Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Հասմիկ Գրիգորի Բաղդասարյան

Ամբիոնի վարիչ | Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2004 թ. Դոցենտի գիտական կոչում
2004 թ. Վերապատրաստման դասընթացներ Մադրիդի ինքնավար համալսարանում
2001 թ. Վերապատրաստման դասընթացներ Մադրիդի ինքնավար համալսարանում
1996 թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան
1988 - 1989 թթ. Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվ. պետական համալսարանի իսպաներենի և պորտուգալերենի ամբիոն (ամբիոնի վարիչ` Վ. Ս. Վինոգրադով)`ասպիրանտ
1987 - 1991 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա (ռոմանական լեզուներ)
1982 - 1987 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի ռոմանագերմանական բաժին (ֆրանսերեն, իտալերեն)

Մասնագիտական գործունեություն
2011 թ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի վարիչ
2002 - 2009 թթ. Ռոմանական բանասիրության ամբիոնի իսպանական բաժնի վարիչ
2000 թ. Ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
2000 թ. Սերվանտեսի ինստիտուտի կողմից կազմակերպվող «Իսպաներենը որպես օտար լեզու» դիպլոմի որակավորման միջազգային քննությունների պատասխանատու Հայաստանում
1991 թ. Ռոմանական բանասիրության ամբիոնի իսպաներեն լեզվի դասախոս

Հասարակական գործունեություն
2000 թ. Կրթության Ազգային Ինստիտուտի «իսպաներեն լեզու» առարկայական հանձնաժողովի նախագահ

Օտար լեզուներ
Իսպաներեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, իտալերեն

Թարգմանության մեջ անփոփոխակի ուսումնասիրության որոշ հայեցակերպերի շուրջ
2018 | Հոդված/Article
Science and education a new dimension. Philology. 2018, VI(46), Issue 159, 10-14 pp.
|
Փոխաբերության թարգմանության որոշ խնդիրների շուրջ
2018 | Հոդված/Article
Science and education a new dimension. Philology, 2018, VI(43), Issue 150, 7-10 pp.
Универсальное и национальное в метафорической картине мира
2018 | Հոդված/Article
Science and education a new dimension. Philology. 2018, VI(42), Issue 149, 7-10 pp.
|
Թարգմանության արդի մեկնողական և մեկնողական-փիլիսոփայական որոշ տեսությունների շուրջ
2018 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2018, 1 (24), էջ 54-62
|
О "культурном повороте" в современных переводоведческих исследованиях
2018 | Հոդված/Article
Филологические Науки. Вопросы теории и практики. 2018, № 7(85) Ч. 2., C. 295-298
Algunas consideraciones en torno a los procedimientos de traducción de refranes y proverbios
2017 | Հոդված/Article
Alea: Estudos Neolatinos, 2017, vol.19/3, 494-509 pp.
|
Համընդհանուրի և ազգայինի դրսևորումները «աստված» բաղադրիչով դարձվածքներում (համեմատական քննություն իսպաներենում և հայերենում)
2017 | Հոդված/Article
Կանթեղ, 2017, 3, էջ 55-63
|
Լեզվական ընդհանրույթների և թարգմանության փոխառնչության որոշ խնդիրների շուրջ
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար, 2017, 5 (14), էջ 35-43
|
La dimensión cultural del texto desde la perspectiva traductológica
2017 | Հոդված/Article
Studii de gramatică contrastivă, 2017, 27, 88-96 pp.
Համընդհանուրի և ազգայինի դրսևորումները իսպանական հրաշապատում հեքիաթներում
2017 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2017, 3, էջ 199-211
|
Հաղորդակցական մեթոդի դերը իսպաներենի` որպես օտար լեզվի դասավանդման խնդրում
2015 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական հանդես), 2 (19), Երևան, 2015, էջ 136-143
Sobre algunos problemas de la traducción como acto de comunicación intercultural
2014 | Հոդված/Article
Современные проблемы межкультурной коммуникации, Материалы докладов и сообщений международной научно-практической конференции, Москва, Российский университет дружбы народов, 2014, стр. 72-74
Պատկերավորության` որպես թարգմանական կատեգորիայի, որոշ խնդիրների շուրջ
2014 | Հոդված/Article
Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014, էջ 28 - 35
|
Lo universal y lo nacional en las paremias desde una perspectiva interlingual
2014 | Հոդված/Article
Paremia, 23, Madrid, 2014, pp. 199-208, cvc.cervantes.es
Իսպաներենում սպորտի լեզվի որոշ առանձնահատկությունների շուրջ
2013 | Հոդված/Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես N10, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 165 - 171
Համընդհանուրի, առանձինի և եզակիի դիալեկտիկան լեզվական ուսումնասիրություններում և թարգմանության մեջ
2013 | Հոդված/Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես, N10, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2013, էջ 27 - 36
|
El cuadro lingüístico del mundo a través de los refranes y proverbios de varios pueblos
2012 | Հոդված/Article
Романская филология в контексте современного гуманитарного знания, Международный научно-практический семинар, Сборник научных трудов, Краснодар, Просвещение-Юг, 2012, стр.16-20
Համընդհանուրի և ազգայինի դրսևորումները տարբեր ժողովուրդների առածներում և ասացվածքներում
2012 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում (գիտական հոդվածների ժողովածու), Եր. Լուսակն, 2012, էջ 192-199
On the Proverbial Conceptualization of the World
2012 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistica, Yerevan, Lezvakan Horizon, 2012, pp. 127-130
Թարգմանության մեջ տեքստի իմաստային բովանդակության վերարտադրման խնդիրների շուրջ
2011 | Հոդված/Article
Թարգմանության տեսական և գործնական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011, էջ 29 - 38
|
Համընդհանուրը և ազգայինը աշխարհի առածային պատկերներում
2011 | Թեզիս/Thesis
«Լեզուն, գրականությունը և արվեստը միջմշակութային համատեքստում», Միջազգային գիտաժողով, Զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011, էջ 42-43
Hasmik Baghdasarián , María Méndez Santos
Manual básico de lexicología española
2011 | Գիրք/Book
Textbook, Ereván, Limush, 2011, 256 p.
Correspondencia moderna en español
2011 | Գիրք/Book
Manual, Ereván, Antares, 2011, 143 p.
Խուլիո Կորտասար, Պատմվածքներ
2010 | Գիրք/Book
Թարգմանություն, Երևան, Անտարես, 2010, 96 էջ
Hasmik Baghdasarián , María Méndez Santos
Español académico para lingüistas
2009 | Գիրք/Book
Textbook, Ereván, Limush, 2009, 240 p.
Տեքստի իմաստային կառուցվածքը և թարգմանության մեջ նրա վերարտադրման խնդիրները
2009 | Հոդված/Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես, N9, Եր., Ասողիկ, 2009, էջ 10- 17
|
Թարգմանության մեջ լեզվական և խոսքային իմաստների հարաբերակցության շուրջ
2008 | Հոդված/Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես, N8, Եր., Ասողիկ, 2008, էջ 3-11
|
Թարգմանաբանության ներածություն
2007 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Ասողիկ, 2007, 264 էջ
Դարձվածք, առած և ասացվածք. ներքին ձևի տարբեր մեկնաբանությունների շուրջ
2007 | Հոդված/Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես, N5, Եր., Ասողիկ, 2007, էջ 33-41
Ճանաչողական լեզվաբանություն և թարգմանաբանություն. փոխներգործության հեռանկարների շուրջ
2007 | Թեզիս/Thesis
Թարգմանությունը միջմշակութային հաղորդակցման համատեքստում (հանրապետական գիտաժողով), զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2007, էջ 11-12
Hasmik Baghdasarián , Armine Manukián
Diccionario de bolsillo armenio-español
2006 | Գիրք/Book
Բառարան, Երևան, Ամարաս, 2006, 592 էջ
Առածի և ասացվածքի ներքին ձևի խնդրի շուրջ
2006 | Թեզիս/Thesis
Ռոմանագերմանական բանասիրության և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրներ (գիտաժողով), Եր., ԵՊՀ հրատարակչություն, 2006, էջ 18-19
Իսպաներեն լեզվից միջնորդավորված թարգմանության որոշ խնդիրների շուրջ
2005 | Հոդված/Article
Էջեր հայ սերվանտեսագիտության պատմությունից, Եր., Ասողիկ, 2005, էջ 207-215
«Դոն Կիխոտ» վեպի դարձվածային միավորների ֆրանսերեն և հայերեն թարգմանությունների խնդրի շուրջ
2005 | Հոդված/Article
Սերվանտեսը և արդիականությունը (գիտաժողով), Եր., ԵՊՀ հրատարակչություն, 2005, էջ 19-32
Ազգամշակութային բաղադրիչի, հարանշանակության և գործաբանության հարաբերակցության խնդիրը թարգմանաբանության մեջ
2004 | Հոդված/Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես N1, Եր., Ասողիկ, 2004, էջ 36-46
Իսպաներենի ընդունելության գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարան
2003 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Ասողիկ, 2003, 148 էջ
Diccionario de bolsillo español-armenio
2002 | Գիրք/Book
Բառարան, Երևան, Ամարաս, 2002, 432 էջ
Հասմիկ Բաղդասարյան , Արման Նազարյան
Թարգմանաբանական ուսումնական ձեռնարկ
2000 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան,Ամարաս, 2000, 400 էջ