Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Գագիկ Սուրենի Հարությունյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Համաշխարհային պատմության ամբիոն
Կրթություն
1983 - 1986 թթ. ԵՊՀ-ի պատմության ֆակուլտետի Ընդհանուր պատմության ամբիոնի ասպիրանտուրա
1978 - 1983 թթ. ԵՊՀ-ի պատմության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Գիտական աստիճան՝ պատմական գիտությունների թեկնածու,
Գիտական թեմա` «Պապականությունը և Կիլիկյան Հայաստանը 13-րդ դարի երկրորդ կեսին-14-րդ դ.» (1991 թ.)

Աշխատանքային փորձ
2011 թ.-ից Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ
2004 - 2009 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի խորհրդի քարտուղար
1994 թ. ԵՊՀ Համաշխարհային պատմության ամբիոնի դոցենտ
1989 թ-ից ԵՊՀ Համաշխարհային պատմության ամբիոնի դասախոս
1987 - 1989 թթ. Վ. Ռշտունու անվան կաբինետի լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Միջին դարերի պատմություն,
Ֆեոդալիզմի հիմնախնդիրները,
Վերածնունդ և Ռեֆորմացիա,
Մերձավոր Արևելքը խաչակրության դարաշրջանում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Պապականություն, Խաչակրաց Արևելքի և Կիլիկյան Հայաստանի փոխհարաբերությունները

Լեզուներ
Ռուսերեն, գերմաներեն

Սիմոնյան Ա. , Մելքոնյան Ա. , Ավետիսյան Հ., Բարխուդարյան Վ., Հարությունյան Գ.
Հայոց պատմություն, ընդհանուր բնագիտամաթեմատիկական հոսք, 10-րդ դասարան
2009 | Գիրք/Book
«Զանգակ-97» հրատ, Երևան, 2009 թ., 239 էջ
Ա. Քոսյան, Գ. Հարությունյան , Ե. Գրեկյան
Համաշխարհային պատմություն (դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքի 10-րդ դասարանի համար)
2009 | Գիրք/Book
Երևան, 2009, 175 էջ
Ա. Քոսյան, Գ. Հարությունյան , Ե. Գրեկյան
Համաշխարհային պատմություն (դասագիրք հումանիտար հոսքի 10-րդ դասարանի համար)
2009 | Գիրք/Book
Երևան, 2009, 223 էջ
Գ. Հարությունյան , Ա. Նազարյան
Համաշխարհային պատմություն, միջին դարեր (դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար)
2008 | Գիրք/Book
Երևան, 2008, 191 էջ
Բ. Հարությունկան, Վլ. Բարխութդարյան, Հ. Մարգարյան , Գ. Հարությունյան
Հայոց պատմություն, Միջին դարեր (դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար)
2008 | Գիրք/Book
Երևան, 2008, 207 էջ
Քաղաքական կողմնորոշման և դավանաբանական այլընտրանքի խնդիրը Կիլիկյան Հայաստանում (XIII դ. երկրորդ կես− XIV դ. սկիզբ)
2007 | Հոդված/Article
Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1 .էջ 126-133
Աշխարհիկ և հոգևոր իշխանությունների փոխհարաբերությունները Կիլիկյան Հայաստանում Հեթում Բ-ի գահակալության առաջին շրջանում (1289-1293)
2007 | Հոդված/Article
Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2 . էջ 84-91
Վ.Ա.Դիլոյան, Գ. Հարությունյան
Միջին դարերի պատմություն (դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 6-րդ դասարանի համար)
2006 | Գիրք/Book
Երևան, 2006, 158 էջ
Հայոց եկեղեցու թեմական կազմակերպումը Կիլիկյան Հայաստանում XIII դ. վերջին –XIV դդ. առաջին կեսին
2006 | Հոդված/Article
Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2, էջ 192-201
Հայոց եկեղեցու պատմություն (դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանի համար)
2005 | Գիրք/Book
Երևան, 2005, 151 էջ
Դիտողություններ Կիլիկիայում հայկական պետականության առաջացման հարցի շուրջ
2005 | Հոդված/Article
Հայոց պատմության հարցեր, թիվ 6, Երևան, 2005, էջ 216-247
Պատրիարք-կաթողիկոս նվիրապետական աստիճանների կարգավիճակի խնդիրը ԺԳ դարի երկրորդ կեսի միջեկեղեցական հարաբերություններում
2005 | Հոդված/Article
Տարեգիրք, Երևան, 2005
Կիլիկիան Հայաստան-Ֆրանսիա (զուգահեռներ կենտրոնական կառավարման համակարգերի միջև)
2005 | Հոդված/Article
Պատմություն և կրթություն, թիվ 1-2, Երևան, 2005, էջ 79-95
Հայոց եկեղեցու պատմություն (դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար)
2003 | Գիրք/Book
Երևան, 2003, 126 էջ
Հայոց կաթողիկոսության տեղագրական կազմակերպման խնդիրները ԺԳ դարի երկրորդ կեսին
2000 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 141-148
|
Հեթում Բ թագավորին Գրիգոր Է Անավարզեցի կաթողիկոսի հղած նամակի հարցը
1999 | Հոդված/Article
Լրաբեր Հասարակական գիտությունների 1992, թիվ 1
Եկեղեցական աթոռների գահերեցության խնդիրը Աքքայի ժողովում (1263 թ.)
1999 | Հոդված/Article
Պատմաբանասիրական հանդես, 1999, թիվ 2-3
Եկեղեցիների գահերեցության խնդիրը Աքքայի եկեղեցական ժողովում (1263 թ.)
1998 | Թեզիս/Thesis
Հայաստանը և Քրիստոնյա Արևելքը, միջազգային գիտաժողով, Երևան, 1998
Սահմանադրական վերահսկողություն
1997 | Գիրք/Book
Երևան, 1997, 25 էջ
Քրիստոնեական եկեղեցիների համընդհանրության գաղափարը Սսի 1307 թ. ժողովում
1994 | Հոդված/Article
Հայկազյան հայագիտական հանդես, Բեյրութ, հտ. ԺԴ, 1994
Ստեփանոս Օրբելյանի դիրքորոշումը կաթոլիկական գաղափարախոսության դեմ մղվող պայքարում ԺԳ դարի 2-րդ կեսին –ԺԴ դարի սկզբներին
1989 | Թեզիս/Thesis
Երիտասարդ գիտաշխատողների 22-րդ նստաշրջանի թեզիսներ, Երևան, 1989
Ակրայի 1263 թ. Ժողովի հարցի շուրջը
1989 | Հոդված/Article
Պատմության հարցեր, միջբուհական ժողովածու, 1989, թիվ 2