Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Գագիկ Պետրոսի Տոնոյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն
2003 թ. Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիա, ինֆորմատիկայի և ավտոմատացված խնդիրների ինստիտուտ,մաթեմատիկայի դոկտորի աստիճան
1986 - 1989 թթ. Մոսկվայի Գիտությունների ակադեմիա, համակարգչային կենտրոնի ասպիրանտ
1972 - 1977 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ
1962 - 1972 թթ. Ք. Աշտարակ, 3 միջնակարգ դպրոց, գերազանցության ատեստատ

Աշխատանքային փորձ
2003 թ-ից այսօր ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի ասիստենտ
2000 - 2003 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի դասախոս
1989 - 2000 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ասիստենտ
1986 - 1989 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ինժեներ-ծրագրավորող
1984 - 1986 թթ. Մոսկվայի Գիտությունների ակադեմիա, համակարգչային կենտրոնի պրակտիկանտ
1977 - 1978 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի մաթեմատիկ-ծրագրավորող

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համկարգչային իմացություն
MS Office 2007, Visual Basic, C++, Pascal, HTML

Գյուղատնտեսության ոլորտում առաջացող բազմաչափանիշային խնդիրների լուծման որոշ մոտեցումներ
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2022 № 1 (37), էջ 53-63
|
Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ
2017 | Գիրք/Book
Ուս.ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 136 էջ
An asymptotic estimate of the number of solutions of a special system of boolean equations (Բուլյան հավասարումների հատուկ համակարգերի լուծումների քանակի ասիմպտոտիկ գնահատումները )
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #1, էջ 35-39
|
Դիսկրետ մոդելավորումը ճանաչողության և դասակարգման խնդիրներում
2015 | Գիրք/Book
Երևան 2015, Զանգակ հրատարակչություն, 54 էջ
|
Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ Երևան 2009, 168 էջ
|
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք տնտեսագետների համար
2005 | Գիրք/Book
2005, Երևան,108 էջ
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք տնտեսագետների համար
2003 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2003,107 էջ
Որոշ տիպի երկրաչափան խնդիրների լուծման մեթոդներ
2000 | Հոդված/Article
Բնագետ, Երևան,2000, 7 էջ
О гамильтоновых циклах в графах (Համիլտոնյան ցիկլեր գրաֆներում)
1988 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 165 (ռուսերեն)
|
О попарно несравнимых вершинах единичного n-мерного куба и оценке числа шагов одного алгоритма (n-չափանի միավոր պորանարդի զույգ առ զույգ անհամեմատելի գագաթների և մի ալգորիթմի քայլերի քանակի գնահատականի մասին)
1980 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #2, էջ 148-149 (ռուսերեն)
|