Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
    • «Անգլերեն, Ֆրանսերեն, Գերմաներեն, Իսպաներեն, Իտալերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Թարգմանչական գործ` անգլերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն և հայերեն» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
    2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
  • Մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
   • Միջմշակութային հաղորդակցություն (իտալերեն)
    2020-2021 ուսումնական տարի
   • Միջմշակութային հաղորդակցություն (իսպաներեն)
    2020-2021 ուսումնական տարի
   • Միջմշակութային հաղորդակցություն (գերմաներեն)
    2020-2021 ուսումնական տարի
   • Ֆրանսիական բանասիրություն
    2020-2021 ուսումնական տարի
   • Արտասահմանյան գրակյանություն
    2020-2021 ուսումնական տարի
   • Անգլերեն լեզու և գրականություն
    2020-2021 ուսումնական տարի
   • Միջազգային գործարար հաղորդակցման լեզվամշակույթ
    2020-2021 ուսումնական տարի
   • Թարգմանչական գործ (անգլերեն լեզու)
    2020-2021 ուսումնական տարի
   • Վարչագործարարական թարգմանություն
    2020-2021 ուսումնական տարի
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար