Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Մարիաննա Միհրանի Օհանյան

Ասիստենտ | Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ, կոչումներ
2010 - 2013 թթ. ԵՊՀ, Անգլիական բանասիրության ամբիոնի հայցորդ
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ (մագիստրոսի աստիճան)
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ (բակալավրի աստիճան)

Մասնագիտական գործունեություն
2013 թ-ից առ այսօր ասիստենտ, ԵՊՀ, միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
2012 - 2013 թթ. դասախոս, ԵՊՀ, միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
2010 - 2012 թթ. դասախոս, ԵՊՀ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
2003 - 2010 թթ. ԵՊՀ, անգլիական բանասիրության ամբիոն, ավագ լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Լեքսիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ոճագիտություն, Գործառական ոճագիտություն, Խոսույթ, Բժշկագիտական խոսույթ

Լեզուներ
Անգլերեն, Ռուսերեն, Գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԱՈՒՀԱ (անգլերենի ուսումնառության հայկական ասոցիացիա)

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Հայաստանի Հանրապետություն

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (լավ)

«Գործառական ոճագիտություն» գիտակարգի դասավանդման խնդիրների շուրջ
2016 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2016, 7, 143-152 էջ
|
Guidebook English For University Students
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 119 էջ
|
Խոսույթի վերլուծության շուրջ
2016 | Թեզիս/Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, էջ 64
Marianna Ohanyan , Anna Ohanyan
Developing Creative Writing: From Paragraph to Essay
2015 | Գիրք/Book
Textbook, VMV-Print, 2015, 166 p.
|
Բժշկագիտական թարգմանության որոշ առանձնահատկությունների շուրջ
2014 | Հոդված/Article
Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց. Գիտական հոդվածների ժողովածու, գլխ. խմբ. Կ. Կարապետյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, էջ 289-296
|
Շարույթների գործառական արժեքը բժշկագիտական տեքստում
2012 | Հոդված/Article
«Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում». Գիտական հոդվածների ժողովածու, N4, Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2012, էջ. 49-53
|
Եղանակավորող բայերն իբրև բժշկագիտական տեքստի ոճակազմիչ տարր
2011 | Հոդված/Article
«Թարգմանության տեսական և գործնական հարցեր». Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ. 185-189
|
Բժշկագիտական տեքստի բառապաշարի առանձնահատկությունները
2011 | Հոդված/Article
«Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում». Գիտական հոդվածների ժողովածու, N3, Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2011, էջ. 38-45
|
On Some Peculiarities of Medical Slang
2011 | Թեզիս/Thesis
«Language, Literature & Art In Cross-Cultural Contexts», Third International Conference /4-8 Oct., 2011, Yerevan/, YSU Press, 2011, p.112
On Some Peculiarities of Medical Slang
2011 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, International Journal of English Studies, N 2(9), Yerevan, Lusakn Publishers, 2011, pp. 44-47
|
Հին հունական և լատինական տերմինների կիրառությունը տեսական և գործնական բժշկության մեջ
2010 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում աշխ. ժողովածու.ԵՊՀ հրատ.,Երևան 2010, էջ 200-207
|
Բժշկագիտական տեքստի որոշ լեզվաոճական առանձնահատկությունների շուրջ
2009 | Հոդված/Article
Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ., «Իրավունք» 2009, էջ 110-114
|
Emotive Elements in Fiction and Non-Fiction
2008 | Թեզիս/Thesis
Թեզիս, Издательство РАУ, Ереван 2008 стр.67-68