической конференции, г. Белгород, 21 октября 2021’’. Белгород 2021, стр. 426-430
Ա.Ա. Խառատյան , Ս.Գ. Սարգսյան, Վ.Կ. Կոպարանյան
ՀՀ հիփոթեքային ֆինանսավորումը և տների գները
2020 | Հոդված/Article
Հայաստանի Ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2020, Հ. 17, № 1, էջ 34-40:
Ա. Խառատյան , Վ. Տիգրանյան, Զ. Ավետյան
ՀՀ արտաքին անձնական տրանսֆերտների մակրոտնտեսական ազդեցության գնահատումը:
2020 | Հոդված/Article
Բանբեր Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի, 2020, № 3, էջ 27-42:
Ա. Խառատյան , Վ. Տիգրանյան
Զբոսաշրջության ազդեցության գնահատումը ՀՀ ՀՆԱ-ի վրա և դրա զարգացման հեռանկարային ուղղությունները:
2020 | Հոդված/Article
Լրաբեր Հայ-ռուսական համալսարանի, Սերիա` Հումանիտար եվ հասարակական գիտություններ, 2020, № 2, էջ 71-84:
Ա. Խառատյան , Վ. Տիգրանյան
ՀՀ ՀՆԱ-ի և դրա ծախսային բաղադրիչների փոխազդեցության գնահատումը սխալների ուղղման վեկտորական (VEC) մոդելի կիրառմամբ
2020 | Հոդված/Article
ՀՊՏՀ 28-րդ գիտաժողովի նյութեր, 2020, էջ 388-403:
Ա.Ա. Խառատյան , Ս.Գ. Սարգսյան, Ի.Ա. Չուխաջյան
ՀՀ տնտեսական աճի, պետբյուջեի հարկային մուտքերի և զբաղվածության վրա օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ազդեցության գնահատումը:
2019 | Հոդված/Article
Հայաստանի Ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2019, Հ. 16, № 2, էջ 121-127:
Տրամաբանական ռեգրեսիան որպես մարքեթինգի գործիք
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 40-49
|
Ա.Ա. Խառատյան , Ս.Գ. Սարգսյան, Ա.Ս. Հովակիմյան
Հայերեն տեքստի տոնայնության վերլուծության մեթոդներ
2018 | Հոդված/Article
Հայաստանի Ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2018, Հ. 15, № 4, էջ 609-613
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացումները և մարդկային կապիտալի վերարտադրության հիմնախնդիրները անկախության տարիներին
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 340 էջ
Ալվարդ Խառատյան , Ասպրամ Շադյան
Եվրասիական տնտեսական միությանը ՀՀ անդամակցելու հնարավոր հետևանքների որոշ քանակական գնահատականներ
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 65-75
|
Нейросетевые технологии в задачах прогнозирования
2015 | Հոդված/Article
Международная научная конференция "Экономика и управление", 2015, 126-131 стр.
|
Ա.Ա. Խառատյան , Հ.Ա. Համբարձումյան
Տնտեսական ինտեգրացիա, եկամուտների անհավասարություն և աղքատություն. Տեսություն և պրակտիկա
2015 | Հոդված/Article
Հայաստանի Ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2015, Հ. 12, № 1, էջ 15-21
Բուհերում դասավանդման գործընթացի արդյունավետության բարձրացման որոշ հարցեր
2015 | Հոդված/Article
Հայաստանի Ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2015, Հ. 12. № 3, էջ 432-436
Գլոբալ անհավասարություն և աղքատություն. արդի հիմնախնդիրները
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 144.5, 2014թ. (№ 3), էջ 35-46
|
Արհեստական նեյրոնային ցանցերի կիրառումը տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելավորման մեջ (ՀՀ-ում գնաճի կանխատեսման օրինակով
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 561-573
|
ՀՀ տնտեսական աճը և սոցիալական հիմնախնդիրները
2013 | Հոդված/Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր. ՀՃԱԼ. Երևան, 2013 թ., Հ10, N1, էջ 5-11
Ա.Խառատյան , Ն. Քոչինյան , Ա.Համբարձումյան
Механизмы создания структурных инструментов в РА
2012 | Հոդված/Article
VIII – ая Международная школа-семинар“Многомерный статистческий анализ и эконометрика” Москва, 2012, с. 158-159
Многомерный статистический анализ социально-экономических показателей РА
2012 | Հոդված/Article
VIII – ая Международная школа-семинар “Многомерный статистческий анализ и эконометрика” Москва, 2012, с. 158-159
Ա. Ա. Խառատյան , Մ. Վահրամյան, Ա. Համբարձումյան
ՀՀ արտաքին առևտրատնտեսական կապերի տնտեսաչափական վերլուծությունն առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանն անդամակցության համատեքստում
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 135.5, Երևան 2011թ., էջ 43-50
|
Սոցիալական հիմնական զարգացումների վերլուծությունը Հայաստանի անցումային տնտեսությունում
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2011, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2011, էջ 44-54
Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում
2011 | Գիրք/Book
Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 82 էջ
ՀՀ աշխատաշուկայի վերլուծություն
2010 | Գիրք/Book
Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2010թ., 199 էջ:
Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ Երևան 2009, 168 էջ
|
Эконометрический анализ рынка труда Республики Армения
2008 | Հոդված/Article
Вестник Инженерной Академии Армении (ВИАА), 2008, Т5, №1, с. 3-8
Женская миграция и ее социалхно–экономические последствия
2008 | Հոդված/Article
Вестник инженерной академии Армении. 2008г., Т.5. N3, стр. 313-316
Женская миграйия и ее социально-экономические последствия в Армении
2008 | Հոդված/Article
Вестник инженерной академии Армении (ВИАА), 2008. Т5, №3, с. 313-316
Ուոլտեր Նիկոլսոն, Միկրոտնտեսագիտություն
2007 | Գիրք/Book
Երևան, 2007թ. 318 էջ
ՀՀ միգրացիայի որոշիչների էկոնոմետրիկ վերլուծություն
2005 | Հոդված/Article
Հայաստան. Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա 2005,N 8-9, (56-57), մայիս-հունիս, էջ 156-159
ՀՀ միգրացիոն գործընթացները անցումային ժամանակաշրջանում
2005 | Հոդված/Article
ՀՀ Սոցիալ-Տնտեսական Արդի Հիմնախնդիրները (գիտական հոդվածների ժողովածու – 6), ՀՀ Ֆին. և Էկոնոմ. Նախար. Տնտեսագիտական Հետազոտությունների Ինստիտուտ, 2005, էջ 60-68
«Համակարգչային տեխնոլոգիաները տնտեսաչափական վերլուծություններում» դասընթացի ծրագիրը
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, Մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր: Երևան 2004, էջ80-86
Տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր «Սոցիալական տնտեսագիտություն» առարկա
2004 | Հոդված/Article
Երևանի պետական համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր, Երևան, 2004թ., էջ 28-30
«Սոցիալական տնտեսագիտություն» դասընթացի ծրագիրը
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, Մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր: Երևան, 2004, էջ 28-31
ՀՀ աշխատանքի շուկան և բնակչության արտագաղթը
2004 | Հոդված/Article
Կրթությունը և Գիտությունը Արցախում: Հ. 5-6, Եր. 2004, էջ 127-132
Ա. Խառատյան , Գ. Դինգչյան
Աշխատանքի շուկայի «ձևավորման» գործընթացը անցումային տնտեսությամբ երկրներում
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՃՀ, Երիտասարդ տնտեսագետների երկրորդ հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Հ. 1, Երևան 2004, էջ 74-81
Ետսոցիալիստական հասարակության սոցիալական կառուցվածքի ուսումնասիրության մեթոդաբանական մոտեցումներ
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 3-10
|
Անցումային տնտեսության բաշխման հարաբերությունները և բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման ու սոցիալական արդարության հիմնախնդիրներ
2003 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2003թ, N 1,էջ 43- 52
Բնակչության կենսամակարդակի շերտավորումը պայմանավորող գործոնները անցումային տնտեսությամբ երկրներում
2003 | Հոդված/Article
Հայաստան. Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, N10-11 (30-31), օգոստոս-սեպտեմբեր, 2003թ., էջ 184-189
ՀՀ մակրոտնտեսական քաղաքականության ազդեցությունը բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման վրա
2003 | Հոդված/Article
ՀՊՃՀ 70 ամյակին նվիրված ուսանող տնտեսագետների առաջին գիտաժողով, նյութերի ժողովածու, Երևան, 15-17 մայիսի, 2003թ., էջ 42-48
Ետսոցիալիստական հասարակության սոցիալական կառուցվածքի ուսումնասիրության մեթոդաբանական մոտեցումներ
2003 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի, 2003թ, Հ.2(110), էջ 3-10
Անցումային տնտեսության բաշխման հարաբերությունները և բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման ու սոցիալական արդարության հիմնախնդիրները
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 43-52
|
«Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման» առանձնահատկությունները պլանայինից շուկայական տնտեսության անցման շրջանում
2002 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, Երևան, 2002թ.,էջ 4-9
Киракосян Ш.В., Харатян А.А.
Повышение уровня автономности функциони¬рования экономики республики в экстремальных условиях
1991 | Հոդված/Article
Проблемы развития экономики Армении в условиях перехода к рыночным отношениям, НИИЭП, «Айастан, Ереван 1991, С. 146-150
Арутюнян Р.И., Харатян А.А.
Вопросы формирования нормативно-финансового механизма
1988 | Հոդված/Article
Проблемы совершенствования регионального планирования народного хозяйства, НИИ Экономики и Планирования при Госплане Армянской ССР, Ереван 1988, С. 169-174
Проблема совершенствования ценообразования и налог с оборота
1987 | Հոդված/Article
44-ая Студентческая Научная Конференция КГУ, Секция Кибернетики, Киев, 1987, С. 112-115