Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Ալբերտ Անդրանիկի Ստեփանյան

Ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Համաշխարհային պատմության ամբիոն
Կրթություն
1965 - 1970 թթ. Խ. Աբովյանի անվ. Հայկական մանկավարժական ինստիտուտ, պատմաբան

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների դոկտոր՝ «Պատմական մտքի զարգացումը Հին Հայաստանում. Առասպել, ռացիոնալիզմ», պատմագրություն, 1991 թ., ՀԱՀ ԳԱ։
Պատմական գիտությունների թեկնածու՝ «Հայաստանի և Պարթևստանի պայքարը Հռոմի դեմ և Հռանդեայի դաշնագիրը», 1975 թ., ՀԱՀ ԳԱ։

Աշխատանքային փորձ
2010 թ. Փարիզ, Ֆրանսիա (գիտաժողով)
2009 թ. Անն Հարբոր (Միչիգան), ԱՄՆ (գիտաժողով)
2005 թ. Վարշավա, Լեհաստան (գիտաժողով)
2004 թ. Ժնև, Շվեյցարիա (գիտաժողով)
2002 թ. Բոստոն, ԱՄՆ (դասախոսություններ, Հարվարդի համալսարանում)
1998 թ. Հռոմ, Իտալիա (գիտաժողով)
1995 թ. Հունաստան` Աթենք, Թեսալոնիկ (գիտաժողով)
1995 թ. Մոնպելյե Ֆրանսիա (վերապատրաստում, դասախոսություններ)
1993 թ. Ավստրիա` Վիեննա, Գաֆլենց (դասախոսություններ)

Կարդացվող դասընթացներ
Հին Հունաստանի և Հռոմի պատմություն,
Անտիկ քաղաք-պետությունը և դրա հիմնախնդիրերը,
Քաղաքակրթությունների տեսություն և պատմություն,
Հասարակական կառույցներ և գաղափարախոսություններ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անտիկ պատմություն, իմաստասիրություն, քաղաքակրթությունների պատմություն և տեսություն, Հայաստանը հելլենիզմի դարաշրջանում, պատմագիտական մտքի ձևավորումը Հայաստանում

Լեզուներ
Ռուսերեն, ամգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն,
հին լեզուներ` հունարեն, լատիներեն, աքքադերեն, գրաբար

Մասնագիտական անդամակցություն
Համաշխարհային պատմության հայկական ասոցիացիա ՀԿ-ի նախագահ
Պատմություն և կրթություն հանդեսի գլխավոր խմբագիր
Ինքնության հարցեր պարբերականի գլխավոր խմբագիր
Պատմության հարցեր պարբերականի գլխավոր խմբագիր
ՎԷՄ հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ
Թանգարանագիտություն հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ
Համաշխարհային պատմության մասնագիտական խորհրդի փոխնախագահ

Khorenica: Studies in Moses Khorenatsi
2021 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2021, 386 էջ, Հայաստան
Ազատությունների Մեծ խարտիա». պատմական արքետիպերի հեռանկարում
2019 | Հոդված/Article
Պատմության հարցեր 5: Ազատությունների մեծ խարտիա - 800, Հայաստան, 5, 26-38 էջ, 2019
A civilisation in museum space: Some theoretical approaches
2018 | Հոդված/Article
Museums and Written Communication.Tradition and Innovation, 2018, I, 36-46 pp.
From War to Peace (Euphrates Frontier in 60-s AD)
2018 | Հոդված/Article
Reflections of Roman Imperialisms, 2018, I, 335-345 pp.
Westernization in Hellenistic and Early Medieval Armenia: History and Historical Texts
2018 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 320 էջ, 2018
Westernization on Hellenistic and Early Medieval Armenia
2017 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2017, 4(60), էջ 71-122
Us Declaration of Independence: “The Pursuit of Happiness” (In the perspective of ideas of Aristotle and Cicero)
2017 | Հոդված/Article
Պատմության հարցեր 4: ԱՄՆ անկախության հռչակագիր: 2017, 4, 20-26, էջ 193-194
Western Canon of Historiography in Hellenistic Armenia (Pragmatic and tragic histories)
2017 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, 2(58), 38-67 էջ, Հայաստան
U.S. declaration of independence: “Pursuit of happiness” (In perspective of Aristotle and Cicero)
2016 | Թեզիս/Thesis
ԱՄՆ անկախության հռչակագիր - 240, 2016, 19-20 էջ
|
Sapientia illustris historiae (An attempt of Revising the texts by Egishe and Moses Khorenatsi)
2016 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2016, 3(55), 35-80 էջ
On Semantic Index of Greater Armenia in Moses Khorenatsi (In light of moral theory of Philo of Alexandria)
2016 | Հոդված/Article
Journal of Armenian studies. 2016, 1, 34-59 pp.
Ազատությունների մեծ խարտիան պատմական արքետիպերի հեռանկարում
2015 | Թեզիս/Thesis
Ազատությունների մեծ խարտիա - 800 (Եղելույթ, մեկնություն, իմաստավորում), 2015, 38-40 էջ
Քաղաքակրթական արծարծումները (Անհատը, համակեցությունը, ժամանակը)
2013 | Հոդված/Article
Պատմությանհարցեր 2, Զանգակ-97հրատ., Երևան, էջ 9-21
Տնտեսական, ընկերային և մտահոգևոր կերպափոխությունները Մեծ Հայքում (Ք.ա. 60-30-ական թվականներ)
2013 | Հոդված/Article
Պատմությանհարցեր 2, Զանգակ-97 հրատ., Եր., էջ 21-45
Մեթրոդորոս Սկեփսացի (Պատմասիրական համակարգի վերականգնման փորձ)
2013 | Հոդված/Article
Պատմությանհարցեր 2, Զանգակ-97 հրատ., Եր., էջ 181-198
Great Armenia and Euphrates Frontier in 60-s A.D. (Conflict, ideas, settlement)
2013 | Հոդված/Article
Journal of Armenian Studies, International Review of Armenian Studies, №1 (1), NAS RA,
Yerevan, pp. 14-33
|
Պատմության կերպափոխությունները Մեծ Հայքում, գիրք Ա., Արտաշիսյան դարաշրջան
2012 | Գիրք/Book
Երևան,386 էջ
А. А. Степанян , Т. С. Симян
Ереван как семиотический текст (опыт реконструкции «начала»и «конца» проспекта Маштоца)
2012 | Հոդված/Article
Критика и Семиотика, N 16, изд.Новосибирск: НГУ, 2012, с. 6-16
|
«Քաղաքակրթություն - թանգարան» իմաստային շրջափոխությունը (Տեսական հարցադրումներ)
2012 | Հոդված/Article
«Թանգարան» գիտատեսականևմեթոդականամենամյահանդես, Անտարեսհրատարակչություն, Երևան, էջ78-87
Քաղաքակրթական մարտահրավերը Տիգրան II-ի դարաշրջանում (պատմություն, գրույթ, մեկնություն)
2011 | Հոդված/Article
Տիգրան Մեծի գահակալության 2100-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, էջ 149-184
Քաղաքակրթական հավասարակշռության հիմնախնդիրը Մեծ Հայքում: ՄասIV. Մեծ Հայքը և իրադրությունը Եփրատի սահմանին` Ք.ա. I-Ք.հ. I դարերի շրջադարձին
2011 | Հոդված/Article
«Վէմ» համահայկական հանդես,1,էջ48-54
Քաղաքակրթական հավասարակշռության հիմնախնդիրը Մեծ Հայքում, ՄասV. Արտաշիսյան արքունի հասարակությունը (իմաստաբանություն, կառույց, գործառույթ)
2011 | Հոդված/Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, 4, էջ 21-56
Метаморфозы цивилизационной идентичности армян
2011 | Հոդված/Article
Материалы международной конференции "Армения в диалоге цивилизаций". Нижний Новгород: Деком, с.146-152
Քաղաքակրթական հոմեոստասիսը Մեծ Հայքում (Արտաշիսյան դարաշրջան)
2010 | Հոդված/Article
Վէմ (համահայկական հանդես), 28 (2010)
Քաղաքակրթական հավասարակշռության հիմնախնդիրը Մեծ Հայքում
2010 | Հոդված/Article
«Մաս II. Քաղաքակրթական մարտահրավերները Տիգրան II-ի դարաշրջանում», Վէմ (համահայկական հանդես), 29 (2010)
Արքայիկ դարաշրջանի Հունաստանը /Կենսատարածքի տեխնոլոգիական կերպափոխումը/
2009 | Հոդված/Article
Պատմության հարցեր,1(2009)
Արքայիկ դարաշրջանի Հունաստանը (Կենսատարածքի տեխնոլոգիական կերպափոխումը)
2009 | Հոդված/Article
Պատմության հարցեր, 1(2009)
Հին Սպարտա. Պոլիսային համակեցության մի հարացույցի մասին
2006 | Հոդված/Article
Պատմություն և կրթություն, 5-6 (2006)
Խորենացու «Ողբի» մի հատվածի մեկնաբանության շուրջ
2006 | Հոդված/Article
1600 Հայոց oրեր, Երեւան, 2006
Two Epistemiological Observations
2005 | Հոդված/Article
NAASR Newsletter, 3 (2005)
Ազգային ինքնությունը պատմության հոլովույթում
2001 | Հոդված/Article
Դրօշակ, 2 (2001)
Հաղագս բանականի
1999 | Գիրք/Book
Գիրք V, Թարգմանություն հին հունարենից, ուսումնասիրություն, մեկնություններ, Երևան, Սարգիս Խաչենց, 1999 թ.
Политические структуры античности
1994 | Հոդված/Article
Тесакет, 23 (1994)
Մշակույթի և քաղաքակրթության մի քանի հիմնահարցերի մասին
1994 | Հոդված/Article
Մշակույթ 3 (1994)
Развитие истарической мысли в древней Армении. Миф, рационализм, историописание
1991 | Հոդված/Article
изд. АН Арм. ССР, Ереван, 1991