Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Մարինե Հարությունի Յաղուբյան

Դոցենտ | Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
Կրթություն
2003 - 2007 թթ., ԵՊՀ ասպիրանտուրա, բանասիրական ֆակուլտետ
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին, անգլերեն լեզու մասնագիտությամբ:
Գերազանցության դիպլոմ: Որակավորում` բանասիրության մագիստրոս
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին, անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ:
Գերազանցության դիպլոմ: Որակավորում` բանասիրության, մանկավարժության բակալավր

Գիտական կոչում
2012թ. Դոցենտ

Մասնագիտական գործունեություն
2009 թ-ից առ այսօր, ԵՊՀ, Անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
2009 թ-ից առ այսօր, ՀՊՄՀ Արտասահմանյան լեզուների և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2008 - 2009 թթ. ԵՊՀ, Անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2002 - 2008 թթ. ՀՊՄՀ Արտասահմանյան լեզուների և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս

Ուսումնական դասընթացներ
Անգլերեն լեզու (լեքսիկա, քերականություն, գրավոր խոսք, մամուլ), տեսական քերականություն և տիպաբանություն

Կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Հոկտեմբերի 26-27, 2006 թ., Ռոմանագերմանական բանասիրության և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները, Գիտաժողով, Երևան

Օտար լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), իսպաներեն (լավ)

English Grammar in Practice / Part 3
2018 | Գիրք/Book
ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2018թ․, 120 էջ
Approximation as a Semantic Process of Occasional Modification of the Meaning
2017 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2017, 1-2(17), 47-58 pp.
|
English Grammar in Practice Part 1
2017 | Գիրք/Book
Դասագիրք: ՎՄՎ-Պրինտ, 2017թ․, 244 էջ
The Role of Games in Foreign Language Teaching
2017 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 147-152 էջ, Հայաստան
English Grammar in Practice Teacher’s Guide (Part 1)
2016 | Գիրք/Book
ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 130 էջ, Հայաստան
|
Guidebook English For University Students
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 119 էջ
|
Approximation as a Semantic Process of Occasional Modification of Meaning
2016 | Թեզիս/Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, 91-92 էջ, Հայաստան
|
English Grammar in Practice / Part 1
2015 | Գիրք/Book
Textbook, VMV-Print, 2015, 219 p.
|
English Grammar in Practice Part 2
2015 | Գիրք/Book
Դասագիրք, ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2015թ․, 232 էջ, Հայաստան
|
Correlation as a Means of Expressing Syntactic Connections of Parenthetical Construction with Main Sentence
2015 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2015, 1-13, 44-49 pp.
|
Phonetic and graphical isolation of parenthetical constructions
2013 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 25 - 30
|
Զեղչումը որպես ասույթի ներիմաստի արտահայտման միջոց
2012 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում». Գիտական աշխատությունների ժողովածու,Երևան,ԵՊՀ հրատ.,2012,էջ. 97-106
|
English for Culture Students
2011 | Գիրք/Book
Յ278-Երևան, Էդիթ.Պրինտ հրատ., 2011
|
Զեղչման հաղորդակցական գործառույթը
2010 | Հոդված/Article
Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժաողովի նյութերի ժողովածու (խմբագրական հանձնաժողով), Երևան, Մանկավարժ, 2010, էջ. 152-154
|
Զեղչման երևույթի լուսաբանումը դիսկուրսի վերլուծության տեսության դիրքերից
2008 | Հոդված/Article
«Գիտական տեղեկագիր» - 3-4 (9-10) Մանկավարժ հրատ., Երևան, 2008, 200 էջ
|
Զեղչումը որպես խոսքային ռազմավարության միջոց և մարտավարության դրսևորում
2008 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», գիտական հոդվածների ժողովածու, Թիվ 1(34), «Ասողիկ», Երևան 2008, 43-52
|
Համատեղ հաղորդակցական սկզբունքի կիրառումը զեղչված ասույթներում
2007 | Հոդված/Article
Կանթեղ 1: Գիտական հոդվածների ժողովածու.- Գիրք 1(30). Երևան, Ասողիկ, 2007, 260 էջ
|
Լռությունը որպես զեղչման հաղորդակցական ռազմավարության դրսևորում
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (120), Երևան 2006թ., էջ 172-177
|
Լռությունը որպես զեղչման հաղորդակցական ռազմավարության դրսևորում
2006 | Հոդված/Article
«Բամբեր Երևանի համալսարանի», N 3 (120), ԵՀՀ, 2006.-226 էջ
Զեղչման երևույթի լեզվաբանական վերլուծությունների քննության փորձ
2006 | Հոդված/Article
Կանթեղ 1: Գիտական հոդվածների ժողովածու.-Գիրք 1(26). Երևան, Ասողիկ, 2006, 268 էջ
|