Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Պատմություն» մասնագիտություն
     2018 - 2019 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Մշակութաբանություն» մասնագիտություն
     2018 - 2019 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Արվեստաբանություն» մասնագիտություն
     2018 - 2019 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Կովկասագիտություն» մասնագիտություն
     2018 - 2019 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
    • «Պատմություն» մասնագիտություն
     2018 - 2019 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Մշակութաբանություն» մասնագիտություն
     2018 - 2019 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Արվեստաբանություն» մասնագիտություն
     2018 - 2019 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Կովկասագիտություն» մասնագիտություն
     2018 - 2019 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Լուծարքային շրջանի ժամանակացույց
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
    2018 - 2019 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Հնագիտություն» մասնագիտություն
     2018 - 2019 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
    • «Պատմություն» մասնագիտություն
     2018 - 2019 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Մշակութաբանություն» մասնագիտություն
     2018 - 2019 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Հայագիտություն» մասնագիտություն
     2018 - 2019 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Կովկասագիտություն» մասնագիտություն
     2018 - 2019 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Արվեստաբանություն» մասնագիտություն
     2018 - 2019 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Հնագիտություն» մասնագիտություն
     2018 - 2019 ուստարվա առաջին կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
    2018 - 2019 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար