Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Հովիկ Բաբկենի Գրիգորյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Հայոց պատմության ամբիոն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. սովորել է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետում, ստացել է պատմաբանի, պատմության և հասարակագիտության դասատուի որակավորում
1982 - 1986 թթ. սովորել է ԵՊՀ ասպիրանտուրայում

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ:
Գիտական թեմա` «Ազատագրական պայքարի ՀՅԴ մարտավարությունը և ազատամարտի ֆինանսավորման ու զինման խնդիրը (1896 - 1903 թթ.)», 2007 թ.:

Աշխատանքային փորձ
1981 - 1985 թթ. Կապանի շինարարական տեխնիկումի հասարակագիտական առարկաների դասատու:
1985 - 1989 թթ. ԵՊՀ ԽՄԿԿ պատմության ամբիոնի դասախոս:
1989 - 1991 թթ. ԵՊՀ ԽՄԿԿ պատմության ամբիոնի ասիստենտ:
1991 - 2010 թթ. ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնի ասիստենտ:
2010 թ-ից ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ:

Հասարակական գործունեություն
2008 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի արհբյուրոյի նախագահ:

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց պատմության մասնագիտական դասընթաց /1877-1918 թթ./, հայոց պատմության հիմնահարցեր, հայ ազգային-ազատագրական պայքարը 19-րդ դարի վերջին - 20-րդ դարի սկզբին, հայ քաղաքական կուսակցությունների պատմություն, մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրներ, Հայաստանի առաջին հանրապետության պատմություն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ ազգային-ազատագրական պայքարը (19-րդ դարի երկրորդ կես – 20-րդ դարի սկիզբ), հայ քաղաքական կուսակցությունների պատմություն, Հայոց ցեղասպանություն, Հայաստանի առաջին հանրապետություն:

Պարգևներ
2014 թ. պարգևատրվել է ՀՀ Նախագահի շնորհակալագրով, իսկ 2017 թ-ին՝ «Երախտագիտության մեդալ»-ով:
2019թ. ԵՊՀ Ոսկե մեդալ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ, ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ:
ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության կոմիտեի անդամ:

ՀՅԴ Ցուցական մարմնի գործունեությունը Վիտոշի աղետին հաջորդած ամիսներին (1905 թ. մարտ – հուլիսի կեսեր)
2021 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, Ե., 2021, N 1, էջ 56-73
Հովիկ Գրիգորյան , Հայկ Մխոյան
Դավիթ Անանունի և Լեոյի նամակագրությունից
2020 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, Ե., 2020, N 1, էջ 262-274
Հովիկ Գրիգորյան , Վահագն Հակոբյան
Ուրվագծեր Դավիթ Անանունի կյանքի և գործունեության
2019 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, Ե., 2019, N 2, էջ 108-128
ՀՅԴ Ցուցական մարմնի գործունեությունը «Նժույգի գործ»-ի նախապատրաստման առաջին փուլում (1904 թ. սեպտեմբեր – 1905 թ. մարտ)
2019 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, Ե., 2019, N 2, էջ 77-94
Ավետիս Ահարոնյանը ՀՅԴ 1912թ. դատավարության փաստաթղթերում
2016 | Հոդված/Article
«Ավետիս Ահարոնյան» միջազգային գիտաժողով: 2016, 39-58 էջ
|
Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարը XIX դարի վերջին XX դարի սկզբին
2016 | Գիրք/Book
Ուսումնական ծրագիր, Երևան, 2016, 21 էջ
|
ՀՅԴ Ցուցական պատասխանատու մարմնի ստեղծումը և գործունեությունը մինչ Կ. Պոլիս անցնելը
2016 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես: 2016թ․, 33-46 էջ, Հայաստան
|
Արշակ Չոպանյանի նամակները Արփիար Արփիարյանին Օսմանյան դրամատան գրավման և դրա հետևանքների մասին
2015 | Հոդված/Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, Ե., թիվ 3 (51), հուլիս-սեպտեմբեր, 2015, էջ 235-242
Հովակիմ Շահբազյանի «Դատվան» անտիպ հուշագրությունը
2015 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2015թ․, 3 (6), 52-60 էջ
|
О. Б. Григорян , М. А. Катвалян, П. О. Оганесян, Э. Г. Минасян
"История Армении"
2014 | Գիրք/Book
Утверждено Министерством образования и науки РА в качестве учебника для вузов, Ер., 2014, 740 стр., Раздел II, гл. VII, стр. 344-376. Раздел III, параграф 1-9 гл. I, стр. 449-482, 505-528
Ավետիք Իսահակյանը Քրիստափոր Միքայելյանի մասին, Անտիպ նամակներ ՀՀ Գրականության և արվեստի թանգարանի արխիվից
2012 | Հոդված/Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, Ե., թիվ 3 (39), հուլիս-սեպտեմբեր, 2012, էջ 204-210
Հովիկ Գրիգորյան , Մ. Ա. Կատվալյան, Պ. Հ. Հովհաննիսյան, Է. Գ. Մինասյան
«Հայոց պատմություն»
2012 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար` հաստատված ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից, Ե., 2012, 874 էջ, բաժին II, գլուխ 7-րդ, էջ 394-434, բաժին III, գլուխ 1-ին, պարագրաֆ 1-4, 6-9, էջ 521-558, 590-617
1921 թ-ի Փետրվարյան ապստամբությունը Հայաստանում
2010 | Հոդված/Article
Տարեգիրք Բ պատմագիտական հանդես, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010 թ., էջ 21-28
Արամ Մանուկյանի գործունեությունը Հայաստանի առաջին Հանրապետության տարիներին, Արամ Մանուկյան. ազգային և պետական գործիչը
2010 | Հոդված/Article
Արամ Մանուկյանի գործունեությունը Հայաստանի առաջին Հանրապետության տարիներին, Արամ Մանուկյան. ազգային և պետական գործիչը
Հայ-բուլղարական զինական համագործակցությունը 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին
2009 | Հոդված/Article
Հայաստան-Բուլղարիա. Անցյալը, ներկան և ապագան: Միջազգային գիտաժողովի զեկույցների ժողովածու, Ե., 2009, էջ 34-41
1894-1896 թթ. զանգվածային ջարդերի ազդեցությունը հայոց ազատամարտի հետագա մարտավարության վրա
2005 | Հոդված/Article
Տարեգիրք, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2005 թ., էջ 24-48
Հայոց ազատամարտի զինման ու ֆինանսավորման խնդիրը (1890 -1908 թթ.)
2004 | Գիրք/Book
Երևան, 2004 թ, 112 էջ
Հայ ազատագրական պայքարի մարտավարությունը 1895 - 1898 թթ
2002 | Գիրք/Book
Երևան, 2002 թ., 96 էջ
Գ. Նժդեհը Հ.Յ.Դ. 1912 թ. դատավարության փաստաթղթերում
2001 | Հոդված/Article
Գարեգին Նժդեհ 115 գիտաժողովների նյութեր, Ե., 2001, էջ 5-13
Ահաբեկչությունը որպես ազգային-ազատագրական պայքարի ձև (XIX դարի վերջ - XX դարի սկիզբ)
2001 | Հոդված/Article
Հայոց ցեղասպանությունը: Ուսումնասիրություններ, Ե., 2001, 268 էջ, էջ 77-109
Հայոց պատմություն. հիմնահարցեր, հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը
2000 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ ոչ մասնագիտական ֆակուլտետների համար, Երևան, 2000 թ., 487 էջ