Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Ռաֆիկ Ասքանազի Նահապետյան

Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Հնագիտության և ազգագրության ամբիոն
Կրթություն
1963 - 1967 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ
1970 - 1973 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
1986 թ. Պատմական գիտությունների թեկնածու. Թեմա՝«Աղձնիքահայերի ընտանիքը և ընտանեկան ծեսերը» (Պատմաազգագրական ուսումնասիրություն)
2008 թ. Պատմական գիտությունների դոկտոր. Թեմա՝« Աղձնիքահայերի ամուսնահարսանեկան ծեսերն ու սովորույթները»

Գիտական կոչում
1988 թ. դոցենտ
2010 թ. պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
1967 թվականից ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի պրոֆեսոր
1998 թվականից ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում դասախոս, Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան (2000-2003 թթ.), Պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի վարիչ (1999 - 2015 թթ.)
2000 - 2016 թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ազգագրություն. Հայ ազգագրություն. Հայոց սոցիոնորմատիվ մշակույթը. Հայոց կենսապահովման մշակույթը. Հայոց հումանիտար մշակույթը. Թանգարանագիտություն և արխիվագիտություն. Նախնադարյան հասարակության պատմություն. Հնագույն, հին և վաղ միջնադարյան սկզբնաղբյուրների ազգագրական տեղեկությունները հայերի և Հայաստանի մասին

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ ազգագրություն, Արևմտահայերի էթնոմշակութային բնութագիրը. Հայ ազգագրության աղբյուրները և պատմագրությունը

Ուսումնասիրություններ
6 մենագրություն, 120 գիտական հոդված, 3 բուհական ձեռնարկ, բազմաթիվ ուսումնամեթոդական աշխատանքներ ,համացանցային հրապարակումներ
 • Աղձնիքահայերի ընտանիքը և ընտանեկան ծիսակարգը (19-րդ դարի երկրորդ կես - 20-րդ դարի սկիզբ), Երևան, 2004, 260 էջ։
 • Աղձնիքահայերի ամուսնահարսանեկան սովորույթներն ու ծեսերը, Երևան, 2007, 306 էջ։
 • Ազգագրություն (Ուսումնամեթոդական ուղեցույց), Երևան, 2008:
 • Հայոց սոցիոնորմատիվ մշակույթը, Երևան, 2009:
 • Հայ ազգագրության պատմություն, Մաս 1, Երևան, 2010, 150 էջ
 • Աղձնիքահայերի մանկան ծննդի և խնամքի ավանդական սովորույթներն ու ծեսերը, Երևան, 2011, 220 էջ
 • Հայոց ազգակցական համակարգը (19-րդ դարի 2-րդ կես - 20-րդ դարի սկիզբ), Երևան, 2012, 257 էջ
 • Հայ ազգագրություն (Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ), Երևան, 2014, 180 էջ
 • Ազգագրական տեղեկությունները Փավստոս Բուզանդի «Հայոց Պատմություն» երկում, Երևան, 2013, 148 էջ
 • Հունական և հռոմեական անտիկ սկզբնաղբյուրների ազգագրական տեղեկությունները Հայաստանի և հայերի մասին,Երևան,2018, 264 էջ

  Մասնակցությունը դրամաշնորհների
  2009 - 2011 թթ. Աղձնիքի հայերը

  Լեզուներ
  Ռուսերեն (լավ), ֆրանսերեն (կարդում և թարգմանում է բառարանի օգնությամբ)

  Մասնագիտական անդամակցություն
  ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտին առընթեր գործող դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանության մասնագիտական (007). Է. 00. 04 «Ազգագրություն» մասնագիտական խորհուրդ
  ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի գիտական խորհուրդ
  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդ
  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ «Ակունք» (Գիտական հոդվածների ժողովածու) խմբագրական խորհուրդ
  Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի «Պատմություն և հասարակագիտություն» Տարեգիրք (Գիտական հոդվածների ժողովածու) խմբագրական խորհուրդ
  ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, «Պատմություն և մշակույթ». Հայագիտական հանդես (Գիտական հոդվածների ժողովածու), խմբագրական խորհուրդ

  Պարգևներ
  Պատվոգիր 1971 թ. Հայկ. ՍՍՀ Բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական կրթության մինիստրի կողմից
  Պատվոգիր 2009 թ. ԵՊՀ ռեկտորի կողմից
  Շնորհակալագիր 2009 թ. 10 դեկտեմբերի (թիվ 423) Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից
  Շնորհակալագիր 2011 թ. ՀՀ Տավուշի մարզպետի կողմից
  Մեդալ «Ամենայան Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջին» 2013. 03. 31. (0122) Հայաստանի հանրապետության «Մաշտոց» Կրթամշակութային կենտրոնի կողմից (հասարակական կազմակերպություն)
  Պատվոգիր 2013 թ. 18. 09 ՀՀ Տավուշի մարզպետի կողմից
  Պատվոգիր 2013 թ. 23. 09. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի որոշմամբ
  ԵՊՀ Մեդալ 2013 թ 08.10 (021) ծննդյան 70-ամյակի առթիվ,
  «Վաստակագիր» 2014.11.06 ԵՊՀ հիմնադրման 95-ամյակի կապակցությամբ
  ԵՊՀ Ոսկե Մեդալ 10.09.2014 թ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի հիմնադրման 95-ամյակի կապակցությամբ

  r.nahapetyan@ysu.am

 • Գլխատան ավանդութային տիպերը Արևելյան Հայաստանում (XIX դար – XX դարասկիզբ)
  2021 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2021 № 1 (33), էջ 25-40
  |
  Աղձնիքի բնակավայրային համալիրների ուսումնասիրության շուրջ (XIX դարի երկրորդ կես-XX դարի սկիզբ)
  2021 | Հոդված/Article
  «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2021, թիվ 1, էջ 136-147
  Ազգաբանական ուսումնասիրություններ. Գիրք 3
  2020 | Գիրք/Book
  Տիր հրատարակչություն, Երևան, 2020թ․, 394 էջ
  |
  Հայկական լեռնաշխարհը` անասնապահական մշակույթի հնագույն կենտրոն (ըստ հնագիտական նյութերի և անտիկ գրավոր աղբյուրների)
  2020 | Հոդված/Article
  Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 157-162 էջ, 2020
  Բնակեցման ավանդական համակարգը հայոց մեջ (XIX դ.-XX դ. սկիզբ)
  2020 | Հոդված/Article
  «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2020, թիվ 2, էջ 228-236
  Ազգաբանական ուսումնասիրություններ. Գիրք 2
  2019 | Գիրք/Book
  ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2019թ․, 404 էջ
  |
  Ազգաբանական ուսումնասիրություններ. Գիրք 1
  2019 | Գիրք/Book
  ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2019 թ․, 298 էջ
  |
  Հայկական ժողովրդական ավանդական բնակարանն ըստ գրավոր սկզբնաղբյուրների
  2019 | Հոդված/Article
  Էջմիածին, Հայաստան, Է, 85-105 էջ, 2019
  Հայոց ավանդական ուտեստի էթնոմշակութային բնութագրության շուրջ
  2019 | Հոդված/Article
  Պատմաբանասիրական հանդես, Հայաստան, 2, 175-199 էջ, 2019
  XV-XVII դդ. եվրոպացի ճանապարհորդների ազգագրական վկայությունները հայաստանի եվ հայերի մասին
  2019 | Հոդված/Article
  Հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1 (43), 114-128 էջ, 2019
  Հայկական լեռնաշխարհը՝ երկրագործական մշակույթի հնագույն կենտրոն (ըստ հնագիտական նյութերի և անտիկ գրավոր աղբյուրների)
  2019 | Հոդված/Article
  Պատմություն և քաղաքականություն, Հայաստան, 4 (5), 3-16 էջ, 2019
  XV-XVII դդ. եվրոպացի ճանապարհորդների ազգագրական վկայությունները հայաստանի եվ հայերի մասին
  2019 | Հոդված/Article
  Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 107-118 էջ, 2019
  Հայկական ժողովրդական ավանդական բնակարանի ազգագրական ուսումնասիրության շուրջ
  2019 | Հոդված/Article
  Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 2, 158-165 էջ, 2019
  Հունական և հռոմեական անտիկ սկզբնաղբյուրների ազգագրական տեղեկությունները Հայաստանի և հայերի մասին
  2018 | Գիրք/Book
  Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 240 էջ
  Փավստոս Բյուզանդը վաղ միջնադարյան Հայաստանի պետական կառավարման համակարգի և բանակի մասին
  2018 | Հոդված/Article
  Մաշտոց: Հասարակական կրթամշակութային հայագիտական հանդես: 2018, 71, էջ Է-Ի
  |
  Ե.Լալայանը հայ ազգագրության ուսումնասիրության պատմաազգագրական շրջանացման մեթոդի սկզբնավորող
  2018 | Հոդված/Article
  Ակունք, 2018, 1 (18), էջ 5-19
  |
  Ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելու գիտական և գիտակազմակերպչական գործունեության էջերից
  2018 | Հոդված/Article
  ԱՐԱԳԱԾԻ ԹԻԿՈՒՆՔՈՒՄ: Հնագիտական հետազոտություններ նվիրված Տելեմակ Խաչատրյանի hիշատակին, 2018, 1, էջ 281-293
  |
  Ամուսնաընտանեկան հարաբերությունների արտացոլումը «Սասնա ծռեր» էպոսում
  2018 | Հոդված/Article
  Ակունք, 2018, թիվ 2 (18), էջ 5-21
  |
  Ագաթանգեղոսի պատմությունը հայոց հեթանոսական դիցարանի ուսումնասիրության սկզբնաղբյուր
  2018 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 32-43
  |
  Վաղմիջնադարյան Հայաստանի նախարարական տիրույթների, պաշտոնների եւ կենսաապահովման մշակույթի վերաբերյալ տեղեկությունները Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմություն» երկում
  2018 | Հոդված/Article
  Պատմություն և քաղաքականություն, Հայաստան, 1, 25-48 էջ, 2018
  Վաղմիջնադարյան Հայաստանի սոցիալական մշակույթի վերաբերյալ տեղեկությունները Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմություն» երկում
  2018 | Հոդված/Article
  Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 336-346 էջ, 2018
  Ագաթանգեղոսի երկը՝ վաղմիջնադարյան հայոց կենսաապահովման մշակույթի ուսումնասիրության սկզբնաղբյուր
  2018 | Հոդված/Article
  Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Հայաստան, 3 (654), 25-40 էջ, 2018
  Ակադեմիկոս Հովսեփ Ավգարի Օրբելի
  2017 | Հոդված/Article
  Մաշտոց: Հասարակական կրթամշակութային հայագիտական հանդես: 2017, 5, էջ Ծ-Կ
  Հայոց ամանորը
  2017 | Հոդված/Article
  Մաշտոց: Հասարակական կրթամշակութային հայագիտական հանդես: 2017, 1, էջ Զ-Թ
  |
  Ապպիանոսի «Հռոմեական պատմություն» երկը՝ հայոց պատմության և մշակույթի կարևոր սկզբնաղբյուր
  2017 | Հոդված/Article
  Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2017, 2, էջ 70-80
  |
  Հայաստանի ազգագրական գիտության զարգացման հիմնական ուղղությունները և գիտահետազոտական հաստատությունները (1950–1980-ական թվականներ)
  2017 | Հոդված/Article
  Պատմաբանասիրական հանդես, 2017, 3, էջ 111-133
  |
  Հայ ազգագրական գիտությունը խորհրդային շրջանում (1920-1940-ական թթ.)
  2017 | Հոդված/Article
  Ակունք, 2017, 2(16), էջ 5-28
  |
  Հելլենիստական դարաշրջանի Հայաստանի պատմության և մշակույթի վերաբերյալ վկայությունները Պլուտարքոսի երկերում
  2017 | Հոդված/Article
  Էջմիածին, 2017, Ը (սեպտեմբեր), էջ 7-27
  |
  Դիիոն Կասսիոսի «Հռոմեական պատմություն» երկը անտիկ դարաշրջանի Հայաստանի և հայերի մասին
  2017 | Հոդված/Article
  Ակունք: 2017թ․, 1(15), 19-34 էջ, Հայաստան
  |
  Սամվել Մկրտչյան. «Հայոց տոնածիսական մշակույթ»
  2017 | Հոդված/Article
  Էջմիածին: 2017թ․, Դ (ապրիլ), 161-167 էջ, Հայաստան
  |
  Գայոս Պլինիոս (Ավագ) Սեկունդոսը Հայաստանի և հայերի մասին
  2017 | Հոդված/Article
  Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 1, 350-355 էջ, Հայաստան
  |
  Հայուհու ավանդական կարծրատիպը
  2016 | Հոդված/Article
  «Մաշտոց» հասարակական կրթամշակութային հայագիտական հանդես, 2016, N 3, (թիվ 59), էջ Չ-Ջ
  |
  Երվանդ Լալայանի և «Ազգագրական հանդեսի» դերը հայ ազգագրական գիտության կայացման և զարգացման գործում («Ազգագրական հանդեսի» 120-ամյակի առթիվ)
  2016 | Հոդված/Article
  «Պատմություն և մշակույթ» (Հայագիտական հանդես), Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 373-385
  |
  Հայ ազգագրությունը XIX դարի 70-80-ական թվականներին
  2016 | Հոդված/Article
  (199 N 1229-4707) «Ակունք», ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 1(13), Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2016, էւջ 116-139
  |
  Վենետիկի Մխիթարյանների դերը հայ ազգագրության ձևավորման գործում ԺԹ դարի առաջին կեսին (Ղուկաս Ինճիճեան, Մինաս Բժշկեան)
  2016 | Հոդված/Article
  (199 N 1229-4707) «Էջմիածին», Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, Մարտ Գ, 2016, Ս. Էջմիածին, էջ 85-104
  |
  Գայոս Կոռնելիոս Տակիտոսի «Տարեգրություններ» երկը` հայ ազգագրության պատմության անտիկ դարաշրջանի եզակի սկզբնաղբյուր
  2016 | Հոդված/Article
  (199 N 1229-4707) «Պատմություն և հասարակագիտություն», Տարեգիրք, 2016, թիվ 2, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ, Երևան, 2016, էջ 217-237
  |
  Հայաստանի պատմաաշխարհագրական, քաղաքական և ժողովրդագրական կառուցվածքը ըստ Քսենոփոնի երկերի
  2016 | Հոդված/Article
  Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Գիտական տեղեկագիր: 2016թ․, 3-4 (28-29), 108-117 էջ, Հայաստան
  |
  Դիոդորոս Սիլիկիացու վկայությունները Հայաստանի, հայերի և հարևան ժողովուրդների մասին
  2016 | Հոդված/Article
  Պատմաբանասիրական հանդես: 2016թ․, 3, 125-139 էջ, Հայաստան
  |
  Հերոդոտոսի «Պատմություն ինը գրքից» աշխատությունը` հայ ազգագրության անտիկ դարաշրջանի սկզբնաղբյուր
  2015 | Հոդված/Article
  ՀՀ ԳԱԱ «Լրաբեր հաս.գիտությունների», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2015, թիվ 3(645), էջ 131-145
  |
  Հայ ազգագրական գիտության ձևավորման առաջին պարբերաշրջանը (XVIII դ. երկրորդ կես -1850-60-ական թթ.)
  2015 | Հոդված/Article
  Պատմություն և հասարակագիտություն: Տարեգիրք: N 1, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ, Երևան, 2015, էջ 121-143
  |
  Քսենոփոնի «Անաբասիս» և «Կյուրոպեդիա» աշխատությունները հայ ազգագրության անտիկ դարաշրջանի բացառիկ սկզբնաղբյուրներ
  2015 | Հոդված/Article
  «Պատմություն և մշակույթ» (հնագիտական հանդես), գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ 363-383
  |
  Հույն աշխարհագիր Ստրաբոնի ազգագրական տեղեկությունները հայաստանի և հայերի մասին
  2015 | Հոդված/Article
  ՊԲՀ, 2015, թիվ 1, 2015, էջ 208-231
  |
  Միջնադարյան Հայաստանի գործվածքեղենը արաբ և եվրոպացի ճանապարհորդների գնահատմամբ (IX-XVդդ.)
  2014 | Հոդված/Article
  Պատմություն և մշակույթ. Հայագիտական հանդես (գիտական հոդվածների ժողովածու), հ. 3, 2014, ԵՊՀ հրատ., էջ 438-452
  Հայոց սոցիոնորմատիվ մշակույթը
  2014 | Գիրք/Book
  Ուսումնամեթոդական ծրագիր ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի «Ազգագրություն» մասնագիտացմամբ մագիստրատուրայի մասնագիտական դասընթացի
  ԵՊՀ հրատ., 2014, էջ 1-16
  |
  Հայաստանում ազգագրական նյութերի գրառման սկզբնավորման պատմությունից
  2014 | Հոդված/Article
  Հայ ժողովրդական մշակույթ XVI: Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում Դերենիկ Վարդումյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2014
  Քավորը հայոց մեջ (ըստ Աղձնիքահայերի ազգագրական տվյալների)
  2014 | Հոդված/Article
  «Պատմա-բանասիրական հանդես», 2007, թիվ 1 (174), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, էջ 123-137
  Դաշտային ազգագրական հետազոտությունները իբրև ազգագրական գիտության հիմնական սկզնաղբյուր
  2014 | Հոդված/Article
  Ժողովածու. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի, 2-րդ պրակ, Երևան 2014, էջ 372-377
  Հնագույն, հին և վաղ միջնադարյան սկզբնաղբյուրների ազգագրական տեղեկությունները Հայաստանի և հայ բնակչության կենցաղի և մշակույթի մասին
  2013 | Գիրք/Book
  Ուսումնամեթոդական ծրագիր ՀՊՄՀ Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի Պատմության բաժնի «Հայոց պատմություն» մասնագիտացմամբ մագիստրատուրայի մասնագիտական դասընթացի, ԵՊՀ հրատ., 2013, էջ 1-16
  Վաղ միջնադարյան Հայաստանի հումանիտար մշակույթի որոշ տարրերի բնութագրությունը Փավստոս Բուզանդի «Հայոց պատմություն» երկում
  2013 | Հոդված/Article
  «Պատմություն և մշակույթ». Հայագիտական հանդես (գիտական հոդվածների ժողովածու), ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, Ա, էջ 160-173
  Ազգագրական տեղեկությունները ըստ Փավստոս Բուզանդի «Հայոց պատմություն» երկի
  2013 | Հոդված/Article
  «Պատմաբանասիրական հանդես», ՀՀ ԳԱ հրատ., 2013, թիվ 1, էջ 85-104
  Ազգակցական համակարգի, վրիժառության և քաղաքական պատժի որոշ սովորույթների արտացոլումը Փ. Բուզանդի «Հայոց պատմություն» երկում
  2013 | Հոդված/Article
  «Ակունք» (գիտական հոդվածների ժողովածու), ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, թիվ 1(7), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 70-79
  Փավստոս Բուզանդը Հայաստանի պետական կառավարման համակարգի և բանակի մասին
  2013 | Հոդված/Article
  ՀՀ ԳԱԱ «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Երևան, 2013, թիվ 2, ՀՀ ԳԱ հրատ., էջ 64-76
  Դաշտային ազգագրական-բանահավաքչական նյութերի գրառման շուրջ
  2013 | Հոդված/Article
  Պատմություն և մշակույթ. Հայագիտական հանդես (Գիտական հոդվածների ժողովածու), Բ, ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 241-252
  Հայկական ազգային հագուստի էթնոմշակութային բնութագրի շուրջ
  2013 | Հոդված/Article
  «Ակունք», ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, գիտական հոդվածների ժողովածու, 2013, ԵՊՀ հրատ., թիվ 2(8), էջ 197-210
  Ա. Պետրոսյան, Հայ գրականությունը և բանարվեստը ազգագրության սկզբնաղբյուր
  2013 | Հոդված/Article
  Գրախոսություն, Պատմություն և մշակույթ» Հայագիտական հանդես (հոդվածների գիտական ժողովածու), Բ, ԵՊՀ պատմ. ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատ., 2013, էջ 352-353
  Փավստոսի երկում գործածված տեղանունների ժողովրդագրական տվյալների և ցեղանունների շուրջ
  2013 | Հոդված/Article
  «Էջմիածին», թիվ 9, (հունիս), Ս. Էջմիածին, 2013, էջ 34-49
  «Ազգ» արենակցական խմբի ընդհանուր սեփականության մնացուկների դրսևորումները XIX դարի վերջերին - XX դարի սկզբներին
  2012 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 137.1, Երևան 2012թ., էջ 45-56
  |
  Վաղ միջնադարյան հայոց ընտանեկան և հասարակական կենցաղը ըստ Փավստոս Բուզանդի «Հայոց պատմություն» երկի
  2012 | Հոդված/Article
  «Ակունք» (գիտական հոդվածների ժողովածու), ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, թիվ 2(5), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, էջ 46-59
  Հայոց ազգակցական համակարգը (XIX դ. երկրորդ կես – XX դ. սկիզբ) Պատմաազգագրական ուսումնասիրություն
  2012 | Գիրք/Book
  Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, 262 էջ
  |
  Աբովյանը որպես հայ ազգաբանական գիտության սկզբնավորող
  2012 | Հոդված/Article
  Աբովյանագիտական 5 (հոդվածների ժողովածու). Եր., Խ. Աբովյանի տուն թանգարան, 2012, էջ 111-119
  |
  Ազգակցական խմբի տնտեսական-արտադրական ընկերակցությունների վերապրուկային դրսևորումները հայոց մեջ (ըստ XIX-XX դարերի ազգագրական նյութերի)
  2012 | Հոդված/Article
  «Ակունք» (գիտական հոդվածների ժողովածու), թիվ 1(4), 2012, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, էջ 59-75
  Աղձնիքահայերի մանկան ծննդի և խնամքի ավանդական սովորույթներն ու ծեսերը.Պատմաազգագրական ուսումնասիրություն
  2011 | Գիրք/Book
  Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, 216 էջ
  |
  Հայ ազգագրական տեղեկությունները ըստ Առաքել Դավրիժեցու «Պատմություն» երկի
  2011 | Հոդված/Article
  «Պատմություն և մշակույթ», Հայագիտական հանդես (գիտական հոդվածների ժողովածու), ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ, Բ, 2011, ԵՊՀ հրատ., Երևան, էջ 251-270
  |
  Խ. Աբովյանը` քրդերի ազգագրության հետազոտող
  2011 | Հոդված/Article
  «Էջմիածին» Պաշտոնական ամսագիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան, Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, 2011, Ա, էջ 76-90
  Առաքել Դավրիժեցու տեղեկությունները հայության ժողովրդագրական պատկերի փոփոխությունների և հայկական տեղանունների մասին
  2011 | Հոդված/Article
  «Ակունք» Գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 1, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 9-18
  Ազգ-արենակցական համակարգը հայոց մեջ
  2011 | Հոդված/Article
  «Ակունք» Գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 2, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, էջ 35-45
  Ազգատոհմի տարածքային միասնության մնացուկների դրսևորումները հայոց մեջ (ըստ XIX-XX դդ ազգագրական նյութերի)
  2011 | Հոդված/Article
  «Ակունք» Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2011, թիվ 3, էջ 38-47
  Հայ ազգաբանական մտքի սկզբնավորումը
  2011 | Հոդված/Article
  «Պատմա-բանասիրական հանդես», 3 (188), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2011, էջ 132-148
  |
  Աղձնիքահայերի` կնոջ հղիության պահպանմանը վերաբերող սովորույթներն ու ծեսերը
  2010 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 131.1, Երևան 2010թ., էջ 26-34
  |
  Աղձնիքահայերի ընտանիքը և ընտանեկան ծիսակարգը (XIXդ. II կես - XXդ. սկիզբ)
  2010 | Գիրք/Book
  Մենագրություն, ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանություն թանգարան-ինստիտուտ, Երևան, 2004, 260 էջ
  Հայ ազգագրության պատմություն, մաս I
  2010 | Գիրք/Book
  Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 1-152
  |
  Գայոս Կոռնելիոս Տակիտոսի ազգագրական տեղեկությունները հայերի և Հայաստանի մասին
  2010 | Հոդված/Article
  Խ.Աբովյանի ծննդյան 200-ամյակին նվիրված ժողովածու 54-րդ գիտաժողովի նյութերի, Պրակ I, ՀՊՄՀ հրատ., Երևան, 2010, էջ 293-295
  Նյութեր Աղձնիքահայերի մանկական հիվանդությունների բուժման ավանդական մի քանի իրական և հմայական հնարների մասին
  2010 | Հոդված/Article
  «Տարեգիրք»: ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, էջ 272-285
  Հերոդոտոսի ազգագրական տեղեկությունները հայերի և Հայաստանի մասին
  2010 | Հոդված/Article
  «Հյուսիսափայլ»: Հյուսիսային համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2010, էջ 27-35
  Ակնարկներ աղձնիքահայերի սնոտիապաշտական նախապաշարումների մասին
  2010 | Հոդված/Article
  «Էջմիածին», Պաշտոնական ամսագիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան, Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, 2010, Ա (Հուն¬վար), էջ 58-65
  Ընտանեկան իրավունքը ըստ վաղ միջնադարյան եկեղեցական կանոնա-կան և աշխարհիկ աղբյուրների
  2010 | Հոդված/Article
  Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 34-41
  Հայ ազգագրության և բանագիտության մեծ երախտավորը (Վարդ Բդոյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ)
  2010 | Հոդված/Article
  «Էջմիածին», Պաշտոնական ամսագիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան, Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, 2010, Ժ, էջ 58-69
  Նորածնի խնամքին առնչվող սովորույթները աղձնիքահայերի ընտանիքում
  2009 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (128), Երևան 2009թ., էջ 122-130
  |
  Հայոց ավանդական և ժամանակակից ամուսնության հարցի ուսումնասի-րության արդի վիճակը
  2009 | Հոդված/Article
  Ավանդական բանավոր ժառանգություն. Ոչ նյութական մշակույթ,Չորրորդ գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին» հռչակագրի շրջանակներում, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2009, էջ 91-107
  Հույն աշխարհագիր Ստրաբոնի ազգագրական տեղեկությունները հայերի և Հայաստանի մասին
  2009 | Հոդված/Article
  «Գիտությունն Արցախում» թիվ 3-4, 2009, էջ 204-209
  Քսենոփոնի ազգագրական տեղեկությունները հայերի մասին
  2009 | Հոդված/Article
  «Տարեգիրք»: ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի, Դ, 2009, ԵՊՀ հհրատ., Երևան, էջ 298-309
  Ս.Մկրտչյան, Տոները հայոց արդի կենցաղում (էթնոսոցիոլոգիալկան ուսում-նասիրություն)
  2009 | Հոդված/Article
  Գրախոսություն, «Տարեգիրք»: ԵՊՀ Աստվածաբանությոն ֆակուլտետի, Դ, 2009, ԵՊՀ հրատ., Երևան, էջ 192-196
  Կինը հայոց ավանդական ընտանիքում (ըստ սասունցիների ազգագրա-կան սովորույթների)
  2009 | Հոդված/Article
  «Պատմա-բանասիրական հանդես», թիվ 1 (180), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ, «Գիտու-թյուն» հրատ., 2009, էջ 71-87
  Նորածնի խնամքին առնվող սովորույթները աղձնիքահայերի ընտանիքում
  2009 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 2 (128), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ 122-130
  Ամլությունը բուժելու ժողովըրդական հնարները և հավատալիքները Աղձ-նիքում
  2009 | Հոդված/Article
  «Էջմիածին», Պաշտոնական ամսագիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան, Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, թիվ 3-4, մայիս, Էջմիածին, 2009, էջ 78-86
  Արաբ մատենագիրների ազգագրական վկայությունները հայերի մասին (Թ-ԺԴ դդ.)
  2009 | Հոդված/Article
  «Էջմիածին» Պաշտոնական ամսագիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան, Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, 2009, էջ 65-79
  Հայոց սոցիոնորմատիվ մշակույթը, մաս 1
  2009 | Գիրք/Book
  Ուսումնական ձեռնարկ,Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009 (1-180 էջ)
  Հետծննդյան քառասունքին առնչվող սովորույթներն ու ծեսերը Աղձնիքում
  2008 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (126), Երևան 2008թ., էջ 114-123
  |
  Ազգագրություն
  2008 | Հոդված/Article
  Ուսումնամեթոդական ուղեցույց, ՀՊՄՀ Պատմության և իրավունքի ֆակուլտետի առաջին կուրսի ուսանողների համար, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, 24 էջ
  Գարեգին Սրվանձտյանցի ազգագրական գործունեությունը
  2008 | Հոդված/Article
  Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հիմնադրման 85-ամյակին նվիրված ժողովածու. պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 53-րդ գիտա-ժողովի նյութեր, Երևան, I պրակ, Երևան, 2008, էջ 217-219
  Մանկածնությանն առնչվող արարողությունները Աղձնիքում
  2008 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 1 (124), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջ 51-60
  Հետծննդյան քառասունքին առնչվող սովորույթներն ու ծեսերը Աղձնի-քում
  2008 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի» 2008, թիվ 3 (126), Երևան, ԵՊՀ հրատ., էջ 114-123
  Մանկածնությանն առնչվող արարողությունները Աղձնիքում
  2008 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (124), Երևան 2008թ., էջ 51-60
  |
  Աղձնիքահայերի անասնապահական ընկերակցությունների կազմակերպման որոշ ձևեր ու սովորույթներ
  2007 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (122), Երևան 2007թ., էջ 115-124
  |
  Աղձնիքահայերի ամուսնահարսանեկան սովորույթներն ու ծեսերը
  2007 | Գիրք/Book
  Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, 305 էջ
  Քավորը հայոց ամուսնահարսանեկան ծիսակատարություններում
  2007 | Հոդված/Article
  Ավանդական բանավոր ժառանգություն. Ոչ նյութական մշակույթ, Գիտելիք և խորհրդանիշ, հավատալիք և սովորույթ. Միջազգային երկրորդ գիտաժողովի հոդ-վածների ժողովածու, Երևան, 2007, էջ 92-101
  Խ. Աբովյանը որպես ազգագրագետ
  2007 | Հոդված/Article
  Աբովյանագիտական հոդվածների հատընտիր ժողովածու, Երևան, 2007, էջ 123-130
  |
  Նորածնի մկրտությունը որպես նրա հասարակական ճանաչման փուլ
  2007 | Հոդված/Article
  ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Հայ ժողովրդական մշա-կույթ, XIV: Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2007, էջ 224-231
  Խ.Աբովյանի գրական ժառանգության հարցի շուրջ
  2007 | Հոդված/Article
  «Էջմիածին», Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի. Հունվար (Ա) 2007, էջ 88-94
  Աղձնիքահայերի անասնապահական ընկերակցությունների կազմա-կերպման որոշ ձևեր ու սովորույթներ
  2007 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 2 (122), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 115-124
  Գ. Սրվանձտյանցի ազգագրական և բանահավաքչական գործունեությունը
  2007 | Հոդված/Article
  «Էջմիածին», Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի. հոկտեմբեր (Ժ), 2007, էջ 110-122
  Ամուսնահարսանեկան սովորույթները սասունցիների արդի կենցաղում
  2006 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (120), Երևան 2006թ., էջ 52-60
  |
  Հայ ժողովրդի կենսապահովման մշակույթը
  2006 | Գիրք/Book
  Ուսումնամեթոդական ծրագիր, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 1-16
  Որդեծնության սովորույթներին ու ծեսերին առնչվող հավատալիքները հայոց մեջ XIX դարի վերին – XX դարի սկզբին (ըստ աղձնիքհայերի ազգագրական նյութերի)
  2006 | Հոդված/Article
  «Էջմիածին» Պաշտոնական ամսագիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, Բ-Գ, փետրված-մարտ, 2006, էջ 94-107
  Օջախ-թոնրի պաշտամունքի մի քանի սովորույթներն Աղձնիքում
  2006 | Հոդված/Article
  Ավանդական բանավոր ժառանգություն, ոչ նյութական մշակույթ, Հոդվածների ժողովածու Միջազգաին առաջին գիտաժողով, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2006, էջ 124-138
  Պսակադրությունը և առագաստը որպես ամուսնահարսանեական ծի-սաշարի կարևոր փուլեր (ըստ Աղձնիքի հայերի սովորույթների)
  2006 | Հոդված/Article
  «Հայ ժողովրդական մշակույթ» XIII: Նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2006, էջ 190-195
  Աղձնիքահայերի խնամախոսության մի քանի սովորույթների ու ծեսերի մասին
  2006 | Հոդված/Article
  «Պատմա-բանասիրական հանդես», թիվ 1 (171), ՀՀ ԳԱԱ, «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2006, էջ 210-219
  Աղձնիքահայերի նշանադրության սովորույթների ու ծեսերի շուրջ
  2006 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 1(118), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 52-62
  Ամուսնահարսանեկան սովորույթները Սասունցիների արդի կենցաղում
  2006 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի» 2006թ. թիվ 3 (120), Երևան, ԵՊՀ հրատ., էջ 52-60
  Աղձնիքահայերի նշանադրության սովորույթների ու ծեսերի շուրջ
  2006 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (118), Երևան 2006թ., էջ 52-62
  |
  Աղձնիքահայերի ամուսնահարսանեկան սովորույթներին ու ծեսերին առնչվող հավատալիքները
  2005 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (117), Երևան 2005թ., էջ 42-53
  |
  Աբովյանի երկերում
  2005 | Հոդված/Article
  ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գիտական աշխատություններ VIII, 2005 ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ. Գյումրի, 2005, էջ 53-59
  |
  Աղձնիքահայերի ամուսնահարսանեկան սովորույթներին ու ծեսերին առնչվող հավատալիքները
  2005 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի» 2005, թիվ 3, Երևան, ԵՊՀ հրատ., (117), էջ 42-53
  Հայոց սոցիոնորմատիվ մշակույթը
  2005 | Գիրք/Book
  Ուսումնամեթոդական ծրագիր
  Հատուկ դասընթացի ՀՊՄՀ պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետի պատմության և իրավունքի բաժնի հինգերորդ կուրսի ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 1-12
  Հայ ազգագրություն
  2005 | Գիրք/Book
  Ուսումնամեթոդական ծրագիր ընդհանուր դասընթացի, ՀՊՄՀ հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի պատմության և իրավունքի բաժնի առաջին կուրսի ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 1-12
  Աղձնիքի բնակչության էթնիկ կազմը XIX-XX դդ.
  2005 | Հոդված/Article
  ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ,«Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր», Երևան, Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի հրատ., 2005, թիվ 10-11, էջ 171-185
  Խուսափման սովորույթի դրսևորումները աղձնիքահայոց ընտանեկան կենցաղում
  2005 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2005, թիվ 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., (115), էջ 145-154
  Աղձնիքահայոց հյուրընկալման ավանդույթը (XIX-XX դդ.)
  2005 | Հոդված/Article
  «Պատմա-բանասիրական հանդես», ԳԱԱ հրատ., Երևան, 2005, թիվ 1 (168), էջ 160-169
  Աղձնիքահայերի հարսանեկան շարքի ավանդական մի քանի ծեսերի ու սովորույթների մասին
  2005 | Հոդված/Article
  Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան, Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, 2005թ., թիվ Թ. , էջ 66-80
  Խուսափման սովորույթի դրսևորումները աղձնիքահայերի ընտանեկան կենցաղում
  2005 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (115), Երևան 2005թ., էջ 145-154
  |
  Ազգագրություն
  2004 | Գիրք/Book
  Ուսումնամեթոդական ծրագիր ընդհանուր դասընթացի, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Հ/գ ֆակուլտետի պատմության բաժնի առաջին կուրսի ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2004, էջ 1-11
  Հայ ազգագրության պատմություն
  2004 | Գիրք/Book
  Ուսումնամեթոդական ծրագիր ընդհանուր դասընթացի, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Հ/գ ֆակուլտետի պատմության բաժնի առաջին կուրսի ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2004, էջ 1-9
  Հայ ազգագրություն
  2004 | Գիրք/Book
  Ուսումնամեթոդական ծրագիր ընդհանուր դասընթացի, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Հ/գ ֆակուլտետի պատմության բաժնի առաջին կուրսի ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2004, էջ 1-18
  Սասունցիների ընտանեկան ծիսակարգի մի քանի հարցեր
  1987 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (63), Երևան 1987թ., էջ 52-62
  |
  Աղձնիքի հայերի բնակավայրերի տիպերը
  1987 | Հոդված/Article
  Հանրապետական գիտական նստաշրջան` նվիրված 1984-1985 թթ. ազգագրա-կան և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին.ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ: Երևան, 1987թ., էջ 63-64
  Թալինի 1985թ. ազգագրական արշավախմբի աշխատանքների արդյունք-ները
  1986 | Հոդված/Article
  «Երևանի համալսարան» 1986, Գիտաինֆորմացիոն հանդես, թիվ 1 (54), Երևան, ԵՊՀ հրատ., էջ 28-30
  Աղձնիքահայերի ներընտանեկան ավանդական փոխհարաբերությունների և վարվելակերպի մի քանի հարցեր (XIX դ. երկրորդ կես—ХХ դ. սկիզբ)
  1986 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (58), Երևան 1986թ., էջ 61-70
  |
  Նահապետական մեծ ընտանիքն Աղձնիքի հայերի մեջ (XIX դ. վերջ – XX դ. սկիզբ)
  1985 | Թեզիս/Thesis
  Հայաստանի բնակչության հասարակական կենցաղի և հոգևոր մշակույթի պրոբլեմների ուսումնասիրությանը նվիրված գիտական նստաշրջան:
  ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևան, 1985, էջ 38-40
  Թաղման ծեսն Աղձնիքում XIX դ. վերջին – XX դ. սկզբին
  1984 | Թեզիս/Thesis
  Հանրապետական գիտական նստաշրջան` նվիրված 1982-1983 թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին
  Աղձնիքը սեպագիր շրջանում
  1984 | Հոդված/Article
  ՀՍՍՀ ԳԱ «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» ամսագիր, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1984, № 1, էջ 55-61
  Աղձնիքահայերի ամուսնական սովորույթների ավանդույթային ձևերը (XIX դ. կես—XX դ. սկիզբ)
  1984 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (52), Երևան 1984թ., էջ 186-194
  |
  Ժողովրդական հավատալիքների համակարգը հայոց ընտանեկան ծիսա-կատարություններում (ըստ աղձնիքահայերի մոտ պահպանված սովորույթ-ների)
  1983 | Հոդված/Article
  ՀՍՍՀ ԳԱ «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» ամսագիր, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1983, թիվ 4, էջ 54-64
  Աղձնիքահայերի ներընտանեկան ավանդական փոխհարաբերությունների մասին
  1982 | Թեզիս/Thesis
  Զեկուցման հիմնադրույթներ
  Ավանդական ժառանգման հարցերը հայկական մշակույթում
  Երիտասարդ գիտնականների V կոնֆերանսի նյութեր
  ՀՍՍՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, 1982, էջ 28-29
  Անխոնջ ազգագրագետն ու բանահավաքը
  1981 | Հոդված/Article
  «Երևանի համալսարան», Գիտաինֆորմացիոն հանդես, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1981, թիվ 1 (39), էջ 23-26
  Ազգակցական և համայնքային փոխօգնության ձևերի վերապրուկները աղձնիքահայության մեջ (XIX դարի երկրորդ կես — XX դարի սկիզբ)
  1979 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (37), Երևան 1979թ., էջ 198-206
  |
  Նյութական փոխօգնության ձևերի մնացուկները աղձնիքահայության ազ-գակցական խմբերի մեջ XIX դա¬րում և XX դարի սկզբներին
  1977 | Հոդված/Article
  «Երևանի համալսարան», (գիտաինֆորմացիոն հանդես), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1977, թիվ 2, էջ 47-49
  Վ. Բդոյան, Հայ ազգագրություն (համառոտ ուրվագիծ)
  1975 | Հոդված/Article
  Գրախոսություն, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975, թիվ 1 (25), էջ 227-229
  Աղձնիք (պատմաազգագրական ակնարկ)
  1974 | Հոդված/Article
  Հայագիտական հետազոտություններ, պրակ Ա, ԵՊՀ հրա¬տ., Երևան, 1974, էջ 262-274
  Գերդաստանական տունը և կենցաղը Աղձնիքի Ազնվացձոր գավառում
  1973 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1973, թիվ 1 (19), էջ 235-243
  Գերդաստանական տունը և կենցաղը Աղձնիքի Ազնվացձոր գավառում
  1973 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1973, թիվ 1 (19), էջ 235-243
  Գերդաստանական տան համալիրը Աղձնիքում
  1972 | Թեզիս/Thesis
  Զեկուցուման հիմնադրույթներ
  Հումանիտար գիտությունների գծով երիտասարդ գիտաշխատողների հանրապետական գիտական կոնֆրանսի նյութեր (համամիութենական մրցանակաբաշխության II փուլ), ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1972, էջ 247-249
  Մ. Խրիմյանը և արևմտահայ ազգային-ազատագրական շարժումը
  1969 | Հոդված/Article
  «Երիտասարդ գիտաշխատող», Երևան, ԵՊՀ 1969, թիվ 8-9, էջ 67-78