Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Անուշ Յուրիի Այունց

Ասիստենտ | Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
Կրթություն
1998 - 2004 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Գիտական կոչում
2013թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտական գործունեություն
1996 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Ռոմանագերմանական ֆակուլտետ, դասախոս
1994 - 1996 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական ֆակուլտետ, լաբորանտ

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովների և սեմինարների
1996 թ. Անգլերենի ուսուցման խնդիրները Հայաստանում
2003 թ. Ժամանակակից լեզվաբանութան հիմնախնդիրներ
2004 թ. AASE Առաջին միջազգային գիտաժողով
2007 թ. AASE Երկրորդ միջազգային գիտաժողով
2009 թ. Միջազգային գիտաժողով նվիրված ԵՊՀ 90 ամյակին
2010 թ. Երիտասարդ գիտնականների հանրապետական գիտաժողով

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Ոճագիտություն, թարգմանաբանություն, տեսական քերականություն

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (լավ)

Language and culture in academic context. 2nd Edition
2017 | Գիրք/Book
Դասագիրք, ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 264 էջ
Lilit Bekaryan, Anush Ayunts
Integration of Language Skills through Interactive Storytelling
2017 | Հոդված/Article
9th International Conference on Education and New Learning Technologies. 2017, p 5766-5769
|
Պատկերավոր արտահայտչամիջոցները` գեղագիտական զգացողություն հաղորդելու միջոց
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1 (22), 81-87 էջ, Հայաստան
Applying contrastive analysis for elucidating certain features of cultural foreign words
2016 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2016, 1-2 (20), pp. 3-9
A. Ayunts , G. Altikulanjyan, B. Khachikyan, V. Simonyan, R. Gabrielyan, M. Hakobyan, E. Hakobyan, I. Kocharyan, N. Nersissyan
Text Rendering a Teaching Toolkit
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 104 էջ
Մեր մեծերը` Հասմիկ Թոքմաջյան (հուշեր)
2015 | Գիրք/Book
Երևան, "Zangak" Publishing House, 2015, 41 pp.
A. Ayunts , M. Dalalyan , S. Ayunts, L. Ayunts
Practice Your Speaking Skills (A Key to Success)
2012 | Գիրք/Book
«Լուսակն» հրատ., 2012
Գեղարվեստական Ստեղծագործության Ուսումնասիրության Երեք Փուլերը
2011 | Ուսումնական ձեռնարկ
Հանրապետական Գիտաժողովի Նյութեր, Վանաձոր, «ՍԻՄ տպագրատուն»,Էջ. 141-149
Բազմաձայնությունը և առոգաբանությունը
2011 | Հոդված/Article
Գիտաժողովի նյութեր Բ, (հասարակագիտական պրակ), Վանաձոր, «ՍԻՄ տպագրատուն», էջ. 102-110
|
English in Use
2011 | Գիրք/Book
Textbook, A textbook for high school students: Yerevan «Lusakn» 2011
Մ. Դալալյան , Ա. Այունց , Ս.Այունց, Լ. Այունց
REVISE YOUR ENGLISH
2011 | Գիրք/Book
Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, Երևան, Լուսակն , 2011, 2- 210 էջ
Լեզվի պատկերավոր արտահայտչամիջոցները կոմիկականի դիտանկյունից
2010 | Հոդված/Article
Գիտական Հոդվածներ, Ժողովածու, Վանաձոր,ՎՊՄԻ հրատ., Էջ. 119- 129
|
Գեղարվեստական գրականության լեզվի ուսումնասիրության որոշ հիմնահարցեր
2010 | Հոդված/Article
«Լրատու», Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2 (9) Ստեփանակերտ, «Դիզակ պլյուս» հրատ., էջ. 140-145
|
A Course in Modern English
2010 | Գիրք/Book
A new publication with corrections, «Լուսակն», Երևան, 2010
Twenty Steps To Twenty Scores (Appendix)
2010 | Գիրք/Book
Manual, Լուսակն, հրատ. Համահեղինակությամբ
Բազմաձայնությունը մակդիրում
2010 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Գիտական հոդվածների ժողովածու 2, Երևան, Լուսակն, հրատ.
|
Բազմաձայնությունը Մակդիրում
2009 | Թեզիս/Thesis
Օտար Լեզուներ և Գրականություն (տեսություն և պրակտիկա), ԵՊՀ հրատ., էջ 13
Twenty Steps To Twenty Scores
2009 | Գիրք/Book
Textbook, Լուսակն, հրատ. Համահեղինակությամբ
Word Polyphony in English and French (A Comparative Study)
2009 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Երևան, Լուսակն, հրատ.
|
A Course in Modern English
2007 | Գիրք/Book
Textbook, Դասագիրք բուհերի համար: Համահեղինակ: Երևան, «Լուսակն», 2007, 223 էջ
The Polyphony of the Word in English and French (A Comparative Study)
2003 | Թեզիս/Thesis
Проблемы Современной Лингвистики и Методики Преподавания иностранных Языков, Изд. «Асогик», էջ 27
Կոմիկական իմաստի արտահայման ոճական միջոցները անգլերենի բառապաշարում
2001 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, Վանաձոր-Երևան 2001, էջ 67-72
On Image Polyphony
1996 | Գիրք/Book
Problems of English Philology, Abstracts, YSU press, 1996, p. 27