Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Հասմիկ Սերյոժայի Գալստյան

Դասախոս | Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
1974 - 1979 թթ. Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

Մասնագիտական ստաժավորում
2010 թ-ին Երևանի պետական համալսարան
2005 թ-ին Երևանի պետական համալսարան
1979 - 1982 թթ. Տեխնիկական թարգմանություն և ինֆորմատիկա, Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ

Մասնագիտական գործունեություն
2009 թ-ից մինչ օրս ֆրանսերենի դասախոս, ԵՊՀ, ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
1993 - 2009 թթ. ֆրանսերենի դասախոս, ԵՊՀ, ռոմանական բանասիրության ամբիոն
1982 - 1993 թթ. ԵՊՀ, լինգաֆոնային լաբորատորիա, ավագ լաբորանտ
1979 - 1981 թթ. ԵՊՀ, Հայագիտական հետազոտությունների պրոբլեմային լաբորատորիա, ավագ լաբորանտ

Օտար լեզուներ
Ֆրանսերեն (ազատ), ռուսերեն (ազատ), իտալերեն (բառարանով)

Գոյականի կարգից ածականի կարգ կոնվերսիայի եղանակով փոխանցված գույն նշող բառերի իմաստաբանական քննության փորձ
2010 | Հոդված/Article
Ֆրանսիական բանասիրության և ֆրանսերենի` որպես երկրորդ օտար լեզվի դասավանդման արդիական խնդիրներ, գիտաժողով, թեզիս, Երևան, 2010, էջ 13
Գոյականի խոսքիմասային տարարժեքությունը ֆրանսերենում և հայերենում
2009 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 9, «Ասողիկ», Երևան, 2009, էջ 38-40
Գոյականի կարգից ածականի կարգ առանց ձևի փոփոխության փոխանցված գոյականների իմաստաբանական հայեցակետի մասին
2009 | Գիրք/Book
«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես, N 2, «Իրավաբանական կենտրոն-PRESS», Վանաձոր, 2009, էջ 14-16
Արտաքին և ներքին փոխանցման եղանակով ածականացված գոյականների իմաստային հայեցակետի մասին
2007 | Թեզիս/Thesis
«Աթայանական ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2007, էջ 68
Լեզվական ձև, համակարգ և կառուցվածք հասկացությունների ըմռնման և զարգացման խնդրի մասին
2007 | Հոդված/Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 5, «Ասողիկ», Երևան, 2007, էջ 109-116
Գոյականների ածականական գործածության (ածականացման) լեզվական արտահայտության միջոցները ֆրանսերենում և հայերենում
2006 | Թեզիս/Thesis
«Ռոմանագերմանական բանասիրության և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները» գիտաժողով, Երևան, 2006, էջ 47
Կոնվերսիայի եղանակով ածականացված գոյականների իմաստաբանական քննություն
2006 | Հոդված/Article
«Ջահուկյանական ընթերցումներ» գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ, «Վան Արյան», Երևան, 2006, էջ 48-53
Նախդիրների օգնությամբ ածականացված գոյականների իմաստային հայեցակետի մասին
2004 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 1, «Ասողիկ», N 1, Երևան, 2004, էջ 62-67
Ածականացված գոյականների իմաստային հայեցակետի մասին
2002 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության արդիական խնդիրներ» գիտաժողովի նյութերը, «Ասողիկ», Երևան, 2002, էջ 154-162
Բառակազմական նշանակությունը ածանցավոր բառերի իմաստային համակարգում
2002 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, N 3, «Ասողիկ», Երևան, 2002, էջ 73-79
Բառակազմական նշանակությունը և նրա դերը բաղադրյալ բառի արտահայտած իմաստների համարգում
1997 | Հոդված/Article
«Հայոց լեզու և գրականություն» միջբուհական ժողովածու, N 12-13, ԵՊՀ, Երևան, 1997, էջ 169-178