Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Հայկ Գերասիմի Մնացականյան

Պրոֆեսոր | Ֆինանսահաշվային ամբիոն
Կրթություն
2017 – Պրոֆեսորի գիտական կոչում
2013 – Տնտեսագիտության դոկտորի գիտական աստիճան
2007 – Դոցենտի գիտական կոչում
2001 – Տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան
1998 – 2001 – ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա
1993 – 1998 – ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ
1983 – 1993 - #172 անգլերենի խորացված ուսումնասիրությամբ միջնակարգ դպրոց

Աշխատանքային փորձ
2008 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ «Ֆինանսահաշվային» ամբիոնի վարիչ
2000 թ-ի սեպ. - 2008 թ. ԵՊՀ Ֆինանսահաշվային ամբիոնի դոցենտ
2003 թ-ի փետ. - 2004 թ. ԵՊՀ Ֆինանսահաշվային ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
2000 թ-ի հունիս - 2002 թ. Գլխավոր մասնագետ, վարկավորման և ներդրումների վարչություն, Զարգացման Հայկական Բանկ
1999 - 2000 թ. Արտաքին հարաբերությունների բաժնի պետ, Փոստի և հեռահաղորդակցության նախարարություն

Դասավանդվող դասընթացներ
Ֆինանսներ 1, Ֆինանսներ 2, Ֆինանսական ինստիտուտներ և շուկաներ, Ֆինանսների կառավարում, Ներդրումային քաղաքականություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Պետական Ֆինանսներ, Կորպորատիվ Ֆինանսներ, Ներդրումներ, հաշվապահություն և աուդիտ

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - ազատ

h.mnatsakanyan@ysu.am

Հ. Մնացականյան , Մ. Սիսակյան
ՀՀ պետական պարտքի կառավարման որոշ խնդիրները միջազգային փորձի վերլուծության համատեքստում
2021 | Հոդված/Article
«Այլընտրանք», 2021, թիվ 2, էջ 311-320
Հայկ Մնացականյան , Թ. Հովակիմյան
Ֆինանսական ինժեներիա
2020 | Ուսումնական ձեռնարկ
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ Երևան, Լուսակն հրատարակչություն, 2020թ. 233 էջ
Հայկ Մնացականյան , Վիկտորյա Բդոյան
Արժեթղթավորման Զարգացման Միջազգային Միտումներն Ու Հեռանկարները Հհ-Ում
2019 | Հոդված/Article
Այլընտրանք, 2019, 3, 16-24 էջ
Հայկ Մնացականյան , Կարլեն Մարգարյան
Փմձ-Ների Ֆինանսավորման Հասանելիության Բարելավման Հիմնական Ուղիները Հհ-Ում
2019 | Հոդված/Article
Այլընտրանք, 2019, 4, 74-90 էջ
Implementation challenges of IFRS 9 impairment requirement in post-soviet countries' banks Accounting and accounting education in the digital society
2019 | Հոդված/Article
The international scientific conference VIII edition, 2019, p. 150-158
Հայկ Մնացականյան , Լ. Բաղդասարյան
ՖՀՄՍ (IFRS) 9 ներդրման հիմնախնդիրները ՀՀ բանկերում
2018 | Հոդված/Article
“Այլընտրանք” եռամսյա գիտական հանդես, # 4, 2018, էջ. 65-74
Ներդրումային միջավայրի բարելավման արդի խնդիրները ՀՀ-ում Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները
2018 | Հոդված/Article
2018, 127-132 Էջեր
Ներդրումային միջավայրի բարելավման արդի խնդիրները ՀՀ-ում Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները
2018 | Հոդված/Article
2018, 127-132 Էջեր
Հ. Գ. Մնացականյան , Գ. Գ. Խաչատրյան
Հանրային նշանակալի կազմակերպությունների աուդիտի կարգավորումը ՀՀ-ում
2018 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2018, Մաս II, էջ 242-249
|
Վարկավորման և վարկային տոկոսադրույքի ձևավորման խնդիրները ՀՀ-ում
2017 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա: 2017թ․, 1-2, 90-92 էջ, Հայաստան
|
Հայկ Մնացականյան , Րաֆֆի Ալեքսանյան
Ինտեգրացված հաշվետվողականության դերը աուդիտորական գործունեության կարգավորման համատեքստում
2017 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա: 2017թ․, 1-2, 99-101 էջ, Հայաստան
|
Актуальные проблемы долларизации экономики в Республике Армения
2017 | Հոդված/Article
Вестник полоцкого государственного университета. Серия D: экономические и юридические науки. 2017, Серия D, стр. 71-74
|
Hayk Mnatsakanyan , Houshang Heidarian
Effect of Price of Petroleum Products on Macroeconomics Parameters
2017 | Հոդված/Article
International Journal of Applied Business and Economic Research, 2017, 5, 289-303 pp.
|
ՀՀ արժութային շուկայի արդի խնդիրները
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 34-39
|
Ֆինանսների կառավարման հիմունքներ
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Ասողիկ: 2016թ․, 128 էջ
|
ՀՀ Ֆինանսական կայունության ապահովման ռիսկերի կառավարման որոշ հիմնահարցեր
2015 | Հոդված/Article
Այլընտրանք, 2015թ․, 1, 57-65 էջ
|
The Modern Trends of the Auditing Market Formation in the Republic of Armenia (ՀՀ աուդիտորական ծառայությունների շուկայի ձևավորման ժամանակակից միտումները)
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 138.5, Երևան 2012թ., էջ 75-81
|
Հաշվապաhի և աուդիտորի արդի գործառույթները կազմակերպության գործունեության կայունության ապահովման համատեքստում
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 135.5, Երևան 2011թ., էջ 36-42
|
Աուդիտորական եզրակացության էությունը և հատուկ նպատակներով աուդիտը, Հայաստան
2011 | Հոդված/Article
ֆինանսներ և էկոնոմիկա N 4 (130), ապրիլ, 2011թ., 37-39 էջեր
Ռիսկերի գնահատումը և աուդիտորական ապացույցների կարևորությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտում
2011 | Հոդված/Article
Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա N4 (130), ապրիլ, 2011թ., 35-37 էջեր
|
Աուդիտորական գործունեության արդի միջազգային ստանդարտները, Հայաստան
2011 | Հոդված/Article
ֆինանսներ և էկոնոմիկա N 3 (129), մարտ, 2011թ., 29-31 էջեր
|
Ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ. հիմնական սկզբունքները և աուդիտորի պատասխանատվությունը
2011 | Հոդված/Article
Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա N 3 (129), մարտ, 2011թ., 31-33 էջեր
|
Աուդիտի որակի արտաքին վերահսկման ամերիկյան փորձը
2011 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում 1, Երևան 2009թ. 110-116 էջեր
The significance of international auditing standard going concern during economic downturn
2010 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի 130.5, Երևանի պետական համալսարան 2010, էջ 80-86
The Significance of International Auditing Standard Going Concern during Economic Downturn («Գործունեության անընդհատություն». աուդիտի միջազգային ստանդարտի կարևորությունը տնտեսական ճգնաժամի պարագայում)
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 130.5, Երևան 2010թ., էջ 80-86
|
Աուդիտի որակի ապահովման հիմնական նախապայմանները
2009 | Հոդված/Article
Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա N6-7 (107-108), մայիս-հունիս, Երևան 2009թ., 72-74 էջեր
|
Աուդիտի դերը տնտեսական համակարգի արդյունավետության բարձրացման գործում
2009 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում 2, Երևան 2009թ., 133-140 էջեր
Աուդիտի որակի արտաքին վերահսկման Եվրամիության չափանիշները
2009 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում 1, Երևան 2009թ., 103-109 էջեր
Աուդիտորի մասնագիտական վարքագծի կանոնների խախտման վտանգները և սահմանափակման միջոցները
2009 | Հոդված/Article
Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա N 1-2 (102-103), հունվար-փետրվար, Երևան 2009թ., 79-81 էջեր
|
Աուդիտորական գործունեության կարգավորման Եվրամիության առանձին պահանջների հարցի շուրջ
2009 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, Երևան 2009թ., 174-177 էջեր
Աուդիտի որակի ապահովման հիմնական նախապայմանները, Հայաստան
2009 | Հոդված/Article
ֆինանսներ և էկոնոմիկա # 6-7 (107-108), մայիս-հունիս, 2009թ., էջ 72-74
Աուդիտորի մասնագիտական վարքագծի հիմնարար սկզբունքները
2009 | Հոդված/Article
Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա N 1-2 (102-103), հունվար-փետրվար, Երևան 2009թ., 77-79 էջեր
|
Աուդիտորական գործունեության էությունը և խնդիրները
2009 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում 2, Երևան 2009թ., 125-132 էջեր
Աուդիտի կազմակերպման ժամանակակից մոտեցումները Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ
2009 | Հոդված/Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ Գիտական աշխատանքների ժողովածու, Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտ, 2009, էջ 217-226
Հայաստանում աուդիտի որակի վերահսկման Հաշվապահների միջազգային դաշնության մոտեցումների կիրառելիության խնդիրները
2009 | Հոդված/Article
Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա N 6-7 (107-108), մայիս-հունիս, Երևան 2009թ., 74-75 էջեր
Adoption of International financial reporting standarts in Armenia
2008 | Հոդված/Article
Вестник МАНЕБ, Теоретический и научно-практический журнал, Том 13, N 4, вып. 2, Санкт-Петербург 2008, 86-89 ст.
ՀՀ բանկային համակարգի ռիսկերի կառավարման և վերահսկման հիմնահարցերը
2008 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, Երևան 2008, 7 էջ
Adoption of standards issued by International Federation of Accountants in Armenia
2008 | Հոդված/Article
Вестник МАНЕБ, Теоретический и научно-практический журнал, Том 13, N 4, вып. 2, Санкт-Петербург 2008, 83-86 ст.
Ոչ բանկային ֆինանսական համակարգի զարգացման միտումները ՀՀ-ում
2008 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, Երևան 2008, 9 էջ
Աուդիտի ոլորտի օրենսդրական բարեփոխումների անհրաժեշտությունը ՀՀ-ում
2006 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, Երևան 2009թ., 170-174 էջեր