Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Պատմություն» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • «Մշակութաբանություն» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • «Արվեստաբանություն» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • «Կովկասագիտություն» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • «Հնագիտություն և ազգագրություն» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Եզրափակիչ և առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացների քննությունների ժամանակացույց
    2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Լուծարքային շրջանի ժամանակացույց
    2020 - 2021 ուտարվա 2-րդ կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
    2021 - 2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
   • Դասացուցակ
    • «Պատմություն» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • «Հնագիտություն» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • «Հայագիտություն» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • «Կովկասագիտություն» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • «Մշակութաբանություն» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • «Արվեստաբանության» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
   • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
   • Ստուգարքների ժամանակացույց
   • Լուծարքային շրջանի ժամանակացույց
    2020 - 2021 ուտարվա 2-րդ կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
   • Ստուգարքների ժամանակացույց
  • Մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
 • ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ
  • Ասպիրանտուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
   • Համաշխարհային պատմություն
    2020-2021 ուսումնական տարի
   • Հայոց պատմություն
    2020-2021 ուսումնական տարի
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2021

   2020

   2019

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար