Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>

Բակալավրիատ

Պատմություն

Արվեստաբանություն

Մշակութաբանություն

Կովկասագիտություն

Հնագիտություն և ազգագրություն


Մագիստրատուրա

Հայոց պատմություն

Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն

Կովկասագիտություն

Համաշխարհային պատմություն

Մշակութաբանություն

Արվեստաբանություն

Սփյուռքագիտություն

Հայագիտություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
К 90-летию со дня рождения Гагика Хореновича Саркисяна
2017 | Հոդված/Article
Вестник древней истории. 2017, Том 77 № 1, стр. 236-237
The process and results of agrarian reforms in the third republic of Armenia (1991- 2000)
2017 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2017, 04,(99) Апрель, стр. 92-94
|
Հայ առևտրական կապիտակն իբրև «աշխարհ-տնտեսություն» և արդյունաբերական դարաշրջանի մարտահրավերները
2017 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, 1, 49-76 էջ, Հայաստան
|
Հողի սեփականաշնորհման խնդիրները Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունում 1991-2000 թթ.
2017 | Հոդված/Article
Հայոց նորագույն պետականության քառորդ դարը: Գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու: 2017թ․, 116-126 էջ, Հայաստան
|
Die Armenische Frage in der deutschen Aussenpolitik im Kontext der deutsch-türkischen Beziehungen vom März bis juni 1918
2017 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 1/10, 42-62 էջ, Հայաստան
|