Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>

Բակալավրիատ

Երկրաբանություն

Աշխարհագրություն

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

Սերվիս


Մագիստրատուրա

Ֆիզիկական աշխարհագրություն

Ջրաօդերևութաբանություն

Հասարակական աշխարհագրություն

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

Երկրաֆիզիկա, ջրաերկրաբանություն և ճարտարագիտական երկրաբանություն

Ռեգիոնալ երկրաբանության և օգտակար հանածոների երկրաբանություն

Սերվիս

Կայուն զբոսաշրջություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Գեոմորֆոլոգիայի դաշտային պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման ուսումնամեթոդական ուղեցույց
2019 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 40 էջ
Ծանրության ուժի անոմալիաների մեկնաբանման եղանակները
2019 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 36 էջ
«Երկրի ֆիզիկա» առարկայի գործնական և լաբորատոր աշխատանքների մեթոդական ցուցումներ
2019 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2019թ․, 52 էջ
О подводных валах в береговой зоне оз. Севан (Սևանա լճի առափնյա գոտու գոտու ստորջրյա ալիքաձև թմբաշարերի մասին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #1, էջ 108-114 (ռուսերեն)
|
Т. В. Сапелко, В. Р. Бойнагарян , И. Г. Габриелян, М. А. Науменко, Д. В. Севастьянов, А. С. Пилоян , Л. А. Маргарян
Голоцен Армении по предварительным результатам первых комплексных исследований высокогорных озер
2019 | Հոդված/Article
Морфологическая эволюция и стратиграфические проблемы. 2019, стр. 181-183
|