Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Միհրան Վարդգեսի Գալստյան

Պատմական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ | Մշակութաբանության ամբիոն
Կրթություն
1979 - 1984 թթ. Երևանի պետական համալսարան, փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
1984 - 1987 թթ. Հայաստանի ԳԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի ասպիրանտուրա, ազգագրություն

Գիտական աստիճան
2016թ. Պատմական գիտությունների դոկտոր, « Աշխատանքային միգրացիայի սոցիալ-մշակութային հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում»,
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգարագրության ինստիտուտ, 007 մասնագիտական խորհուրդ
1990 թ., պատմական գիտությունների թեկնածու, «Բնակչության սեզոնային միգրացիան Հայաստանում. Էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություն» ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգարագրության ինստիտուտ, 007 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2007 թ. Մշակութաբանության ամբիոնի դոցենտ, Երևանի պետական համալսարան
1988 թ-ից առ այսօր Էթնոսոցիոլոգիայի բաժնի առաջատար գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ:
2015թ.ից առ այսօր ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի էթնոսոցիոլոգիայի բաժնի վարիչ
1999- 2005 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի, հնագիտության և ազգագրության ամբիոնների դասախոս

Գիտական գործունեություն
1996-2020թթ. մասնակցել եմ ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինսիտուտի կողմից Հայաստանի 10 մարզերում իրականացրած ազգագրական և էթնոսոցիոլոգիական դաշտային հետազոտական աշխատանքների:
2016թ. Հուլիս –դեկտեմբեր, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, <Ակունք> ԷՍՀԿ ՀԿ, Ծրագրի գիտական ղեկավար: Երեխաների շուրջօրյա խնամքի բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունների շրջանավարտների աջակցության և խորհրդատվության:
2015թ. Հունիս-նոյեմբեր, ՀՀ կառավարություն, Ջրտունք ՍՊՀ, Արտելիա, §Վեդիի ջրամբարի կառուցումը Արարատյան հարթավայրի ոռոգման համար¦, սոցիալական ազդեցության գնահատում, սոցիոլոգ
2015թ. հունվար 2015թ դեկտեմբեր, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, <Ակունք> ԷՍՀԿ ՀԿ, Ծրագրի գիտական ղեկավար, ՀՀ մանկատների շրջանավարտներին աջակցության և խորհրդատվության ծրագիր:
2014թ. հունվար -2014թ դեկտեմբեր, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, <Ակունք> ԷՍՀԿ ՀԿ, Ծրագրի գիտական ղեկավար, ՀՀ մանկատների շրջանավարտներին աջակցության և խորհրդատվության ծրագիր:
2013թ սեպտեմբեր, փորձագետ, ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամ (unicef) §Սոցիալական ծառայությունների տրամադրման արդյունավետության ելակետային հետազոտություն և այդ ծառայությունների ազդեցությունը սոցիալապես խոցելի ընտանիքների սոցիալ տնտեսական իրավիճակի վրա¦: Փորձագետ- սոցիոլոգ:
2013թ հունվար-մարտ, դաշտային հետազոտական խմբի ղեկավար ՀՀ կենտրոնական բանկ § Աշխատանքայն միգրատների ծախսերի կառուցվածքի և դրամական փոխանցումների հետազոտություն¦ ծրագիր:
2012 մայիս-օգոստոս ՄԱԿ-ի փախստականների գծով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ-Հայ օգնության միություն, փորձագետ-սոցիոլոգ, §Ծնունդը չգրանցած երեխաների խնդիրները հայաստանաբնակ ազգային փոքրամասնությունների շրջանում¦ ծրագիր:
2012 թ. մայիս-նոյեմբեր, ՄԱԿ-ի փախստականների գծով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ-Հայ օգնության միություն, փորձագետ-սոցիոլոգ, «Տարեց և առանց տարիքային սահմանափակմանհաշմանդամ փախստականների ծառայությունների մատուցման և կարիքների գնահատում» ծրագիր:
2011թ-սեպտեմբեր-2012թ մարտ, սոցիոլոգ-փորձագետ, Costs and Benefits of Labour Mobility between the EU and the Eastern Partnership Partner Countries – Europe, ծրագիր
2009թ հոկտեմբեր- 2011 փետրվար, սոցիոլոգիական հետազոտության խմբի ղեկավար, Հազարամյակի մարտահրավերներ հիմնադրամ Հայաստան ՊՈԱԿ- ԷՅՍԻԴԻԱՅ/ ՎՈԿԱ§ Ջրից դեպի շուկա¦ ծրագրի շրջանակում վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցած ֆերմերների շրջանում տվյալների հավաքում:
2009թ մայիս-հունիս, ՀՀ կառավարությանն առընթեր Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե, Ջրային տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների ԾԻԳ, սոցիոլոգ §Ջրօգտագործողների ընկերություններում ցոցիոլոգիական մոնիտորինգի անցկացում¦ ծրագիր
2005 մայիս-դեկտեմբեր, Հայ Օգնության միություն, սոցիոլոգ-փորձագետ § Երեխաները Հայաստանի մանկատներում և հատուկ դպրոցներում. Թրաֆիքինգի և շահագործման հավանական զոհեր¦ ծրագիր:
2003 հունիս-դեկտեմբեր Հայ Օգնության Միություն(ՀՕՄ)- ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ(UNICEF), սոցիոլոգ-փորձագետ§ Երեխանների նկատմամբ կատարվող բռնություններ Հայաստանի Հանրապետությունում¦ ծրագիր
2001-2003թթ., Բաց Հասարակության Ինստիտուտ, հետազոտող, Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնություններ. § Քաղաքացիական հասարակության արդի պայմաններում¦, ծրագիր
2001-2002թթ, Համաշխարհային ուսուցում, հետազոտական ծրագրի ղեկավար § Ընտանեկան բռնությունները Հայաստանում¦ ծրագիր:
2002թ հուլիս- սեպտեմբեր, OXFAM-ՄԻԺԻ, հետազոտող, §Աղքատության գնահատականը և ԱՀՌԾ-Ի իրականացման արդյունավետությունը հասարակական կարծիքում¦
1999-2000թթ. Համաշխարհային բանկ, հետազոտական ծրագրի ղեկավար, §Հայաստանի Հանրապետության դատիրավական բարեփոխումների վերաբերյալ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություն¦ ծրագիր
1997 թ. նոյեմբեր. - դեկտեմբեր., հետազոտող «Ծայրահեղ աղքատները Հայաստանում» ծրագիր (Համաշխարհային Բանկի կողմից անցկացված համազգային ազգագրական որակական հետազոտություն)

Կարդացվող դասընթացներ
Միգրացիոն գործընթացների մշակութային առումները, Մշակութաբանական հետազոտությունների մեթոդաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բնակչության միգրացիաններ, միգրացիա և մշակութային փոխակերպումներ, միգրացիա և գենդեր, ընտանիք և միգրացիա:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
«Հետխորհրդային Հայաստանի բնակչության արտագաղթի հիմնախնդիրը սփյուռքի էթնիկ ցանցի համատեքստում» դրամաշնորհային ծրագիր, ՀՀ գիտության կոմիտե, 2021թ. սեպտեմբերից, Դրամշնորհային ծրագրի ղեկավար:
«Հայկական սփյուռքի հայրենադարձման ուղիները. Հետազոտելով խնդիրները և հնարավորությունները», Հասրաթյան-Մինասյան հիմնադրամ, 2020թ. մարտ-2021թ մարտ. ծրագրի ղեկավար: Հրատարկման է հանձնվել 200էջ ծավալով գիրք:
«Բելառուսական համայնքը Հայաստանում և հայկական համայնքը Բելառուսում. էթնիկ ինքնությունը և միջմշակութային փոխառնչությունները արդի շրջանում», Հայաստանի հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գիտության կոմիտեի և հիմնարար հետազոտությունների բելառուսական հանրապետության հիմնադրամի կողմից գիտական հետազոտությունների համատեղ միջազգային ծրագիր, 2019թ հունիս-2021թ հունիս: Դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար: Հրատարկվել է գիրք՝ Белорусская диаспора в Армении и Армянская диаспора в Беларусии. Этническая индентичность и межкультурные взаимоотношеня в современных условиях, Издательство. Инститыта Археологии и Этнографии НАН РА, Ереван –Минск 2021, c. 7-12, c.18-18: ISBN 978-9939-886-18-3
Արդի հայ ընտանիքը փոխակերպվող հասարակությունում, դրամաշնորհային ծրագիր, ՀՀ գիտության պետական կոմիտե, 2015թ. դեկտեմբերի - 2017թ. նոյեմբեր, Դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար: Հրատարկվել է գիրք Արդի հայ ընտանիքը փոխակերպվող հասարակությունում, 328էջ ծավալով:
Միգրացիան ՀՀ ազգային փոքրամասնությունների շրջանում, Գիտության պետական կոմիտե, դրամաշնորհային ծրագիր, 2013 -2015թթ.Դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար: Հրատարկվել է գիրք Հայաստանի Հնարապետության ազգային փոքրամասնություննների միգրացիան (էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն), 208 էջ ծավալով:
Հայաստամի Հանրապետության գյուղական բնակչության աշխատանքային միգրացիան, Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոնում (ՌՀԿԿ), դրամաշնորհի ծրագիր, 2005-2006թթ.: Դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Արդյունքները տեղադրված է http://www.crrc.am/store/files/db_fellows/mg/Final%20report.pdf կայքում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
1999 թ. Նախագահ, Ակունք էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոն
2016 թ-ից առ այսօր անդամ, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտին կից մասնագիտական խորհուրդ, ազգագրություն:
2020թ.-ից Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիր, Հայոց ազգագրության և ազատագրական պայքարի պատմության ազգային թանգարանի մասնագիտական խորհուրդ, ազգագրություն:

Белорусская диаспора в Армении и Армянская диаспора в Беларусии. Этническая индентичность и межкультурные взаимоотношеня в современных условиях
2021 | Գիրք/Book
Издательство Инститыта Археологии и Этнографии НАН РА, Ереван–Минск 2021, c. 7-12, c.18-18: ISBN 978-9939-886-18-3
Этнокультурные особенности армяно-белорусских семей, проживающих в Армении
2021 | Հոդված/Article
Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў, Зборнік навуковых артыкулаў, Выпуск 2, Мінск, «Права i эканомiка», 2021, 445-447
Աշխատանքային միգրացիան և սոցիալ-մշակութային փոփոխությունները Վայոց-ձորում
2021 | Հոդված/Article
Վայոց-ձոր. Պատմամշակութային ժառանգության դրվագներ, Եր., 2021, էջ 57-66
Պանդխտութիւնը Հայաստանում (Աւանդոյթ եւ արդիականութիւն)
2020 | Հոդված/Article
«Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս», 40-րդ հատոր, Բեյրութ, Հայկազեան համալսարանի հրատ., 2020, էջ 563
Ընտանիքի կայունության հիմնախնդիրները աշխատանքային միգրանտների շրջանում
2020 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ՀՀ ԳԱԱ հրատարակություն N 1, Եր., 2020, էջ 215-225
Միհրան Գալստյան , Ս. Մկրտչյան
Ռ. Նահապետյան. Ազգաբանական ուսումնասիրություններ
2020 | Հոդված/Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», ՀՀ ԳԱԱ հրատարակություն N 3, Եր., 2020, էջ 307-311
Միհրան Գալստյան , Հ. Սարգսյան
Յուրի Մկրտումյանի ավանդը Հայաստանի ազգային փոքրամասնությունների ուսումնասիրման գործում
2020 | Հոդված/Article
Յուրի Մկրտումյանի ծննդյան 80-ամյակին նվիրված գիտաժողվի նյութերի ժողովածում, Եր., 2020, էջ 51-59
Mihran Galstyan , N. Galstyan
Armenian ‘Putinka’ and beyond: Are there any alternatives for returned labour migrants in their homeland?
2020 | Հոդված/Article
20 June 2020, ISSUE 10 (https://www.compas.ox.ac.uk/2020/armenian-putinka-and-beyond-are-there-any-alternatives-for-returned-labour-migrants-in-their-homeland/)
«Ռ. Նահապետյան - Ազգաբանական ուսումնասիրություններ»
2020 | Հոդված/Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2020, թիվ 3 (660), էջ 307-310
Միգրանտների հուղարկավորումը Հայաստանում. սգի ինքնության և կառուցակցման հարցեր
2019 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան, 2019, N1, էջ 199-210
Հայ ընտանիքում գործառույթների փոփոխությունների արդի դրսևորումները կանանց աշխատանքային միգրացիայի համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Եր., 2019, էջ 52-65
Աշխատանքային միգրացիայի սոցիալ-տնտեսական հետևանքները ՀՀ-ում
2018 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան, 2018, N2, էջ 159-169
Հայաստանի աշխատանքային միգրանտների միջէթնիկ ամուսնությունների վրա ազդող գործոնները,
2017 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան, 2017, N2, էջ 355-365
Միհրան Գալստյան , Ռ. Օհանջանյան, Թ. Զաքարյան, Գ. Հակոբյան
Արդի հայ ընտանիքը փոխակերպվող հասարակությունում
2017 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2017, 328էջ, ISBN 978-5-8080-1309-4
Mihran Galstyan , R. Baktavoryan, A. Dallakyan
Analysis of factors impacting rural women's labor force participation in Armenia
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները, Գիտական հոդվածների ժողովածու-1(23), Երևանի «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարան, Երևան, 2016, էջ 309-322
Արտագաղթի միտումները հետխորհրդային Հայաստանի ազգային փոքրամասնությունների շրջանում
2016 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան, 2016, N1,էջ 184-195
Հայաստանի Հանարապետության ազգային փոքրամասնությունների միգրացիան (էթնո-սոցիոլոգիական հետազոտություն)
2015 | Գիրք/Book
ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2015. 208 էջ
Տնտեսական սոցիոլոգիա, Հասարակության սոցիալ-տնտեսական ստրատիֆիկացիա (շերտավորում), Ձեռներեցությունը որպես տնտեսական գործառույթ (դասախոսությունների տեքստ)
2014 | Գիրք/Book
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, Երևան, 2014, 73էջ
Աշխատանքային միգրացիան Տավուշում, Տավուշ.Սոցիալ-մշակութային գործընթացներ (ավանդույթ և արդիականություն)
2014 | Գիրք/Book
ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2014, էջ 83-125
Սոցիալական ցանցերը և Հայաստանից աշխատանքային միգրացիայի ձևավորման առանձնահատկությունները
2014 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան, 2014, Էջ 203-213
Սոցիալական ցանցերի դերը Հայաստանից աշխատանքային միգրացիայի հոսքերի ձևավորման հարցում
2013 | Հոդված/Article
«Պատմամշակութային ժառանգությունը և արդիականությունը», Միջազգային գիտաժողով, զեկուցումների դրույթներ, Գյումրի 2013, 79-82
Միգրացիան և մշակութային փոխակերպումները
2013 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան, 2013, N2, էջ 184-193
Mihran Galstyan , Makaryan G.
Costs and Benefits of Labour Mobility between the EU and the Eastern Partnership Partner Countries
2013 | Հոդված/Article
Country Report: Armenia, CASE–Center for Social and Economic Research, Network Studies and Analyses No. 461/ 2013, Warsaw, 2013, p. 29-38, 46-52
Трудовая миграция
2012 | Հոդված/Article
М., Наука, 2012, С 519-526
Աշխատանքային միգրացիան և ընտանիքի փոխակերպումները հետխորհրդային Հայաստանում
2011 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, N 3 օգոստոս-սեպտեմբեր-դեկտեմբեր, Ե., 2011, էջ 264-266
Աշխատանքային միգրացիան հետխորհրդային Հայաստանի գյուղական բնակչության շրջանում
2011 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, N 1-2 հունվար-օգոստոս Երևան, 2011, էջ 164-178
Խառնամուսնությունները և ինքնության խնդիրները ՀՀ աշխատանքային միգրանտների շրջանում
2010 | Հոդված/Article
Հայի ինքնության որակների պահպանումը խառնամուսնություններում, գիտագործնական գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան., 2010, էջ 141-148
Օմսկի հայկական համայնքի ձևավորումը աշխատանքային միգրացիայի համատեքստում
2010 | Հոդված/Article
Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, Հայ ժողովրդի մշակույթ 15, Երևան., 2010, 210-218
Գալստյան Մ. Վ. , Վարդանյան Լ.
Ընտանիքը և ամուսնության հիմնախնդիրները Տավուշի մարզի աշխատանքային միգրանտների շրջանում
2009 | Հոդված/Article
Տավուշ, Նյութեր և հոգևոր ժառանգություն, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2009, էջ 239-244
Արտագնացությունը Հայաստանում (19-րդ դարի երկրորդ կես-20-րդ դարի 80-ական թվականներ)
2009 | Գիրք/Book
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Հայ ժողովրդի բանահյուսություն և ազգագրություն 26, Երևան,2009, 1-88 էջեր
Галстян М.В. , Варданян Л.М.
Проблемы социально-психологической адаптации армянских мигрантов в РФ
2008 | Հոդված/Article
Материалы первого между¬народной научно-практической конференции, Пенза 2008, С. 20-25
Գալստյան Մ. Վ. , Սարգսյան Հ.
Տավուշի մարզի բնակչության տեղաշարժերը հետխորհրդային շրջանում
2007 | Հոդված/Article
Հայ ժողովրդի մշակույթ 14, Նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Եր.,2007, էջ 38-45
Отходничество-важный компонент миграции армянского этноса в постсоветский период
2007 | Հոդված/Article
Матепиалы первого международного конгресса кавказаведов, Тбилиси 2007, С. 228-230
Շիրակի մարզի բնակչության աշխատանքային միգրացիոն գործընթացները արդի շրջանում, Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը
2007 | Հոդված/Article
Հանրապետական յոթերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի 2007, 174-178
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային միգրացիայի էթնոմշակութային և սոցիալ-հոգեբանական հիմնախնդիրները
2007 | Հոդված/Article
Գիտելիք և խորհրդանիշ. Հավատալիք և սովորույթ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին» միջազգային 2-րդ գիտաժողով (2006թ., 29 նոյեմբերի-2 դեկտեմբերի, Աղվերան), Երևան, 2007, էջ 135-144
Основные проблемы эксплуатации трудовых мигрантов из республики Армения
2007 | Հոդված/Article
Международная научная конференция Археология, Этно¬ло¬гия, Фольклористика Кавказа, Тбилиси 2007,c. 275-276
Трудовая миграция женщин из Республики Армения в пост¬советский период
2005 | Հոդված/Article
Конгресс этно¬графов и антропо¬логов России, Санк-Петербург. 2005, с. 43-44
Экономические мигранты Армении на трудовом рынке Российской Федерации
2004 | Հոդված/Article
Международная научная конференция Археология, Этнология Фолклористика Кавказа, Тбилиси 2004,с. 179-180
Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնությունները քաղաքացիական հասարակության կայացման արդի պայմաններում
2003 | Հոդված/Article
II, Եր., ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, (Յու. Մկրտումյանի խմբագրությամբ ),Երևան, 2003, 22-37,111-123 էջեր
Ընտանեկան բռնությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2002 | Հոդված/Article
Սոցիոլոգիական ուսումնասիրություն, Երևան, 2002, 7-13, 72-93 էջեր
Օրենքի դերը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական գործընթացներում. Հիմնախնդիրներ
2001 | Գիրք/Book
էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություն, Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոն Երևան, 2001
Ընտանիքի հիմնախնդիրները տնտեսական տեղաշարժերի համատեքստում
2001 | Հոդված/Article
Ընտանիքի հետազոտման հիմնախնդիրներ, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2001, էջ 27-31
Սոցիալական անհավասարություն-սոցիալական շարժունություն և սոցիալական կոնֆլիկտ
2000 | Գիրք/Book
Համահարաբերակցության և շարժընթացի խնդիրները Հայաստանում, էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություն, Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոն, Երևան, 2000, 51էջ
Հայաստանի Հանրապետության բնակչության միջպետական տեղաշարժերը
1998 | Գիրք/Book
էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություն, Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոն, Երևան, 1998, 61էջ