Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Армянская община Москвы в начале XXI века (предварительные результаты полевых исследований 2018-2020 годов)
2020 | Հոդված/Article
Человеческий капитал, Ռուսաստան, 6, 38-48 էջ, 2020
IX դ. վերջի եվ X դ. առաջին կեսի ամենայն հայոց կաթողիկոսների աթոռակալության ժամանակագրության շուրջ
2020 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, Հայաստան, 1, 161-178 էջ, 2020
Հովհաննիսյան Հայկազ Ժորժիկի
Նորահայտ վավերագրեր Լազարյանների արխիվից
2020 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 252-261 էջ, 2020
Մեծ Հայքի արեվմտյան սահմանները ըստ Կլավդիոս Պտղոմեոսի «Աշխարհագրության»
2020 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 41-48 էջ, 2020
Ծոփքի թագավորության գահացանկը
2020 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, Հայաստան, 1 (19), 3-23 էջ, 2020
Հայ էթնոսի տարածմաան աշխարհագրությունը մեր թվականության սկզբին (ըստ Ստրաբոնի վկայությունների)
2020 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 34-40 էջ, 2020
«Ստեղծագործական միությունների» ձևավորումը, գործունեությունը և փոխակերպումները Հայաստանի խորհրդային և անկախության շրջանում
2020 | Հոդված/Article
Տարածաշրջան և աշխարհ, Հայաստան, том XI, № 2, 126-134 էջ, 2020
Արեվմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը մեծ եղեռնի նախօրեին։ Մաս 10. Դիարբեքիր քաղաքը եւ Դերիկի, Սավուրի, Բալուի ու Մադենի գավառները
2020 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, Հայաստան, 1 (69), 154-200 էջ, 2020
Ազգաբանական ուսումնասիրություններ. Գիրք 2
2019 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2019թ․, 404 էջ
|
Ազգաբանական ուսումնասիրություններ. Գիրք 1
2019 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2019 թ․, 298 էջ
|