Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>

Բակալավրիատ

Երկրաբանություն / Աշխարհագրություն / Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ / Ջրաօդերևութաբանություն / Սերվիս

Մագիստրատուրա

Երկրաֆիզիկա / Ջրաերկրաբանություն և ճարտարագիտական երկրաբանություն / ՕՀՀ որոնում և հետազոտում / Միներալոգիա, պետրոգրաֆիա և երկրաքիմիա / Պատմական և ռեգիոնալ երկրաբանություն / Հասարակական աշխարհագրություն / Գեոմորֆոլոգիա / Բնօգտագործում և բնապահպանություն / Ֆիզիկական աշխարհագրություն և լանդշաֆտային էկոլոգիա / Ջրաօդերևութաբանություն / Սերվիս / Քարտեզագրություն / Կադաստր

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Վ. Ա. Պոտոսյան
ՀՀ սահմանամերձ տարածքներում գյուղերի մարդաքանակի և գյուղական տարաբնակեցման տարածքային կառուցվածքի մի քանի հարցեր
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 197-205
|
Ա. Ա. Հակոբյան
Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ճնշումային ջրերի որակական և քանակական փոփոխությունների գնահատումը
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 174-178
|
Проблема равномерного развития пространства в контексте ландшафтного планирования
2018 | Հոդված/Article
Современное ландшафтно-экологическое состояние и проблемы оптимизации природной среды регионов. Материалы XIII Международной ландшафтной конференции. 2018, стр. 17-19
Artak Piloyan , Aram Gevorgyan
Measuring Rural Accessibility in the GIS environment: Case study of Armenia
2018 | Հոդված/Article
7th International Conference on Cartography and GIS. 2018․, 417-425 pp.
|
The assessment of temporal fluctuations of extreme temperatures soil surface for last decades in the context of climate change
2018 | Թեզիս/Thesis
ICCARUS. 2018, 57-58 pp.
|