Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Հայկ Պիոնի Հակոբյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Հնագիտության և ազգագրության ամբիոն
Կրթություն
Երևանի Պետական համալսարան, Պատմության ֆակուլտետ. 1973 - 1978 թթ.
ԽՍՀՄ Ա Հնագիտության ինստիտուտ, Մոսկվա, ասպիրանտուրա. 1981 - 1984 թթ.

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա. «Հայաստանի և Հռոմի տնտեսական և մշակութային կապերը», 1986 թ. ապրիլի 9: ԽՍՀՄ Ա Հնագիտւթյան Ինստիտուտ, Մոսկվա

Աշխատանքային փորձ
1978 - 1980 թթ. Հայաստանի ազգագրության Պետական թանգարան. գիտաշխատող, Ցուցադրության և մեթոդական աշխատանքների բաժնի վարիչ, գիտնական քարտուղար
1984 - 2001 թթ. ՀՍՍՀ Ա հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ. Կրտսեր գիտաշխատող, իտաշխատող, Արշավախմբի պետ, Ավագ գիտաշխատող, գիտնական քարտուղար

Կարդացվող դասընթացներ
Հնագիտության հիմունքներ, թանգարանագիտություն, մշակութաբանության հիմունքներ, հին Հայաստանի մշակույթը (մ.թ.ա.VIդ. –մ.թ. IIIդ.), Հայաստանի հնագիտություն, անտիկ Հայաստանի հնագիտություն, նորագույն մեթոդները կիրառումը հնագիտության մեջ, հայ ժողովրդի ծագումը և էթնիկական պատմությունը, անտիկ աշխարհի մշակույթը, Հին Արևելքի պատմություն, Հին Հունաստանի և Հռոմի պատմություն, Հայաստանի հնագիտության հիմնական խնդիրները, դաշտային հնագիտական պեղումների մեթոդաբանությունը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հին Արևելքի և Միջերկրածովի պատմություն և մշակույթ, անտիկ աշխարհի ճարտարապետություն, կրոն, դրամագիտություն, նյութական և հոգևոր մշակույթ, ռազմական արվեստ, պատմական աշխարհագրություն և քարտեզագրություն

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտական խորհուրդ
ՀՀ կառավարությանը կից հնագիտական մեթոդական խորհուրդ
ՀՀ Ազգագրության Պետական թանգարանի գիտական խորհուրդ

Ծիսական սպանության դրսևորումները անտիկ դարաշրջանի Շիրակի հնավայրերում
2018 | Հոդված/Article
ԱՐԱԳԱԾԻ ԹԻԿՈՒՆՔՈՒՄ: Հնագիտական հետազոտություններ նվիրված Տելեմակ Խաչատրյանի hիշատակին, 2018, հ․ 1, էջ 239-252
|
Հայոց հնագույն բանակ՝ թշնամիների ահուսարսափը
2017 | Հոդված/Article
Ճարտարապետություն. շինարարություն, 2017, N 1-2, հունվար-փետրվար, էջ 42-51
|
Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքի հինարևելյան ակունքները
2017 | Հոդված/Article
Արշալույս Քրիստոնեության Հայոց, 2017, էջ 419-434
|
Արշալույս քրիստոնեության (Հայաստանում նոր հավատքի պատմամշակութային նախադրյալներն ու զանազան դրսևորումները)
2017 | Հոդված/Article
Արշալույս Քրիստոնեության Հայոց, 2017, հ․ 1, էջ 28-64
|
Հայկ Հակոբյան , Ալֆրեդ Շահնազարյան
«Արշալույս քրիստոնեության Հայոց» միջազգային գիտաժողովի առնչությամբ
2017 | Հոդված/Article
Արշալույս Քրիստոնեության Հայոց, 2017, հ․ 1, էջ 16-19
|
Հայկ Հակոբյան , Սիմոն Հմայակյան , Նորայր Հազեյան, Մարինե Մելքոնյան
Սարուխանի «վիշապը»
2015 | Հոդված/Article
Վիշապ քարակոթողները, 2015թ․, 219-223 էջ
|
Հին Հայաստանի առնչությունը Միթրային նվիրված հռոմեական տաճարներին (նախնական դիտողություններ)
2015 | Հոդված/Article
Անտառ ծննդոց, 2015թ․, 172-206 էջ
Le complexe cultuel antique de Hoghmik –IIe- IIIesiècles après J.-C..- Dans les montagnes d’Arménie.-Musée archéologique de Saint- Raphaël – Musée Արցախի Տիգրանակերտ քաղաքի պեղումների նախնական արդյունքները
2007 | Հոդված/Article
Գիտահետազոտական աշխատանքի ուղեծրում, դասախոսների գիտական զեկուցումների ժողովածու, նվիրված համալսարանի 15-ամյակին, Երևան, Հրաչյա Աճառյան համալսարան, 2007, էջ 107-112
Գրիոր Լուսավորչի տեսիլքի հինարևելյան ակունքները
2007 | Հոդված/Article
Ոչ նյութական մշակույթ, ավանդական բանավոր ժառանգություն: «գիտելիք և խորհրդանիշ, հավատալիք և սովորույթ», Միջազգային Երկրորդ գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Երևան, Նշանակ հրատ., 2007, էջ 26-48, ռեզյումե անգլերեն և ռուսերեն
Հին Հայաստանի մայրաքաղաք Տիգրանակերտը
2007 | Հոդված/Article
Պատմա-բանասիրական հանդես, 2007, դ 3, էջ 3-29
Դիտարկումներ ճանապարհի և փողոցի գործառնական և խորհրդանշական գործառույթների միասնականության վերաբերյալ
2007 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2007, դ 9, էջ 89-97, հեղինակակից épartemental des Antiquités –Rouen, 2007, p.121-123
Հնագիտության հիմունքներ
2007 | Գիրք/Book
Երևանի Պետական համալսարան, հատուկ և ընդհանուր դասընթացների համար ծրագիր, 10էջ
Le Chirak durant l’époque antique: IIes.avJ.-C. – IIIes.ap.J.-C.
2007 | Հոդված/Article
Dans les montagnes d’Arménie.-Musée archéologique de Saint- Raphaël – Musée départemental des Antiquités –Rouen, 2007, p.108-112
Աշխարհի և տաճարի հին արևելյան և անտիկ մոդելը
2006 | Հոդված/Article
«Գիտելիք և խորհըրդանիշ, հավատալիք և սովորույթ», Միջազգային առաջին գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2006, էջ 9-21
Հայտնաբերված է Տիգրան Մեծի հիմնադրած քաղաքը
2006 | Գիրք/Book
Երևան, 2006, 8 էջ
Նախամաշտոցյան շրջանի արամեատառ կոթողների վերջին գյուտերը
2005 | Հոդված/Article
Միջազգայինգիտաժողով` նվիրված Հայոց գրերի գյուտի 1600- ամյակին, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Երևան, 2005էջ 24-26
Տիգրան Մեծի անձի ու գործի պատմական նշանակությունը
2005 | Հոդված/Article
Տիգրան Մեծ. ահակալության 2001 ամյակ, միջազգային գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Երևան, ՀՀ ԱԱ, 2005, էջ 9-13
Տիգրան Մեծ
2005 | Գիրք/Book
Երևան, Լուսակն հրատ., 2005, 244 էջ
Մաշտոցի գործունեության մշակութաբանական հենքը
2005 | Հոդված/Article
Միջազգային գիտաժողով` նվիրված Հայոց գրերի գյուտի 1600 - ամյակին, 12-17 սեպտեմբերի 2005թ., զեկուցումների ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԱԱ Գիտություն հրատ., 2006, էջ 66-78
Բջնիի 2003-2004թթ. ուսումնասիրության նախնական արդյունքները
2005 | Հոդված/Article
Հին Հայաստանի մշակույթը. XIII, Նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Երևան, Մուղնի հրատ., 2005, էջ 213-219
Հ. Հակոբյան , Ս.Հմայակյան, Հ.Սանամյան, Հ.Սիմոնյան , Ն.Տիրացյան , Ռ.Բիշիոնե, Ն.Պարմեջիանի
Սևանի ավազանում 2000-2003թթ. կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները
2005 | Հոդված/Article
Հին Հայաստանի մշակույթը. XIII, Նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Երևան, Մուղնի հրատ., 2005, էջ 145-146
Հայոց մարտավարությունն ու ռազմավարությունն Ավարայրում
2003 | Հոդված/Article
Ավարայրի խորհուրդը (հոդվածների ժողովածու), Երևան, Մուղնի հրատ., 2003, էջ 193-210
Ավարայրի ճակատամարտը (Պատմա-քննական տեսություն)
2003 | Հոդված/Article
Պատմա-Բանասիրական հանդես, 2003, դ 1, էջ 40-67
Օդային հնագիտությունը Արագածոտնում
2003 | Հոդված/Article
Արագածոտն. հոգևոր և մշակութային ժառանգություն, գիտաժողովի հիմնադրույթներ, Օշական, 2003, էջ 56-58
Անտիկ Հայաստանի պաշտամունքային ճարտարապետությունը
2003 | Հոդված/Article
Հայագիտության արդի վիճակը, նրա զարգացման հեռանկարները. հայագիտական միջազգային համաժողով, զեկուցումների դրույթներ, սեպտեմբերի 15-20, Երևան, 2003, էջ 185-186
Մաշտոցը զինվորական
2003 | Հոդված/Article
Մաշտոցյան Ե ընթերցումներ. «Մաշտոցից Նարեկացի», 15 հոկտեմբերի, Օշական, «Մեսրոպ Մաշտոց», 2003, էջ 17-18
H. Hakobyan , Rog Palmer
Prospects For Aerial Survey in Armenia
2002 | Հոդված/Article
In: Aerial Archaeology Developing Practice. Edited by Robert H.Bewley and W. Raczkowski. Amsterdam, Berlin, Oxford, Tokyo, Washington D.C. NATO Science Series 1, Life and Behavioural Sciences, 2002, IOS Press. Vol.337, p.140-146
Արևային աստվածության կախյալ ուղեկիցները
2002 | Հոդված/Article
Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, հանրապետական հինգերորդ գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2002, էջ 30-32
Հետուրարտական խեցեղենի ուսումնասիրության փորձ (Սևանա լճի հարավային ավազան)
2002 | Հոդված/Article
Հին Հայաստանի մշակույթը.XII. 1, Հանրապետական գիտական նստաշրջան, զեկուցումների հիմնադրույթներ, նվիրվում է ակադեմիկոս Բաբկեն Առաքելյանի ծննդյան 90-ամյակին, Երևան, գիտություն հրատ., 2002, էջ 58-60
Հ. Հակոբյան , Ն.Հազեյան
Երկու նորահայտ արտաշիսյան սահմանաքար Վարդենիկից
2002 | Հոդված/Article
Հին Հայաստանի մշակույթը [XII]. 2, Էմմա Խանզադյանի հոբելյանին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ՀՀ ԱԱ Գիտություն հրատ., 2002, էջ 76-77
The Surface Pottery of the Early Armenian, Hellenistic and Roman Periods From the Southern Sevan Basin
2002 | Հոդված/Article
In: The North-Eastern Frontier Urartians and Non-Urartians in the Sevan Lake Basin. I. The Southern Shores.- Documenti Asiana VII. CNR: Inst. Di Studi Sulle Civilta Dell’Egeo E Del Vicino Oriente. Roma, 2002, p.301-317, 19 Plates (1-4,19,21, 23, 27,29 33, 36-39, 41, 42-44)
The Late Iron Age Grave of Sarnaghbyur
2002 | Հոդված/Article
In: The North-Eastern Frontier Urartians and Non-Urartians in the Sevan Lake Basin. I. The Southern Shores.- Documenti Asiana VII. CNR: Inst. Di Studi Sulle Civilta Dell’Egeo E Del Vicino Oriente. Roma, 2002, p 465-466
Մեհյանների կործանման և Հայոց դարձի պատմության որոշ մանրամասներ
2001 | Հոդված/Article
Հայոց սրբերը և սրբավայրերը. ակունքները, տիպերը, պաշտամունքը, հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Հայաստան», 2001, էջ 145-156
Հայոց մարտավարությունն ու ռազմավարությունն Ավարայրում
2001 | Հոդված/Article
Ավարայրի խորհուրդը. Ավարայրի հերոսամարտի 1550-ամյակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Օշական, «Ս.Մեսրոպ Մաշտոց դպրատուն», 2001, էջ 66-68
Հին Հայաստանի սյունազարդ դահլիճները և Հողմիկի տաճարական համալիրը
2001 | Հոդված/Article
Հին Հայաստանի պատմության և մշակույթի հարցեր, Գևորգ Տիրացյանի հիշատակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցումներ, Երևան, ՀՀ ԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, 2001, էջ 49-56
Գրիգոր Լուսավորիչը Փոքր Ասիայում
2001 | Հոդված/Article
«Քրիստոնեական Հայաստանը քաղաքակրթությունների խաչմերուկ», միջազգային գիտաժողով, 19-21 սեպտեմբերի, զեկուցումների դրույթներ, Երևան, Պետական համալսարանի հրատ., 2001, էջ 45-47
Հ. Հակոբյան , , Ի.Կարապետյան
Արտաշիսյան սահմանաքարերի նոր գյուտեր Սևանի ավազանից
2001 | Հոդված/Article
Մաշտոցյան ընթերցումներ. , Օշական, հոկտեմբերի 20, «Ս.Մեսրոպ Մաշտոց դպրատուն», 2001, էջ 18
Հ. Հակոբյան , Մ.Աշչյան, Ա.Պետրոսյան
Թուխ Մանուկ
2001 | Գիրք/Book
Երևան, Հայաստան հրատ., 2001, 132 էջ
Արալեզների պատկերագրական մի տարբերակ վաղմիջնադարյան սալերի վրա
2001 | Հոդված/Article
Քրիստոնեական Հայատանաի արվեստը, միջազգային գիտաժողով, զեկուցումների թեզեր, հոկտեմբերի 17-19, Երևան, ՀՀ ԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2001, էջ 26-27
Հ. Հակոբյան , Ն.Պարմեջիանի
Արտաշես արքայի նորահայտ սահմանաքարը Սարուխանից (նախնական հաղորդում)
2001 | Հոդված/Article
Հին Հայաստանի պատմության և մշակույթի հարցեր, Գևորգ Տիրացյանի հիշատակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցումներ, Երևան, ՀՀ ԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, 2001, էջ 79-82
H. Hakobyan , Rog Palmer
Prospects for Aerial Survey in Armenia
2000 | Հոդված/Article
Abstract NATO Advanced Workshop, Leszno, 15-17 November, 2000, p.31
H. Hakobyan , Rog Palmer
AARG in Armenia. Editorial
2000 | Հոդված/Article
Newsletter of the Aerial Archaeology Research Group. Cambridge. 2000, number 21
Անտիկ Հայաստանի զոհասեղանները (ըստ Հողմիկի հնավայրի տվյալների)
2000 | Հոդված/Article
Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, հանրապետական չորրորդ գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, յումրի, 2000, էջ 17-18
Գրիգոր Լուսավորչի լեգենդի հինարևելյան և միջերկրածովյան զուգահեռները
2000 | Հոդված/Article
Հայաստանը և քրիստոնյա Արևելքը Միջազգային գիտաժողովի ցումներից: Հոդվածների ժողովածու: Երևան, 2000, էջ 25-43
Die Tempelanlagen von Ochmik in Armenien. Von Haik Pion Akopjan
2000 | Հոդված/Article
Erevan.- Archaologische Mitteilungen Aus Iran und Turan.Band 32; Sonderdruck. Berlin: Dietrich Reimer Verlag Gmbh, 2000, S. 21-35
Հ. Հակոբյան , Ս.Հմայակյան , Ն.Պարմեջիանի
Սևանի ավազանում հայ-իտալական արշավախմբի 1996-1997թթ. կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքները
1998 | Հոդված/Article
Հին Հայաստանի մշակույթը. XI: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, զեկուցումների հիմնադրույթներ, պրոֆ. Կարո Ղաֆադարյանի հիշատակին, Երևան, 1998, էջ 39-41
Iconography of Dancing Couple in the Ancient Armenia (1st millennium BC – 3rd century AD)
1998 | Հոդված/Article
International Council for Traditional Music: UNESCO Study Group for Musical Iconography. 9th Meeting. Dion, September 15-20th 1998, Abstracts, p.10
Պատկերագրված կավե սալեր հյուսիսային Հայաստանից
1998 | Հոդված/Article
Հին Հայաստանի մշակույթը. XI: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, զեկուցումների հիմնադրույթներ, պրոֆ. Կարո Ղաֆադարյանի հիշատակին, Երևան, 1998, էջ 36-37
Հայաստանի տնտեսական դերը ըստ դրամական գանձերի տվյալների
1998 | Հոդված/Article
Դրամաշրջանառությունը Հայաստանում, հանրապետական գիտական նստաշրջան. ՀՀ դրամի շրջանառության մեջ մտնելու 5-րդ տարեդարձի առթիվ: 21 նոյեմբերի 1998: Զեկուցումների թեզիսներ, էջ 17-18
Նշանագրված սալ Հողմիկից
1998 | Հոդված/Article
Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, հանրապետական Երրորդ գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, յումրի, 1998, էջ 27-28
Գրիգոր Լուսավորչի լեգենդի հին արևելյան և հունական զուգահեռները
1998 | Հոդված/Article
Հայաստանը և քրիստոնյա Արևելքը: Միջազգային գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Երևան, ՀՀ ԱԱ գիտություն հրատ., 1998, էջ 16-18
Հ. Հակոբյան , Ա.Քալանթարյան , Ա.Փիլիպոսյան
Ծիծեռնակաբերդի բնակավայրի 1998թ. պեղումների նախնական արդյունքները
1998 | Հոդված/Article
Էրեբունի-Երևան, հանրապետական նստաշրջան` նվիրված Բ.Բ.Պիոտրովսկու հիշատակին (14.02.1908 – 15.10.1998), հիմնադրույթներ, նույնը նաև ռուսերեն, էջ 26-29
Հայաստանի ազգագրության Պետական թանգարանի քարե արձանների պատմամշակութային արժեքն ու սիմվոլիկ նշանակությունը
1998 | Հոդված/Article
Ավանդույթ ու նորույթը հայոց կենսապահովման մշակույթում: V: Հիմնադրույթներ, Երևան, ՀՀ ԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, 1998, էջ 16-19
Ai Piedi Dell’ Ararat. Artaxata E L’Armenia Ellenistico-Romano, Torino,1998, (by A.Kanetsian and Z.Khachatrian)
1998 | Հոդված/Article
Գրախոսություն մենագրության վերաբերյալ:- Պատմա-Բանասիրական հանդես, 1998, դ3, էջ 219-222
Վաղ խաչքարերի մի բնորոշ դասի մոտակա նախատիպերի մասին
1997 | Հոդված/Article
Հայոց պատմությանն ու մշակույթին նվիրված հանրապետական կոնֆերանս, նվ. Ալեք Մանուկյանին, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Երևան, ՀՊՊԹ, 1997, էջ 18-20
Հայկ Պիոնի Հակոբյան , Ա.Քալանթարյան
Վաթսուն տարի գիտության մեջ (նվիրված ակադ. Բ.Ն.Առաքելյանի ծննդյան 85 և գիտական գործունեության 60-ամյակին
1997 | Հոդված/Article
Հայաստանի հանրապետություն, 4 փետրվարի 1997, 5էջ,
Պարող զույգը հին Հայաստանի պատկերագրության մեջ
1997 | Հոդված/Article
Հայաստանի արվեստին նվիրված 8-րդ գիտական կոնֆերանս, զեկուցումների թեզիսներ, 28-30 հոկտեմբերի 1997թ., Երևան, ՀՀ ԱԱ գիտություն հրատ., 1997, էջ 21-23
Ալբերդի պաշտպանական համակարգը
1996 | Հոդված/Article
Հայաստանի հանրապետությունում 1993-1995թթ. հնագիտական հետազոտությունների արդյունքներին նվիրված 10-րդ գիտական նստաշրջան, զեկուցումների թեզեր: Նվիրվում է Հ.Մարտիրոսյանի հիշատակին: Երևան, 1996, էջ 39-40
Հողմիկի տափօղակն ու նրա մենագրերը
1996 | Հոդված/Article
Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, հանրապետական Երկրորդ գիտաժողով, զեկուցումների թեզիսներ, Գյումրի, 1996, էջ 17-18
Հ. Հակոբյան , Ի.Կարապետյան, Ս.Հմայակյան, Ռ.Վարդանյան, Գ. Թումանյան, Պ.Ավետիսյան, Ն.Տիրացյան
Երիտասարդ ուրարտուհու թաղումը
1996 | Հոդված/Article
Հայաստանի հանրապետությունում 1993-1995թթ. հնագիտական հետազոտությունների արդյունքներին նվիրված 10-րդ գիտական նստաշրջան, զեկուցումների թեզեր: Նվիրվում է Հ.Մարտիրոսյանի հիշատակին: Երևան, 1996, էջ 36-37
Հ. Հակոբյան , Ն.Պարմեջիանի
Ալբերդի պեղումները
1996 | Հոդված/Article
Հայաստանի հանրապետությունում 1993-1995թթ. հնագիտական հետազոտությունների արդյունքներին նվիրված 10-րդ գիտական նստաշրջան, զեկուցումների թեզեր: Նվիրվում է Հ.Մարտիրոսյանի հիշատակին: Երևան, 1996, էջ 40-42
Հ. Հակոբյան , Ռ.Վարդանյան, Տ.Հովհաննիսյան
Հողմիկի հելլենիստական հուշարձանի 1991-1992թթ. հնագիտական ուսումնասիրության հիմնական արդյունքները
1994 | Հոդված/Article
Հայաստանի հանրապետությունում 1991-1992 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված գիտական նստաշրջան (ԴՀԱԱՆ 1991-1992), զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, Հայաստանի Ա հրատ., 1994, էջ 38-40
Կարմրաքարի դամբարանադաշտի պեղումները
1994 | Հոդված/Article
Հայաստանի հանրապետությունում 1991-1992 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված գիտական նստաշրջան (=ԴՀԱԱՆ 1991-1992), զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, Հայաստանի Ա հրատ., 1994, էջ 41-43
Հ. Հակոբյան , Ռ.Վարդանյան
Հողմիկի հելլենիստական հուշարձանը
1994 | Հոդված/Article
Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, հանրապետական Առաջին գիտաժողով, զեկուցումների թեզիսներ, յումրի, Առաջընթաց հրատ., 1994, էջ 32-34
H. Hakobyan , M.Zardarian
Archaeological Excavations of Ancient Monuments in Armenia 1985-1990
1994 | Հոդված/Article
In: Ancient Civilizations vol.1,2, Leiden: E.J.Brill, 1994, p.169-195
Գևորգ Տիրացյան
1993 | Հոդված/Article
Լրաբեր ՀՍՍՀ Ա հասարակական գիտությունների, 1993, դ 3, էջ 170-172
Հ. Հակոբյան , Ռ.Վարդանյան, Վ.Զինջիրջյան
Ախուրյան գետի վերին հոսանքում կատարված հնագիտական պեղումների նախնական արդյունքները (Ջրաձոր և Հողմիկ գյուղերի տարածք)
1992 | Գիրք/Book
ՀՍՍՀ Ա Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի «Նորակառույցների հնագիտության» բաժնի պեղումները 1986-1987թթ.: Երևան, ՀՀ Ա հրատ., 1992, տեքստ` էջ 106-116, 19 թերթ (աղյուսակներ` CXVI-CXXXIV) իլլյուստրացիաներ
Հ. Հակոբյան , Ռ.Վարդանյան
Անտիկ և միջնադարյան «Խարաբեք» գյուղատեղիի պեղումները Անիի շրջանում
1992 | Հոդված/Article
ՀՍՍՀ Ա Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի «Նորակառույցների հնագիտության» բաժնի պեղումները 1986-1987թթ.: Երևան, ՀՀ Ա հրատ., 1992, տեքստ` էջ 121-130, 16 թերթ (աղյուսակներ` CXXXV-CXLIX) իլլյուստրացիաներ
Հ. Հակոբյան , Ռ.Վարդանյան , Տ.Հովհաննիսյան
Հողմիկի հելլենիստական հուշարձանի 1989-1990թթ. պեղումների հիմնական արդյունքները
1991 | Հոդված/Article
Հայաստանի հանրապետությունում 1989-1990 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված գիտական նստաշրջան (=ԴՀԱԱՆ 1989-1990), զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, Հայաստան հրատ., 1991, էջ 82-83
Հ. Հակոբյան , Ռ.Վարդանյան
Հողմիկի հելլենիստական հուշարձանի պեղումների նախնական արդյունքները
1989 | Հոդված/Article
Հայկական ԽՍՀ-ում 1987-1988 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջան (=ԴՀԱԱՆ 1987-1988), զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, ՀՍՍՀ Ա հրատ., 1989, էջ 61-63
Հ. Հակոբյան , Հ.Պետրոսյան, Ս.Հոբոսյան
Աշտարակի միջնադարյան հնձանները
1989 | Գիրք/Book
Հայկական ԽՍՀ-ում 1987-1988 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված գիտական նստաշրջան (=ԴՀԱԱՆ 1987-1988), զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, Հայկական ԽՍՀ Ա հրատ., 1989, էջ 90-92
Մեծ և Փոքր Հայքերի սահմանագլխի հռոմեական ամրությունների համակարգը
1986 | Հոդված/Article
Պատմա-Բանասիրական հանդես, 1986, դ4, էջ 138-155
Հայաստանի առևտրական առնչությունները հարևան երկրների հետ (I-IIIդդ.)
1984 | Հոդված/Article
Լրաբեր ՀՍՍՀ Ա հասարակական գիտությունների, 1984, դ2, էջ 62-71
Հռոմեա-արևելյան առնչությունները ռազմական տակտիկայի բնագավառում
1983 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (51), Երևան 1983թ., էջ 49-70
|
Հռոմեա-արևելյան առնչությունները ռազմական տակտիկայի բնագավառում
1983 | Գիրք/Book
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 1983, դ3, էջ 49-70
Սարդարապատ, Հայաստանի ազգագրության Պետական թանգարանի ուղեցույց
1981 | Հոդված/Article
Երևան, 1981, 15 էջ
Sardarapat (Guide. The State Museum of Ethnography of Armenia)
1981 | Հոդված/Article
Yerevan: The Ministry of Culture Press, 1981, 15p. English text
Հայաստանի ազգագրության Պետական թանգարանը
1980 | Հոդված/Article
Գիտություն և տեխնիկա, 1980, դ4, էջ 27-30