Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Գոհար Արայի Բարխուդարյան

Դեկանի տեղակալ | Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Կրթությունը
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Տնտեսագիտական կիբեռնետիկա» բաժին
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Կառավարման և գործարարության» ամբիոն

Մասնագիտական աշխատանքային գործունեությունը
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Կառավարման և գործարարության» ամբիոնի դասախոս
2007 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Կառավարման և գործարարության» ամբիոնի ասիստենտ
2008 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

Դասավանդվող առարկաները
Ձեռնարկության էկոնոմիկա
Ծառայությունների ոլորտի էկոնոմիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կրթության կառավարման հիմահարցեր, կրթության ոլորտի տնտեսագիտական հիմնախնդիրներ

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

g.barkhudaryan@ysu.am

Կրթության, մարդկային կապիտալի և տնտեսական աճի փոխառնչությունները
2016 | Հոդված/Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: 2016թ․, Գիրք 9, 40-58 էջ, Հայաստան
|
Կրթական ծառայությունների արդյունավետության բարձրացման հիմնահարցերը ՀՀ անցումային տնտեսությունում
2011 | Գիրք/Book
ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի տարեգիրք, Երևան, 2011, էջ 187-199
|
Некоторые аспекты повышения качества экономических образовательных услуг
2010 | Հոդված/Article
Собрание материалов международной научной конференции (1-4 октября, 2009) “Университетское образование в XXI в.” посвященной 90-летию Ереванского Государственного Университета. Ереван, изд. ЕГУ, 2010, стр. 91-98
|
ՀՀ կրթական ծառայությունների միջազգային առևտրի որոշ հարցեր
2007 | Հոդված/Article
«Ազգային կրթական համակարգի բարեփոխումները», Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ասպիրանտների 21-րդ գիտական նստաշրջան, Երևան, 2007, էջ 43-48
|
Տնտեսության և կրթության փոխգործակցման որոշ հիմնահարցեր
2006 | Հոդված/Article
Բանբեր, ԵՊՏՀ, թիվ 2, Երևան, 2006թ.,էջ 29-43
|
Կրթության սոցիալ-տնտեսագիտական որոշ առումներ
2005 | Հոդված/Article
“Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա”, N12-13(60-61), 2005, էջ 198-201
|