Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Ելենա Լևոնի Երզնկյան

Ամբիոնի վարիչ | Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
Կրթություն
1975 - 1979 թթ. Մոսկվայի պետական լեզվաբանական համալսարանի ասպիրանտուրա
1970 - 1975 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի ռոմանագերմանական լեզուների բաժին
1968 - 1972 թթ. Երևանի Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարան (դաշնամուր)
1960 - 1970 թթ. Երևանի Ա. Պ. Չեխովի անվան թիվ 55 միջնակարգ դպրոց

Գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1979 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու (Մոսկվայի պետական լեզվաբանական համալսարան)
2012 թ. բանասիրական գիտությունների դոկտոր (Երևանի պետական համալսարան)
1982 թ. դոցենտ
2008 թ. պրոֆեսոր

Մասնագիտական գործունեություն
1993 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի վարիչ
2008 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի պրոֆեսոր
1982 - 1993 թթ. ԵՊՀ օտար լեզուների ամբիոնի դոցենտ
1979 - 1982 թթ. ԵՊՀ օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս
2004 - 2009 թթ. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության, Համաշխարհային բանկի և «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակի «Կրթության որակ և համապատասխանություն» առաջին վարկային ծրագրի շրջանակներում մի շարք ենթածրագրերի ղեկավար` անգլերենի ավարտական և ընդունելության թեստերի, անգլերենի չափորոշիչների, առարկայական նոր ծրագրերի և գնահատման համակարգի, ավագ դպրոցի չափորոշիչների և նոր կրթական ծրագրերի մշակման, ինչպես նաև ուսուցիչների վերապատրաստման
2002 - 2008 թթ. ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտի և Բրիտանական խորհրդի PELTS (Project for English Language Testing in Schools (Անգլերենի թեստավորումը դպրոցում)) համատեղ ծրագրի ղեկավար, PELTS ծրագրի շրջանակներում նոր տիպի թեստերի գնահատողների վերապատրաստող
1999, 2000, 2003, 2009, 2010 թթ. Համաշխարհային բանկի կողմից կազմակերպված «Հայաստանի դասագրքեր - 1999» և «Հայաստանի դասագրքեր - 2000» և «Հայաստանի դասագրքեր» հիմնադրամի կողմից կազմակերպված միջնակարգ դպրոցների համար դասագրքերի մրցույթի անգլերենի հանձնաժողովի նախագահ
1992, 2000, 2009 թթ. «Անգլերեն լեզու» (բանավոր) բուհերի ընդունելության քննության առարկայական հանձնաժողովի նախագահ
1992, 1999, 2001, 2003 թթ. «Անգլերեն լեզու» (գրավոր) բուհերի ընդունելության քննության առարկայական հանձնաժողովի նախագահ

Դասավանդվող դասընթացներ և հետազոտական աշխատանք
Ակադեմիական անգլերեն. տեսություն և պրակտիկա, բառագիտություն, իմաստաբանություն, բառարանագրություն, ճանաչողական իմաստաբանություն, ակադեմիական գրագրություն, գիտելիքի գնահատում և թեստավորում, կիրառական լեզվաբանություն

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Իմաստաբանություն, ճանաչողական լեզվաբանություն, գործաբանություն, ընդհանուր և զուգադրական լեզվաբանություն, կիրառական լեզվաբանություն, օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկա, գիտելիքի գնահատում, արժևորում և չափում
Թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների ղեկավարում
 • «Հասկացում արտահայտող բայերի իմաստագործաբանական բնութագիրը անգլերենում (հայերենի զուգադրությամբ)» (պաշտպանված է 2018թ.)
 • «Տնտեսական իրադարձության լեզվաճանաչողական մոդելավորումը» (պաշտպանված է 2017թ.)
 • «Ներիմաստի դրսևորումը երկխոսության մեջ (անգլերեն նյութի հիման վրա)» (պաշտպանված է 2014թ.)
 • «Իմաստային ժխտման կարգը և դրա արտահայտման միջոցները ժամանակակից անգլերենում» (պաշտպանված է 2014թ.)
 • «Գնահատողականության ուժգնացման իմաստագործառական առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում» (պաշտպանված է 2013թ.)
 • «Ժամանակային հարաբերականության կարգը ժամանակակից անգլերենում` իսպաներենի զուգադրությամբ» (պաշտպանված է 2007թ.)
 • «Անգլերեն գործարար նամակագրության լեզվաոճական առանձնահատկությունները» (պաշտպանված է 2006թ.)
 • «Քաղաքավարության կարգի իմաստագործաբանական արժեքը ժամանակակից անգլերենում (պաշտպանված է 2006թ.)
 • «Լայնիմաստ գոյականների իմաստային և գործառական առանձնահատկությունները անգլերենում» (պաշտպանված է 2006թ.)
 • «Շարժում արտահայտող միջոցները ժամանակակից անգլերենում» (պաշտպանված է 2001թ.)
 • «Բայի ժամանակաձևի` սահմանական եղանակի իմաստային և գործառական առանձ¬նա-հատ¬¬կու¬թյունները անգլերենում և հայերենում» (պաշտպանված է 1992թ.)
 • «Ժամանակի ցուցայնության կարգը անգլերենում` հայերենի զուգադրությամբ» (պաշտպանված է 1991թ.)

  Մասնագիտական անդամակցություն
  1982 - 1991 թթ. ՀՍՍՀ Բարձրագույն կրթության նախարարության մեթոդմիավորման «Օտար լեզուներ» մեթոդխորհրդի գիտքարտուղար
  1991 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Գիտական խորհրդի անդամ
  1994 - 2005 թթ. ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ-ի գիտական աստիճաններ շնորհող 009 «Գերմանական լեզուներ» մասնագիտական խորհրդի անդամ
  1999 թ-ից մինչև այժմ ՀՀ ԿԳ նախարարության գիտամեթոդական միավորման առարկայական հանձնաժողովի անդամ
  1998 - 2012 թթ. ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի Գիտական խորհրդի անդամ
  2003 - 2005 թթ-ից AASE-ի՝ Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի անդամ
  2005 թ-ից մինչ այժմ AASE-ի՝ Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի (Անգլերենի ուսումնասիրության Եվրոպական ֆեդերացիայի անդամ) փոխնախագահ
  2005 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ-ի գիտական աստիճաններ շնորհող 009 «Գերմանական լեզուներ» (2014 թ.-ից` «Օտար լեզուներ») մասնագիտական խորհրդի գիտքարտուղար
  2005 թ-ից մինչ այժմ LATEUM (Linguistic Association of the Teachers of English at the University of Moscow) լեզվաբանական ասոցիացիայի անդամ
  2006 - 2011 թթ. ԵՊՀ Գիտական խորհրդի անդամ

  Այլ մասնագիտական գործունեություն
  2012 թ-ից մինչ այժմ ՈԱԱԿ փորձագետ
  2007 թ-ից ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտի «Օտար լեզուները Հայաստանում» գիտամեթոդական հանդեսի հիմնադիր և գլխավոր խմբագիր
  1995 թ-ից «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» գիտական հանդեսի հիմնադիր և գլխավոր խմբագիր
  1982 - 1991 թթ. «Օտար լեզուներ: Արտասահմանյան գրականություն» գիտական աշխատությունների միջբուհական ժողովածուի գլխավոր խմբագիր

  Պետբյուջեից ֆինանսավորվող նախագծերի գիտական ղեկավար
  2005 - 2007 թթ. «Հայերենից լեզվական տրանսֆերի (փոխանցման) առանձնահատկությունները անգլերեն լեզվի լսարանում (նախաբուհական և բուհական մակարդակներում)»:
  2008 - 2010 թթ. «Երկխոսությունը միջմշակութային համատեքստում»

  Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
  ՀՀ, ՌԴ, Մեծ Բրիտանիա, Ճապոնիա, Լյուքսեմբուրգ, Թուրքիա, Ֆրանսիա, Դանիա, Իտալիա, Սլովակիա, Մալթա, Իռլանդիա, Շվեյցարիա, Իսպանիա, Գերմանիա, Չեխիա, Նորվեգիա

  Պարգևներ
  ԵՊՀ պատվոգրեր
  ԵՊՀ ոսկե հուշամեդալ
  ԵՊՀ արծաթե հուշամեդալ
  Ֆրիտյոֆ Նանսենի ոսկե մեդալ

  Օտար լեզուներ
  անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

  yerznkyan@ysu.am

 • Yelena Yerznkyan , Susanna Chalabyan, Lusine Harutyunyan
  Cognitive Metonymy as the Main Function of Event-Denoting Words (based on the material of business news)
  2018 | Թեզիս/Thesis
  The 14th ESSE Conference. 2018, 133-134 pp.
  |
  Лингвистическая категория вежливости: семантика и прагматика
  2018 | Գիրք/Book
  Изд. ЕГУ. 2018, 410 с.
  Личные местоимения как индикаторы социальных отношений
  2018 | Հոդված/Article
  Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2018, 1(24), էջ 153-159
  |
  Ելենա Երզնկյան , Դիանա Մովսիսյան
  Հասկացումը զգայությունների համատեքստում
  2018 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 2 (26), էջ 52-63
  |
  К вопросу о статусе местоимений как самостоятельной части речи
  2017 | Հոդված/Article
  Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2(23), էջ 206-212
  |
  Yerznkyan Ye. , Harutyunyan L.
  Analyzing event-denoting words through cognitive metonymy
  2017 | Հոդված/Article
  Ахмановские Чтения - 2016, 2017, стр. 81-87
  Yelena Yerznkyan , Tatev Gyurjyan
  Monolingual English and Armenian Dictionaries: Structural, Semantic and Pragmatic Perspectives
  2017 | Թեզիս/Thesis
  The 5th International Symposium on History of English Lexicography and Lexicology (HEL-LEX5). 2017, p. 52-53
  |
  К вопросу об особенностях местоименной семантики: когнитивно-прагматический аспект
  2017 | Հոդված/Article
  Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1 (22), 166-173 էջ, Հայաստան
  |
  Категория дейксиса в прагмасемантическам аспекте
  2016 | Հոդված/Article
  Ахмановские чтения. 2016, стр. 152-155
  |
  Yelena Yerznkyan , Susanna Chalabyan
  On the Idiomatic Usage of Deictic Verbs
  2016 | Թեզիս/Thesis
  The 13th Conference of the European Society for the Study of English (ESSE – 2016). 2016, p. 78
  |
  Ելենա Երզնկյան , Դիանա Մովսիսյան
  Հասկացումն ուղղահայաց շարժման դիտանկյունից
  2016 | Թեզիս/Thesis
  Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայության լույսի ներքո: 2016, էջ 34-35
  |
  Ելենա Երզնկյան , Դիանա Մովսիսյան
  Հասկացում, մտավոր շարժում, ցուցայնություն
  2016 | Հոդված/Article
  Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 1-2(20), 48-61 էջ, Հայաստան
  |
  Ելենա Երզնկյան , Դիանա Մովսիսյան
  Հասկացումը որպես ճշմարտության բացահայտում
  2016 | Հոդված/Article
  Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 1-2(20), 62-69 էջ, Հայաստան
  |
  Говорящий человек как языковая личность
  2016 | Հոդված/Article
  Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 3 (21), 76-82 էջ, Հայաստան
  |
  Категория дейксиса в прагмалингвистическом аспекте
  2015 | Թեզիս/Thesis
  Research and Practice in Multidisciplinary Discourse, 2015, p. 9
  Ե. Լ. Երզնկյան , Լ. Ղազարյան
  Տաբու բառերը որպես հուզասաստկական բառերի առաջացման աղբյուր-դաշտ
  2015 | Հոդված/Article
  Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 2(19), 30-35 էջ
  |
  К вопросу об обоснованности использования композиционных тестов и их оценке в практике преподавания английского языка
  2014 | Հոդված/Article
  «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N16, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, էջ 137 - 143
  |
  Значение слова как предмет современной когнитивной семантики
  2013 | Հոդված/Article
  «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N14, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 181 - 196
  |
  Զեղչված կառույցները որպես ոչ կանխամտածված ներիմաստի կրողներ
  2013 | Հոդված/Article
  «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 65 - 74
  |
  Կանխամտածված ներիմաստի արտահայտումը զեղչված և անավարտ նախադասություններում
  2013 | Հոդված/Article
  Օտար լեզուները Հայաստանում, N 5, 2013, Երևան, ԿԱԻ հրատ., էջ 19-32
  Дейксис слова: семантика и прагматика
  2013 | Գիրք/Book
  Ереван, Изд. ЕГУ, 2013, 480 с.
  Дейктичность как проявление антропоцентизма в языке
  2012 | Հոդված/Article
  Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 13, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 152-165
  Ե. Երզնկյան , Լ. Հարությունյան
  Фразеологическая широкозначность (на материале исследования фразеологических единиц с широкозначным компонентом thing в английском языке)
  2012 | Հոդված/Article
  «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 3 (52), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2012, էջ 84-93
  The Basics of Business English
  2012 | Գիրք/Book
  Yerevan, Yerevan State University Press, 2012
  Ե. Երզնկյան , Լ. Ղազարյան
  Ուժգնացման կարգի սահմանները լեզվում
  2011 | Հոդված/Article
  Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 12, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 69 - 74
  |
  Ե. Երզնկյան , Լ. Հարությունյան
  Emotion “REGRET” within the cognitive framework
  2011 | Հոդված/Article
  «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2 (47), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2011, էջ 118-125
  Deixis in different structural types of works
  2011 | Թեզիս/Thesis
  Language, literature and art in cross-cultural contexts. Programme and abstracts. 3rd international conference, 4-8 October, Yerevan, YSU Press, 2011, p.136
  Категория вежливости и дейктические средства ее выражения
  2011 | Թեզիս/Thesis
  Linguistics and ELT today: Tradition and Innovation. Proceedings of the 10th International Conference. Ст. 131 - 133
  |
  Дейктичность как категориальная характеристика лексико-грамматических классов слов
  2011 | Հոդված/Article
  Русский язык и литература в научной парадигме XXI века. Материалы международной научной конференции. Ереван, издательство ЕГУ, 2011, ст. 52 - 56
  |
  Քաղաքավարական խնդրանքը անգլերենում և հայերենում
  2010 | Հոդված/Article
  Օտար լեզուները Հայաստանում (գիտամեթոդական հանդես), N 5, Երևան, ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ հրատ., 2010, էջ 29-42
  |
  Preparation Tests - English
  2010 | Գիրք/Book
  “Antares”, Windsor (UK)-Yerevan-Paris, 2010
  On some criteria for defining lexical semantics
  2010 | Հոդված/Article
  Armenian Folia Anglistika (International Journal of English Studies) 1-2(7), Yerevan, Lusakn Publishers, 2010, էջ 55-61
  К вопросу о средствах репрезентации концепта
  2010 | Հոդված/Article
  «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, N 2 (43), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2010, էջ 149-155
  On Democracy in English
  2010 | Գիրք/Book
  ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010, 3-րդ հրատ.` փոփոխ. և լրաց., 286 էջ
  |
  Անուղղակի քաղաքավարական խնդրանքի առանձնահատկությունները անգլերենում և հայերենում
  2010 | Հոդված/Article
  Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 11, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 103-115
  |
  The status of deixis within the boundaries of semantics and pragmatics
  2010 | Հոդված/Article
  “Akhmanova Readings 2009”, Conference Proceedings, Moscow State University, Moscow, MAKS Press, 2010. էջ 73 - 78
  |
  Пространственно-временная рамка как основа целостности художественного текста
  2009 | Հոդված/Article
  Օտար լեզուները Հայաստանում (գիտամեթոդական հանդես), N 3, Երևան, ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ հրատ., 2009, էջ 9 - 20
  |
  Ելենա Երզնկյան , Գայանե Հովհաննիսյան , Կարինե Պողոսյան
  Անգլերեն ուսուցիչների վերապատրաստման ձեռնարկ (Ընթացիկ գնահատման մեթոդաբանություն (հաստատված ՀՀ ԿԳՆ կողմից)
  2009 | Գիրք/Book
  Ուսումնական ձեռնարկ,«Անտարես» հրատ.,Երևան, 2009
  The Use of Represented Speech in W.M. Thackeray’s Novel “Vanity Fair”
  2009 | Հոդված/Article
  Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 10, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ 119-132
  Represented Speech as a Stylistic Device
  2009 | Հոդված/Article
  Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 10, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ 111-118
  Ե. Երզնկյան , Ա. Սուխուդյան
  Անգլերեն լեզու. Հանրակրթական ավագ դպրոցի չափորոշիչներ և ծրագրեր (հաստատված ՀՀ ԿՆ կողմից)
  2009 | Գիրք/Book
  «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2009,Մելանյա Աստվածատրյան (ԵՊՄՀ)
  Е. Ерзинкян , С. Суджян
  Концепт вежливости в свете теории речевых актов
  2009 | Հոդված/Article
  Օտար լեզուները Հայաստանում (գիտամեթոդական հանդես), N 4 - 5, Երևան, ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ հրատ., 2009, էջ 62 - 73
  |
  Developing test-taking skills: mastering different kinds of objective questions
  2008 | Հոդված/Article
  Օտար լեզուները Հայաստանում (գիտամեթոդական հանդես), N 2, Երևան, ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ հրատ., 2008, էջ 59-64
  Անգլերեն առաջադրանքների նմուշների ժողովածու (հաստատված ՀՀ ԿԳՆ կողմից)
  2008
  Ուսումնական ձեռնարկ
  «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2008
  Կարինե Պողոսյան, Մարիամ Առաքելյան, Լուսինե Գրիգորյան, Մարինե Կարապետյան
  Լ.Գրիգորյան , Պողոսյան Կ., Երզնկյան Ե. , Առաքելյան Ա., Կարապետյան Մ.
  Անգլերեն ընթացիկ գնահատման առաջադրանքների նմուշների ժողովածու
  2008 | Գիրք/Book
  ՀՀ ԿԳ նախարարության կրթական ծրագրերի կենտրոն, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 204 էջ, Երևան, 2008
  Ե.Լ.Երզնկյան , Գ. Հովհաննիսյան , Մ. Առաքելյան, Մ. Կարապետյան
  Անգլերեն. Ուսուցիչների հնգօրյա վերապատրաստումների ծրագիր և նյութեր (կրթակարգ, չափորոշիչներ, առարկայական ծրագրեր, նոր մեթոդներ և գնահատման սկզբունքներ) (ՀՀ ԿԳՆ)
  2008 | Գիրք/Book
  Երևան, «Անտարես» հրատ., 2008
  Е. Ерзинкян , С. Суджян
  Концепт вежливости в английской лингвокультуре
  2008 | Հոդված/Article
  Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 9, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջ 96-102
  Концепт вежливости в межкультурном аспекте
  2008 | Հոդված/Article
  Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական հոդվածների ժողովածու), N 9, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջ 90-95
  Концепт “событие” и лексические средства его репрезентации в английском языке
  2008 | Հոդված/Article
  Կանթեղ (գիտական հոդվածների ժողովածու), N 1 (34), Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2008, էջ 97-102
  Գնահատման դերը ուսուցման և ուսումնառության գործընթացում
  2008 | Հոդված/Article
  Օտար լեզուները Հայաստանում (գիտամեթոդական հանդես), N 3 - 4, Երևան, ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ հրատ., 2008, էջ 3 - 11
  |
  E. Yerznkyan , S. Sujyan
  Pronouns as deictic markers of politeness
  2008 | Հոդված/Article
  LATEUM - 2008 Proceedings of the 9th International Conference “Language. Speech. Communication. Culture”, Moscow, 2008, էջ 139 - 141
  |
  Принцип вежливости в диалогической речи: межкультурный аспект
  2007 | Հոդված/Article
  Материалы международной конференции, посвященной 70-летию русистики в Aрмении и 30-летию факультета русской филологии ЕГУ. Ереван, 2007, էջ 117-120
  Говорящий и слушающий как организующие центры диалога
  2007 | Հոդված/Article
  Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 123-134
  Մ.Գ. Աստվածատրյան, Ե.Լ. Երզնկյան , Յ.Գ. Գանջալյան, Լ.Գ. Գրիգորյան , Զ.Վ. Ավետիսյան , Ա.Հ. Սուխուդյան
  Անգլերեն լեզու. հանրակրթական դպրոցի առարկայական չափորոշիչ և ծրագիր (ՀՀ ԿԳ նախարարություն. կրթական ծրագրերի կենտրոն)
  2007 | Գիրք/Book
  «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2007
  Ե.Երզնկյան , Կ. Պողոսյան
  Գնահատման նոր համակարգի ներդրման ճանապարհին
  2007 | Հոդված/Article
  Օտար լեզուները Հայաստանում (գիտամեթոդական հանդես), N1, Երևան, ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ հրատ., 2007, էջ 10-14
  Сурен Суджян, Елена Ерзинкян
  Вежливость в структуре косвенных речевых актов
  2007 | Հոդված/Article
  Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 149-160
  Introduction into the Study of Language Transfer in Armenia
  2007 | Հոդված/Article
  Foreign Languages for Special Purposes, N 6, Երևան, 2007, էջ 93-98
  Y. Yerznkyan , S. Sujyan
  Pragmatic Competence: Indirectness and Politeness
  2007 | Հոդված/Article
  LATEUM - 2005 Proceedings of the 8th International Conference “ELT as Sustainable Development: Secondary and Tertiary Education”, Moscow, 2007, էջ 84 - 85
  |
  Ն. Համբարձումյան , Ն. Բարաթյան, Ե. Երզնկյան , Ի. Տեր-Պողոսյան
  Armenian-English Dictionary
  2006 | Հոդված/Article
  Dictionary, Yerevan, “Macmillan-Armenia” Publishing House, 2006, 591pp. 2-nd edition, Revised. Co-author. (1-st edition in 2002, 590pp.)
  Deixis in Polite Interaction
  2006 | Հոդված/Article
  Armenian Folia Anglistika (International Journal of English Studies), 1(2), Yerevan, Lusakn Publishers, 2006, էջ 36-41
  Широкозначные слова в свете когнитивной теории
  2006 | Հոդված/Article
  Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 7, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 96 - 102
  |
  Գասպարյան Ն. , Գասպարյան Ս. , Ալեքսանդրյան Լ., Բաղդասարյան Ս., Երզնկյան Ե. , Տեր-Պողոսյան Ի., Հովհաննիսյան Ն., Մխիթարյան Ե. , Քաջբերունի Հ., Չալաբյան Ս., Ապրեսյան Մ. , Պողոսյան Օ , Պետրոսյան Գ., Մկրտչյան Ս. , Ղազարյան Ռ. , Սարուխանյան Բ. , Կարագուլյան Լ., Վարդանյան Գ., Չիրքինյան Ժ.
  Անգլերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարան
  2003 | Գիրք/Book
  Շտեմարան, Լուսակն հրատ., Երևան, 2003թ.
  Ն. Բարաթյան , Ե. Երզնկյան , Ա. Լազարյան , Ն. Համբարձումյան , Ի. Տեր-Պողոսյան
  Հայերեն-անգլերեն բառարան
  2002 | Գիրք/Book
  Երևան,: 1-ին հրատ.` “Macmillan Armenia”, 2002, 2-րդ հրատ.` փոփոխ. և լրաց.` “Macmillan Armenia”, 2006
  A Book in Reading Comprehension 3
  2000 | Գիրք/Book
  Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2000
  A Book in Reading Comprehension 3
  2000 | Գիրք/Book
  Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2000
  A Book in Reading Comprehesion 2
  1996 | Գիրք/Book
  Երևան, ԵՊՀ հրատ.,1996
  A Book in Reading Comprehesion 2
  1996 | Գիրք/Book
  Երևան, ԵՊՀ հրատ.,1996
  A Book in Reading Comprehesion 2
  1996 | Գիրք/Book
  Երևան, ԵՊՀ հրատ.,1996
  A Book in Reading Comprehesion
  1995 | Գիրք/Book
  ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1995
  A Book in Reading Comprehesion
  1995 | Գիրք/Book
  ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1995
  Дейктическая семантика слова
  1988 | Գիրք/Book
  Ереван, Издательство Ереванского Университета, 1988
  Временной дейксис и ситуация (Ժամանակի դեյքսիսր և իրադրությունը)
  1979 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (37), Երևան 1979թ., էջ 192-197
  |