Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Նունե Սերգեյի Հայրապետյան

Դասախոս | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
1979 -1984 Երևանի Պետական Համալսարան, Բանասիրական ֆակուլտետ ռոմանագերմանական բաժին ( անգլերեն )

Մասնագիտական գործունեություն
1994 -1996 – Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլիական բանասիրության ամբիոն - ավագ լաբորանտ
1996 - Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլիական բանասիրության ամբիոն - դասախոս

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն – գերազանց, ֆրանսերեն, գերմաներեն – լավ

Անդամակցություն
2004- AASE (Armenian Association for the Study of English)/անգլերենի ուսումնասիրության եվրոպական ֆեդերացիայի անդամ

Հետազոտական աշխատանք
2005- հայցորդ ( ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլիական բանասիրության ամբիոն )
Անգլ. Քերականություն ( Syntax ) ( Շարահյուսություն ), Ղեկ. բ.գ.դ. պրոֆ Ա. Հովհաննիսյան

Teaching Listening: Problems and Solutions
2016 | Թեզիս/Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, էջ 77, Հայաստան
|
Բաղադրիչների դիմավոր բայերի եղանակաժամանակային հարաբերակցությունը որոշչային ստորադաս նախադասություններում
2008 | Հոդված/Article
Կանթեղ 3 Գիտ. հոդ.ժող. Երևան 2008, էջ 44 – 52
Բարդ նախադասության կաղապարումմ իջանկյալ որոշիչ երկրորդականի տարորոշման հարցի շուրջ
2004 | Հոդված/Article
Կանթեղ 3 Գիտ. հոդվածներիժող.Երևան 2004, էջ 72 - 76
On tense relation in Restrictive/Non-Restrictive Clauses
2004 | Հոդված/Article
AASE 1, English Studies: Theory and Practice Conference Program and Abstracts,2004, pp. 72-76
Ն. Ս. Հայրապետյան , Ա. Ս. Հովհաննիսյան
Որոշիչ երկրորդականով բարդ ստորադասական նախադասությունների իմաստավորումների հարցը ( անգլերեն լեզվով նյութի հիման վրա )
2003 | Գիրք/Book
Կանթեղ 2 Գիտական հոդվածներիժող.Երևան 2003, էջ 34 - 39
A Course in Written Practice, Book 1
2002 | Գիրք/Book
Երևան 2002, 147 էջ
A Course in Written English, Book I
2002 | Գիրք/Book
Textbook, Ասողիկ հրատարակչություն, 135 էջ, 2002 / համահեղինակությամբ/