Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Նարինե Սինարայի Քոչինյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն
1985 - 1990 թթ. ԵՊՀ «Կիռարական մաթեմատիկայի» ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից առ այսօր` ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դոցենտ
2005- 2010 թթ. Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի ասիստենտ
2002- 2005 թթ. Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դասախոս
1992 - 2002 թթ.`մաթեմատիկայի ուսուցչուհի, թիվ 76 դպրոց

Դասավանդվող դասընթացներ
Էկոնոմետրիկա
Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
տնտեսագիտամաթմատիկական մեթոդներ, մոդելավորում և էկոնոմետրիկա

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - լավ


anahitqochinyan@ysu.am

кономическая Революция В Контексте Трасформационных Процессов Рыночного Хозяйства Армении
2020 | Հոդված/Article
Феномен Рыночного Хозяйства: От Истоков До Наших Дней Партнерство В Условиях Риска И Неопределенности, 2020, 223-233 էջ
Экономическая Революция В Контексте Трасформационных Процессов Рыночного Хозяйства Армении
2020 | Հոդված/Article
Феномен Рыночного Хозяйства: От Истоков До Наших Дней Партнерство В Условиях Риска И Неопределенности, 2020, 223-233 էջ
Социально-институциональные признаки разграничения уровня конституционализма стран с переходной экономикой
2018 | Հոդված/Article
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, 2018, 12/554, стр. 147-158
|
Саргсян Г. Л., Геворгян Р.А., Кочинян Н.С.
Социально-институциональные признаки разграничения уровня конституционализма стран с переходной экономикой.
2018 | Հոդված/Article
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская,2018 , 12/527
Տնտեսական իրավիճակնրի մոդելավորում։ Ուսումնական ձեռնարկ
2017 | Գիրք/Book
«Զանգակ-97» ՍՊԸ, 2017, 288 էջ, Հայաստան, Երևան
Применение методов классификации и распознавания к задачам определения уровня конституционализма
2016 | Հոդված/Article
IX-я Международная школа-семинар «МНОГОМЕРНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ЭКОНОМЕТРИКА». 2016, стр. 44-46
|
Конституционная диагностика на основе сравнительного анализа характеристик демократического развития стран с переходной экономикой
2016 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы экономической теории и практики. 2016, 20, стр. 35-49
|
Конституционная диагностика и мониторинг: инструментарий и методы реализации
2016 | Հոդված/Article
Конституционное Правосудие. 2016, 4 (74), стр. 56-75
|
Переходный период в РА и проблемы развития
2015 | Հոդված/Article
Материалы III междухородной конференции «Феномен рыночного хозяйства». Краснодар 2015, стр. 246-256
Դիսկրետ մոդելավորումը ճանաչողության և դասակարգման խնդիրներում
2015 | Գիրք/Book
Երևան 2015, Զանգակ հրատարակչություն, 54 էջ
|
Բնական ռեսուրսների արժեչափման և օգտագործման հիմնախնդիրները ՀՀ տնտեսությունում
2014 | Հոդված/Article
ՀՏՄ տարեկան գիտաժողով, հունիս 20-23, Ե. 2014, 18 էջ
ՀՀ տնտեսական աճը և սոցիալական հիմնախնդիրները
2013 | Հոդված/Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր. ՀՃԱԼ. Երևան, 2013 թ., Հ10, N1, էջ 5-11
Ա.Խառատյան , Ն. Քոչինյան , Ա.Համբարձումյան
Механизмы создания структурных инструментов в РА
2012 | Հոդված/Article
VIII – ая Международная школа-семинар“Многомерный статистческий анализ и эконометрика” Москва, 2012, с. 158-159
Многомерный статистический анализ социально-экономических показателей РА
2012 | Հոդված/Article
VIII – ая Международная школа-семинар “Многомерный статистческий анализ и эконометрика” Москва, 2012, с. 158-159
Սոցիալական հիմնական զարգացումների վերլուծությունը Հայաստանի անցումային տնտեսությունում
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2011, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2011, էջ 44-54
Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում
2011 | Գիրք/Book
Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 82 էջ
Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ Երևան 2009, 168 էջ
|
Миграция из Армении: особенности и социально–экономические последствия
2009 | Հոդված/Article
«Տարածքայն կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդեիրները ՀՀ-ում», Հանրապետ. գիտաժողովի նյութեր, 2009, էջ 332-335
Эконометрический анализ рынка труда Республики Армения
2008 | Հոդված/Article
Вестник Инженерной Академии Армении (ВИАА), 2008, Т5, №1, с. 3-8
Женская миграция и ее социалхно–экономические последствия
2008 | Հոդված/Article
Вестник инженерной академии Армении. 2008г., Т.5. N3, стр. 313-316
Анализ рынка труда Республики Армения
2008 | Հոդված/Article
Вестник инженерной академии Армении. 2008г., Т.5. N1, стр. 3-8
Женская миграйия и ее социально-экономические последствия в Армении
2008 | Հոդված/Article
Вестник инженерной академии Армении (ВИАА), 2008. Т5, №3, с. 313-316
ՀՀ միգրացիայի որոշիչների էկոնոմետրիկ վերլուծություն
2005 | Հոդված/Article
Հայաստան. Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա 2005,N 8-9, (56-57), մայիս-հունիս, էջ 156-159
Сравнительный анализ дифференциалов заработных плат и коэффицентов Джина в России и Армении и влияние этих факторов на уровень миграции в Армении
2004 | Հոդված/Article
Вторая республиканская конференция молодых экономистов. Сборник статей. Ереван 2004, стр.. 71-74
ՀՀ աշխատանքի շուկան և բնակչության արտագաղթը
2004 | Հոդված/Article
Կրթությունը և Գիտությունը Արցախում: Հ. 5-6, Եր. 2004, էջ 127-132
Տրանսպորտային միջոցներով բնակչության տեղաշարժերի և ՀՆԱ-ի ու աշխատավարձի միջև կախվածությունը ՀՀ-ում
2003 | Հոդված/Article
«Հայաստան, Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա» հանդես, 2003 թ. համար 15-16, էջ 131-134
ԱՊՀ որոշ երկրների ազգագրական և սոցիալ-տնտեսական գործոնների համեմատական վերլուծություն
2003 | Հոդված/Article
«Հայաստան, Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա» հանդես, 2003 թ. համար 10-11, էջ 201-205
Ն. Քոչինյան , Ռ. Ավետիսյան
Օպտիմալ կառավարման մաթեմատիկական մեթոդները տնտեսագիտության մեջ
2003 | Հոդված/Article
Երևան, Հեղինակային հրատարակություն, էջ 1-41, 2003