Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Թամար Լազարի Հայրապետյան

Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ | Մշակութաբանության ամբիոն
Կրթություն
1982 - 1987 թթ. Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզու և գրականություն:

Գիտական աստիճան
2001 թ. ԵՊՀ, Ժ.01.01, «Կոնստանդին Մելիք-Շահնազարյան (Տմբլաչի Խաչան). կյանքն ու գործը», բանասիրական գիտությունների թեկնածու:
2014 թ. ՀՀ ԳԱԱ Գրականության ինստիտուտ, Ժ.01.05, «Խորհրդանշային ցուցիչները հայ ժողովրդական հեքիաթներում և վիպապատմական բանահյուսության մեջ», բանասիրական գիտությունների դոկտոր:

Աշխատանքային փորձ
2001 - 2007 թթ. ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտաշխատող:
2007 - 2016 թթ. ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող:
2010 թ-ից ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի բանահյուսության տեքստաբանության բաժնի վարիչ:
2016 թ-ից ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող:
2007 թ-ից համատեղությամբ Պատմության ֆակուլտետի Մշակութաբանության ամբիոնի դասախոս, Երևանի պետական համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Բանագիտության հիմունքներ և հայ բանագիտություն, Ժամանցը և զվարճանքը հայոց մշակույթում, Մշակութաբանության հիմունքներ։

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ ժողովրդական բանահյուսության վիպական ժանրերի ու մասնավորապես հայկական հրաշապատում հեքիաթների համեմատական տիպաբանության և խորհրդանիշային համակարգի ուսումնասիրման հարցերը:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն:

Մասնագիտական անդամակցություն
2010 թ. Անդամ, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտական խորհուրդ:

Ամանոր և Վանատուր. «Ամենաբեր նորոց պտղոց տօնը»
2017 | Հոդված/Article
Պատմաբանասիրական հանդես: 2017, № 2, էջ 89-99
Սողոմոն Իմաստունը հայ բանահյուսական ավանդության մեջ
2017 | Հոդված/Article
Էջմիածին: 2017թ., №1 ՀԴ տարի, 68-85 էջ
Արքետիպային հարակցումները հայկական հրաշապատում հեքիաթներում և վիպապատմական բանահյուսության մեջ
2016 | Գիրք/Book
ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», 2016թ․, 462 էջ
Կոստանդին Մելիք-Շահնազարյան (Տմբլաչի Խաչան). Մանկավարժական, գյուղատնտեսական և գրական գործունեությունը
2016 | Հոդված/Article
Էջմիածին: 2016թ․, №1 ՀԳ տարի, 52-81 էջ, Հայաստան
|
Չխոսկանության սովորույթի վերապրուկները «Սաբրի խրծիգ» հեքիթախմբում
2016 | Հոդված/Article
Պատմաբանասիրական հանդես: 2016թ․, № 1, 91-103 էջ, Հայաստան
|
Ալվարդ Սարուխանի Ղազիյան, Կենսամատենագիտություն
2016 | Գիրք/Book
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ: 2016թ. 40 էջ
О представлениях космической модели мира в армянских и дагестанских народных сказках
2015 | Հոդված/Article
Лавровский сборник: Материалы XXXVIII и XXXIX Среднеазиатско-Кавказских чтений 2014-2015 гг.: Этнология, история, археология, культурология. СПб., 2015, XXXVIII и XXXIX, 146-150 стр.
|
Առասպելական տարրերը Բահաթրյանների գրառած հրաշապատում հեքիաթներում (Շուշի, XIX դարի երկրորդ կես)
2014 | Հոդված/Article
Շուշին` հայկական մշակույթի օջախ, Հայկական գրատպության 500-ամյակին նվիրված միջազգային գիտական կոնֆերանսի զեկուցումներ, Շուշի, սեպտեմբերի 16-19, 2012թ., Շուշի, 2014, «Կաճառ» գիտական կենտրոնի հրատ., էջ 113-128
Հայ ժողովրդական հեքիաթների սյուժեների ու տիպերի նշացանկի նախնական տարբերակը (ըստ Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի հեքիաթների տիպերի միջազգային նշացանկի)
2014 | Հոդված/Article
Հայ ժողովրդական մշակույթ XVI, Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, Դերենիկ Վարդումյանի 90-ամյակին նվիրված հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2014, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 375-383
Վան-Վասպուարականի ժողովրդական հեքիաթները (ըստ XIX դ.-ի երկրորդ կեսի գրառումների)
2013 | Հոդված/Article
Հայաստանի մայրաքաղաքները, գիրք I, Վան, Վան քաղաքի առաջին հիշատակության 2865-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի (7-9 հոկտեմբերի, 2010թ.) նյութերի ժողովածու, Երևան, 2013, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 306-313
Հայ ժողովրդական հեքիաթների աղայանական մշակումների շուրջ
2013 | Հոդված/Article
«Ոսկե դիվան» հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 4, Երևան, 2012-2013, էջ 54-61
Նվիրագործման ծեսը հեքիաթային անտառում (հայկական հրաշապատում հեքիաթների հիման վրա)
2013 | Հոդված/Article
«Ոսկե դիվան» հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 4, Երևան, 2012-2013, էջ 7-13
Մետաքսի ճանապարհը առևտրատնտեսական և պատմամշակութային փոխառնչությունների ենթատեքստում (հայ ժողովրդական հեքիաթների հիման վրա)
2012 | Հոդված/Article
Հայաստանի քաղաքակրթական ավանդը Մետաքսի ճանապարհի պատմությա մեջ, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2011թ. նոյեմբերի 21-23, Երևան, 2012, էջ 344-363
Ծիսական մրցության մշակույթը հայկական հրաշապատում հեքիաթներում
2012 | Հոդված/Article
«Պատմա-բանասիրական հանդես», 2012, № 1, Եր., էջ 155-168
Фольклорные взаимосвязи между народами Северного Кавказа и Армении
2011 | Հոդված/Article
«Культура народов Кавказа и Центральной Азии». Лавровский сборник. Материалы XXXVI и XXXVI среднеазиатско-кавказских чтений 2012-2013 гг. Этнология, история, археология, культурология, Международная научная конференция, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого. СПб., МАЭ РАН, 2011, с. 200-205
Указатели символов в армянских народных сказках
2011 | Հոդված/Article
«Культура народов Кавказа и Центральной Азии». Лавровский сборник. Материалы XXXIV и XXXV среднеазиатско-кавказских чтений 2010-2011 гг. Этнология, история, археология, культурология, Международная научная конференция, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого. СПб., МАЭ РАН, 2011, с. 122-126
Արևելքը հայ ժողովրդական հեքիաթներում
2011 | Հոդված/Article
«Ոսկե դիվան» հեքիաթագիտական հանդես, Միջազգային գիտաժողով, պրակ 3, Երևան, 2011, էջ 10-24
Սյունիքի ժողովրդական հեքիաթների և «Սասունցի Դավիթ» հերոսավեպի զուգադիր մոտիվների համեմատության շուրջ (ըստ XIXդ. երկրորդ կեսի գրառումների)
2010 | Հոդված/Article
Սյունիքի հայագիտական հանդես (Պատմություն, հնագիտություն, ազգագրություն, բանահյուսություն), նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Գորիսի պետական համալսարան, Սյունիքի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գորիս, 2010, №2, էջ 99-109
Կարմիր կովի մոտիվը հայկական հրաշապատում հեքիաթներում
2010 | Հոդված/Article
«Պատմաբանասիրական հանդես», 2010, № 3, Եր., էջ 228-241
Անվանադրության մշակույթը հայ ժողովրդական հեքիաթներում
2010 | Հոդված/Article
Հայ ժողովրդական մշակույթ XV, նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Երևան, 2010, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 574-586
Մարաղայի եղեռնագործությունը Ադրբեջանի հայատյաց քաղաքականության համատեքստում
2010 | Հոդված/Article
Ադրբեջանի պետական ահաբեկչությունը և էթնիկական զտումների քաղաքականությունը Լեռնային Ղարաբաղի դեմ (21-24 մարտի 2010թ., Ստեփանակերտ), «Կաճառ» գիտական կենտրոնի տարեգիրք, միջազգային գիտագործնական կոնֆերանսի զեկուցումներ, Շուշի, 2010, «Կաճառ» գիտական կենտրոնի հրատ., էջ 205-213
Հայ ժողովրդական հեքիաթների գրառման և գիտական հրատարակության շուրջ
2009 | Հոդված/Article
«Վեմ» համահայկական հանդես, 2009, №3(28), Եր., էջ 157-162
Արենպղծությունը (ինցեստ) հայ ժողովրդական հեքիաթներում
2009 | Հոդված/Article
«Ոսկե դիվան» հեքիաթագիտական հանդես, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, պրակ 1, 2009, էջ 67-81
Ծիսաառասպելական տարրերը Ղարաբաղում կենցաղավարող հրաշապատում հեքիաթներում ըստ 2006-2008թթ. գրառած նյութերի (համեմատական ուսումնասիրություն)
2008 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2008, № 3-4, Երևան, էջ 31-39
«Վիպասանքի» հնագույն առասպելների դրսևորումները «Սասնա ծռեր» դյուցազնավեպում և հայկական հրաշապատում հեքիաթներում
2008 | Հոդված/Article
«Պատմա-բանասիրական հանդես», 2008, № 2, Եր., էջ 142-155
Եղիշե Չարենցի քնարերգության առասպելաբանական ակունքները
2007 | Հոդված/Article
Հայ ժողովրդական մշակույթ XIV, նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Երևան, 2007, «Գիտություն» հրատ., էջ 132-143
Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, հ. 24, Կոստանդին Մելիք-Շահնազարյան (Տմբլաչի Խաչան). Կյանքն ու գործը
2007 | Գիրք/Book
Երևան, 2007, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 120 էջ
Տոմարական և աստղաբաշխական պատկերացումները հայ ժողովրդական հեքիաթներում
2007 | Հոդված/Article
«Պատմա-բանասիրական հանդես», 2007, № 2, Եր., էջ 257-272
Տեղեկատվական և տարածաժամանակային տարրերը հայ ժողովրդական հեքիաթներում
2006 | Հոդված/Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2006, № 3, Եր., էջ 161-171
Բուժման ծիսահմայական և կենսաֆիզիկական ցուցիչները հայ ժողովրդական հեքիաթներում
2006 | Հոդված/Article
«Պատմա-բանասիրական հանդես», 2006, № 2, Եր., էջ 167-186
Նվիրագործման բնակազմական ցուցիչները հայ ժողովրդական հեքիաթներում
2005 | Հոդված/Article
«Պատմա-բանասիրական հանդես», 2005, № 3, Եր., էջ 136-148
Անձրևաբեր և անձրևախափան ծեսերի երկհակադիր ընկալումների շուրջ
2004 | Հոդված/Article
«Պատմա-բանասիրական հանդես», 2004, № 3, Եր., էջ 217-227
Հայ բանահյուսությունն ու ազգագրությունը «Բիւրակն»-ի էջերում
2004 | Հոդված/Article
Հայ ժողովրդական մշակույթ XII, հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, 2004, Երևան, «Մուղնի» հրատ., էջ 73-79
Կոնստանդին Մելիք-Շահնազարյանի (Տմբլաչի Խաչան) սոցիալ-քաղաքական սատիրան
2001 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (103), Երևան 2001թ., էջ 207-212
|