Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Սմբատ Խանամիրի Հովհաննիսյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Համաշխարհային պատմության ամբիոն
Կրթություն
2005 - 2009 թթ. - ԵՊՀ-ի պատմության ֆակուլտետ, համաշխարհային պատմության ամբիոն, հայցորդ
2003 - 2005 թթ. - ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, համաշխարհային պատմության ամբիոն, մագիստրատուրա
1999 - 2003 թթ. - Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Գիտական աստիճան
պատմական գիտությունների թեկնածու (2009), դոցենտ (2013)
Գիտական թեմա` «Ֆրանսիական Աննալների դպրոցը և XVII-XVIII դդ. հայ առևտրական կապիտալի հիմնախնդիրը»։

Աշխատանքային փորձ
2015 թ-ից հրավիրյալ դասախոս Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանում (ՀԱՀ)
2013 թ-ից ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի համաշխարհային պատմության ամբիոնի դոցենտ
2013 - 2018 թթ․ «Այբ» ավագ դպրոցի ուսուցիչ
2011 - 2012 թթ․ հրավիրյալ դասախոս Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում (ՀՊՄՀ)
2011 թ․ - հրավիրյալ դասախոս Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանում (ԲՊՀ)։
2008 - 2010 թթ. գիտաշխատող «Հայկական-թուրքական ինքնութենական հիմնախնդիրներ» թեմայի շրջանակում, ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ
2007 - 2013 թթ․ ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի համաշխարհային պատմության ամբիոնի դասախոս
2006 - 2007 թթ. ԵՊՀ հայագիտական կենտրոնի գիտահետազոտական լաբարատորիա, գիտական աշխատող։

Կարդացվող դասընթացներ
Միջին դարերի պատմություն – 1
Միջին դարերի պատմություն – 2
Պատմության և մշակույթի առնչությունները. դարաշրջաններ, տեսություններ, հարացույցներ
ԱՄՆ պատմություն. քաղաքական համակարգ, գաղափարախոսություն և միջազգային զարգացումներ
Քաղաքակրթությունների տեսություն․ պատմություն և գրություն։

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
պատմագրության, քաղաքակրթության, նշանագիտության և պատմության, պատմության և հիշողության, անցումային հասարակությունների տեսությունների, նախաարդյունաբերական և արդյունաբերական դարաշրջանների հայ և համաշխարհային առևտրական կապիտալի հիմնախնդիրները:

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն (բառարանի օգնությամբ)։

Այլ տվյալներ
1995 - 1997 թթ. ծառայել է ՀՀ Զինված ուժերում

Աննալների դպրոցի այլացումը. «Նոր պատմագիտություն»։ Մաս երրորդ։ «Մարդաբանական պատմություն» և «հիշողության պատմություն» հղացքները
2020 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2020թ․, 4, 70-103 էջ
Պետականակենտրոն և եկեղեցակենտրոն հարացույցներն ըստ Անգլիական և Կիլիկյան տիպաբանական առնչակցությունների (XII դարի վերջ-XIII դարի սկիզբ)
2019 | Հոդված/Article
Պատմության հարցեր 5: Ազատությունների մեծ խարտիա - 800, Հայաստան, 5, 139-151 էջ, 2019
Ուսումնառության բարելավումը դասի առանցքային հարցադրումների տեսողականացմամբ՝ PowerPoint-ի միջոցով
2018 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2018, 1, էջ 208-224
|
Հիշողության հիմնախնդիրը Նիցշեի պատմասիրության ծիրում
2018 | Հոդված/Article
Ֆրիդրիխ Նիցշե: Երկեր 5 հատորով: 2018, Հատոր 1, էջ 556-567
|
Մարկ Բլոկը և Աննալների դպրոցը. Մարդաբանական և համադրական պատմության մեթոդաբանությունը
2018 | Հոդված/Article
Պատմության պաշտպանական, կամ պատմաբանի արհեստը: 2018, էջ V-XXXVIII
Հայոց պատմության դասագիրքն իբրև «մրցակցող հիշողությունների» տարածք
2018 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, Հայաստան, 4 (64), 347-391 էջ, 2018
Հայ առևտրական կապիտակն իբրև «աշխարհ-տնտեսություն» և արդյունաբերական դարաշրջանի մարտահրավերները
2017 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, 1, 49-76 էջ, Հայաստան
|
Թարգմանության պոետիկան և Շեքսպիրի նորովի մեկնության խնդիրը
2017 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 448-461 էջ, Հայաստան
|
Սմբատ Հովհաննիսյան , Արա Մերջեան, Նարեկ Մկրտչյան
Գրամշիի Մարդկության շրջանակը և Հայաստանը
2016 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Փրինթինֆո, 2016թ․, 156 էջ, Հայաստան
Աննալների դպրոցի այլացումը. «Նոր պատմագիտություն»։ Մաս երկրորդ։ Մտակեցվածքների պատմություն. երեք հարացույց (կառուցվածքային, շարային կամ քանակային և համաբերական)
2016 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2016թ․, Ը (ԺԴ) տարի, թիվ, 1-22 էջ, Հայաստան
|
Armenian World-Economy and the Challenges of the Industrial Era in the Light of Fernand Braudel's Civilization Theory
2015 | Հոդված/Article
Journal of the Society for Armenian Studies. 2015, vol. 24, p. 124-131
Պետականակենտրոն և եկեղեցակենտրոն հարացույցներն ըստ անգլիական և կիլիկյան տիպաբանական առնչակցությունների (XII-XIII դդ․)
2015 | Թեզիս/Thesis
Ազատությունների մեծ խարտիա - 800, 2015․, 12-13 էջ
Պատմության պոետիկան և պատմական տեքստի հնարավորությունները
2015 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2015թ․, 1 (49), 183-192 էջ
|
The Problem of Memory in the Context of Nietzsche’s Historical Theory
2015 | Հոդված/Article
Նիցշեն մշակույթի համատեքստում (Գիտական հոդվածների ժողովածու), 2015թ․, 216-223 էջ
Ժակ լը Գոֆի կյանքն ու գործը
2014 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2014թ․, 2, 178-186 էջ
Հայ պատմագրության նոր հարացույցը
2014 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2014թ․, 1, 217-222 էջ
Examination of Armenian Trade Capital (16th-18th centuries) in Light of Fernand Braudel’s Civilization Theory
2014 | Հոդված/Article
The Armenian Review - Vol. 54, Number 3-4, Spring-Summer 2014, p. 45-59
Պատմություն և հիշողություն. Ցեղասպանությունների աստիճանակարգման հիմնախնդիրն ըստ Պիեռ Նոռայի
2014 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Ե., Անտարես հրատ, 2014, 120 էջ
Լյուսիեն Ֆևր. «Կենդանի պատմության» տեսությունը
2013 | Հոդված/Article
Պատմության հարցեր 2, Խմբ.` Ա. Ստեփանյան, Երևան, «Զանգակ-97» հրատարակչություն, 2013, էջ 225-238
Պատմություն և հիշողություն. Ցեղասպանությունների աստիճանակարգման հիմնախնդիրն ըստ Պիեռ Նոռայի
2013 | Հոդված/Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, 1, 2013, Էջ 12-33
Фернан Бродель и армянский торговый капитал (Цивилизационная перспектива проблемы)
2013 | Հոդված/Article
НАИРИ - ՆԱԻՐԻ, Альманах: Сборник материалов об Армении и армянской диаспоре. Вып. 6. - Н. Новгород: ДЕКОМ, 2013, с. 125-130, Россия
Փյունիկիան Ք.ա. II հազարամյակի կեսերից մինչեւ III դարը
2013 | Հոդված/Article
Պատմության հարցեր 2, խմբ. Ա. Ստեփանյան, «Զանգակ-97»հրատ., Եր., էջ 290-314
Աննալների դպրոցի այլացումը. «Նոր պատմագիտություն»: Մաս առաջին: Հետկառուցաբանական հայեցակարգը և պատմության «քանակային» կամ «շարային» ըմբռնումը
2012 | Հոդված/Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, 1, 2012, Էջ 62-83
Լյուսիեն Ֆևր. Հանուն ուղղորդված պատմության
2012 | Հոդված/Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, 4 (2012), Էջ Էջ I-XII
Փյունիկյան ծովային քաղաքակրթությունը
2012 | Գիրք/Book
ԵՊՀ: Պատմության ֆակուլտետ.- Ե., ԵՊՀ հրատ, 52 էջ
Աննալների պատմագիտական դպրոցը. Լյուսյեն Ֆևրի և Մարկ Բլոկի պատմության տեսությունը
2011 | Հոդված/Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, 2, 2011, Էջ 95-118
Նախաարդյունաբերական դարաշրջանի հայ առևտրականությունը քաղաքակրթական ընտրության առջև
2011 | Հոդված/Article
Տարեգիրք 2011, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Ե., ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 449 -470
Ֆերնան Բրոդելի պատմության տեսությունը
2011 | Հոդված/Article
Վէմ համահայկական հանդես, Գ (Թ) տարի, թիվ 1 (33) ապրիլ-հունիս էջ 98-119
https://vemjournal.org/?cat=126&paged=2
|
Համացանցային Հոգևոր Հայաստանի տեսլականը. Ազգային պետության և ինքնության վիրտուալ այլընտրանք
2010 | Հոդված/Article
Տարեգիրք, Բ (Պատմագիտական հանդես), Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2010, էջ 154-162
«Անալների» պատմագիտական դպրոցը և դրա կերպափոխության շրջափուլերը
2009 | Հոդված/Article
Պատմության հարցեր 1, Խմբ. Ա. Ստեփանյան, Ե., «Զանգակ-97» հրատարակչություն, 2009, էջ 123-134
Ազգային ինքնության հիմնախնդիրը հայ-թուրքական սահմանի բացման հետնախորքի վրա
2009 | Հոդված/Article
Լրատու, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Ստեփանակերտ, «Դիզակ պլյուս» հրատարակչություն, 2 (9), 2009, էջ 63-73
Համընդգրկուն պատմության և քանակային պատմության հիմնախնդիրը ‎‎‎ֆրանսիական «Անալների» դպրոցի կերպափոխության համատեքստում
2008 | Հոդված/Article
Կանթեղ, «Ասողիկ» հրատարակչություն, 2008, 1 (34), էջ 103-109
Ազգային ինքնությունը համաշխհարայնացման հոլովույթում.առկա մարտահրավերները
2008 | Հոդված/Article
Ինքնությունը և փոփոխվող աշխարհը, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր (2007 թ. հուլիսի 11-12), Ե., «Լինգվա» հրատարակչություն, 2008, էջ 62-69
Թուրք ազգային ինքնության քեմալական հարացույցը կրթական բարեփոխումների համատեքստում
2008 | Հոդված/Article
Լրատու, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Ստեփանակերտ, «Դիզակ պլյուս» հրատարակչություն, 1 (2008), էջ 41-53