Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>

Բակալավրիատ

Պատմություն

Արվեստաբանություն

Մշակութաբանություն

Կովկասագիտություն


Մագիստրատուրա

Հայոց պատմություն

Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն

Կովկասագիտություն

Համաշխարհային պատմություն

Մշակութաբանություն

Արվեստաբանություն

Սփյուռքագիտություն

Հայագիտություն

Հնագիտություն և ազգագրություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Երևանի հիշատակությունը VII դարի առաջին կեսին
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 3-13
|
Դավիթ Կարապետյան
Հայաստանին և հայերին վերաբերող տեղեկություններ Վախուշտի արքայազնի երկում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 61-66
|
Ալիկ Ղարիբյան , Արա Ազատյան
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդայնացման հիմնահարցի շուրջ
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 67-75
|
Ռուսական մշակույթը հին ժամանակներից մինչև մեր օրերը
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Մեկնարկ: 2017թ․, 97 էջ
Арутюнов С. А., Арутюнян А. Т.
Заслуги Ю.И. Мкртумяна в популяризации арменоведческих и кавказоведческих знаний
2017 | Հոդված/Article
Научная конференция Археология и этнография Кавказа и Крыма, посвященная 80-летию со дня рождения профессора А.В. Гадло (1937-2002). 2017, стр. 126-128
|