Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Դավիթ Ֆեդիկի Թինոյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Համաշխարհային պատմության ամբիոն
Կրթություն
2003 - 2006 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, ասպիրանտուրա
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ, համաշխարհային պատմության ամբիոն, մագիստրատուրա
1997 - 2001 թթ. Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու (2006 թ.), դոցենտ (2010 թ.)
Գիտական թեմա` «Կիլիկիայի հայկական թագավորությունը և ինքնիշխան կազմավորումները 1320-1424 թթ.»

Աշխատանքային փորձ
2006 թ-ից ԵՊՀ Համաշխարհային պատմության ամբիոնի դասախոս
2005 թ-ից ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացները
Եվրոպայի և Ամերիկայի երկրների նորագույն շրջանի պատմություն
Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների նորագույն շրջանի պատմություն
Կոնֆլիկտները և կոմպրոմիսները 1918-2000 թթ.
Եվրոմիության պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Միջնադարի պատմություն
Նորագույն պատմություն

Լեզուները
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, հին լեզուներ` գրաբար

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ

davidtinoyan@ysu.am

Լևոն 2-րդի արտաքին քաղաքական ուղեգիծը 1280-ական թթ.առաջին կեսին
2018 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 210-217 էջ, 2018
Աշխարհիկ և հոգևոր իշխանությունների փոխհարաբերությունները Լևոն երկրորդի կառավարման շրջանում
2017 | Հոդված/Article
Ակունք, 2017, 2(16), էջ 29-36
|
Կոստանդին Բարձրբերդցու աթոռակալումը և մասնակցությունը Կիլիկիայում ընթացած 1220-ական թթ. գահակալական պայքարում
2016 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2016, №1 ՀԳ տարի, 52-81 էջ
|
The relationships of secular and spiritual powers in the Armenian Kingdom of Cilicia 1240-1250's
2016 | Հոդված/Article
Բանբեր հայագիտության: 2016թ․, 2, 58-68 էջ, Հայաստան
|
Կիլիկիայի հայկական թագավորության ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական իրադրությունը 1240-ական թթ.
2016 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների: 2016թ․, 1(646), 126-135 էջ, Հայաստան
|
Բազմամշակութայնության քաղաքականություն. Եվրոպական ձախողում
2013 | Հոդված/Article
«Համաշխարհային պատմության հիմնահարցեր. Ընկերային կառույց, գաղափարախոսություն, քաղաքական համակարգ» երիտասարդ պատմաբանների միջբուհական 2-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, «ԵՊՀ» հրատ., Եր, 2013, էջ 9-14
Կիլիկիո աթոռի բանակցությունները պապականության հետ (Ազարիա Ջուղայեցու աթոռակալման շրջանում)
2013 | Հոդված/Article
«Պատմության հարցեր 2», «Զանգակ-97» հրատ.,Եր., 2013, էջ 245-252
17-րդ դարասկզբին Կիլիկիո նվիրապետության պառակտման հարցի շուրջ
2012 | Հոդված/Article
«Հայոց պատմության hարցեր», N 13, «ՀՀ ԳԱԱ» հրատ.,էջ 104-164
Կիլիկիո կաթողիկոսությունը Ներսես Սեբաստացու աթոռակալման շրջանում և Երուսաղեմի ժողովը
2012 | Հոդված/Article
«Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, N 4, «ՀՀ ԳԱԱ» հրատ.,էջ 44-51
|
Կիլիկիո Հայոց թագավորությունը 1320-1424 թթ.
2011 | Գիրք/Book
Երևան, ՀՀ ԳԱԱՊատմության ինստիտուտ, 195 էջ
Կիլիկիո կաթողիկոսության հարաբերությունները Էջմիածնի ամենայն հայոց կաթողիկոսության հետ Սիմեոն Սեբաստացու աթոռակալման շրջանում
2010 | Հոդված/Article
«Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, «ՀՀ ԳԱԱ» հրատ.,էջ 96-101
|
Կիլիկիան 15-րդ դարի առաջին կեսին
2010 | Հոդված/Article
Հայ Աստվածաբան, Եր., էջ 225-231
Կիլիկիայի հայոց թագավորության ներքին և արտաքին իրավիճակը 1320-1323 թթ.
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (118), Երևան 2006թ., էջ 179-185
|