Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Երևանի հիշատակությունը VII դարի առաջին կեսին
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 3-13
|
Դավիթ Կարապետյան
Հայաստանին և հայերին վերաբերող տեղեկություններ Վախուշտի արքայազնի երկում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 61-66
|
Ալիկ Ղարիբյան , Արա Ազատյան
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդայնացման հիմնահարցի շուրջ
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 67-75
|
Ռուսական մշակույթը հին ժամանակներից մինչև մեր օրերը
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Մեկնարկ: 2017թ․, 97 էջ
Арутюнов С. А., Арутюнян А. Т.
Заслуги Ю.И. Мкртумяна в популяризации арменоведческих и кавказоведческих знаний
2017 | Հոդված/Article
Научная конференция Археология и этнография Кавказа и Крыма, посвященная 80-летию со дня рождения профессора А.В. Гадло (1937-2002). 2017, стр. 126-128
|
Գյուղտեխնիկայի և այլ արտադրամիջոցների սեփականաշնորհման ընթացքն ու արդյունքները ՀՀ-ում իրականացված ագրարային վերափոխումների համատեքստում (1991-2000 թթ.)
2017 | Հոդված/Article
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր: 2017, էջ 33-39
|
Патоодонтология трех миров: севанский бассейн, южнорусские степи и северный Кавказ
2017 | Թեզիս/Thesis
VII АЛЕКСЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ памяти В.П. Алексеева и Т.И. Алексеевой. 2017, стр. 39
|
Анализ краниологических материалов эпохи железа из коллективных погребений Севанского бассейна (Армения)
2017 | Թեզիս/Thesis
VII АЛЕКСЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ памяти В.П. Алексеева и Т.И. Алексеевой. 2017, стр. 38
|
«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայության» մարդաբանության ֆոնդում պահվող Ներքին Գետաշենի հնամարդաբանական հավաքածուն
2017 | Թեզիս/Thesis
Խոսրով Կոտակից մինչև Կարո Ղաֆադարյան: էջ 53-54
|
The so-called “masks” in the sculptural decoration of medieval monuments of Armenia and Georgia
2017 | Թեզիս/Thesis
Association internationale des etudes armeniennes/Հայկական ուսումներու միջազգային ընկերակցութիւն / XIVTH general conference. 2017, p. 11-12
|