Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Աշոտ Արտաշեսի Ներսիսյան

Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Հայոց պատմության ամբիոն
Կրթություն
1980 - 1985 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ
1885 - 1989 թթ. ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնի ասպիրանտուրա

Աշխատանքային փորձ
1885 - 1989 թթ. ՀՀ Թալինի շրջանի Իրինդ և Կաթնաղբյուր գյուղերի միջնակարգ դպրոցների պատմության ուսուցիչ
1990 - 1998 թթ. ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնի դասախոս
2002 - 2008 թթ. Երևանի Հյուսիսային համալսարանի դոցենտ
2006 - 2011 թթ. ԵՊՀ հայոց պատմության ամբոնի դոցենտ
2011 թ. առ այսօր ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր
2011 թ–ից առ այսօր «Ակունք» գիտական հանդեսի գլխավոր խմբագիր

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական` «Ազգային – ազատագրական պայքարը Տարոնում 1894 - 1908 թթ.», 1992թ.
Դոկտորական` «Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցության մարտավարությունը 1908 – 1918թթ.», 2008թ.

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց պատմություն (ընդհանուր դասընթաց), Հայ – թուրքական հարաբերությունները 1878թ. մինչև մեր օրերը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ ազգային - ազատագրական շարժումների պատմություն, Հայ քաղաքական կուսակցությունների պատմություն, Հայաստանի առաջին Հանրապետության ներքին և արտաքին քաղաքականություն, Հայկական հարցի պատմություն, ազգային -ազատագրական պայքարի և Հայաստանի առաջին հանրապետության ազդեցիկ գործիչների կյանքի և գործունեության պատմություն, հայ – թուրքական հարաբերությունների պատմություն

Մասնագիտական անդամություն
ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ, Երևանի Հյուսիսային համալսարանի գիտական խորհրդի անդամ «Կանթեղ» հանդեսի հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ, «Պատմություն և մշակույթ» ժողովածուի խմբագրական խորհրդի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, մասամբ ֆրանսերեն

Ադանայի 1909 թվականի եղեռնի քննական վերլուծություն
2021 | Հոդված/Article
«Պատմություն և քաղաքականություն», 2021, թիվ 3 (14), էջ 3-22
Բորիս Լեգրանի և Հայաստանի Առաջին Հանրապետության բյուրո- կառավարության վերջին բանակցությունների քննական վերլուծություն
2020 | Հոդված/Article
«Պատմություն և քաղաքականություն», 2020, թիվ թիվ 6 (11), էջ 27-46
Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի քննական վերլուծություն
2020 | Հոդված/Article
«Պատմություն և քաղաքականություն», 2020, թիվ 5 (10), էջ 3-19
Հայոց պետականության վերականգնման Իսրայել Օրու հայեցակետն ըստ «Մոսկովյան» ծրագրի
2019 | Հոդված/Article
Պատմություն և քաղաքականություն, Հայաստան, 1(2), 45-60 էջ, 2019
1920թ. հոկտեմբերի 28 - ի հայ - ռուսական համաձայնագրի նախագծի քննական վերլուծություն
2019 | Հոդված/Article
Պատմություն և քաղաքականություն, Հայաստան, թիվ 2/3/, 3 - 43 էջ, 2019
Կարո Սասունի
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 364 էջ, 2019
Աշոտ Ներսիսյան , Մարտիրոս Անաստասյան
Անկախ Ղարաբաղը 1917-1921 թվականներին
2018 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Տիր հրատարակչություն, 2018թ․, 116 էջ
Ashot Nersisyan , Mardiros Anastasyan
The independent Kaharabagh in 1917-1921
2018 | Գիրք/Book
"TIR" Publishing house. 2018, 105 pp.
1920թ. օգոստոսի 24-ի ռուս-թուրքական համաձայնագրի նախագծի քննական վերլուծություն
2018 | Հոդված/Article
Ակունք, Հայաստան, 3(19), 5-15 էջ, 2018
Հայոց պետականության վերականգնման իսրայել օրու հայեցակետն ըստ «Պֆալցյան ծրագրի»
2018 | Հոդված/Article
Պատմություն և քաղաքականություն, Հայաստան, 1, 5-24 էջ, 2018
Մոսկվայում Լևոն Շանթի և թուրքական պատվիրակության բանակցությունների անհրաժեշտության հարցի շուրջ
2017 | Հոդված/Article
Ակունք: 2017թ․, 1(15), 5-10 էջ, Հայաստան
|
Հայոց մշակութային վերելքի զարգացման պատճառները Աշոտ 3 – րդ Ողորմածի (953 - 957) թագավորության շրջանում
2016 | Հոդված/Article
Սանահինի Համալսարանի հիմնադրման էճջճ-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր: 2016, 33-37 էջ
|
Հայոց 1918-1920 թթ.պետականության պատմության պարբերացման հարցի շուրջ
2016 | Հոդված/Article
Ակունք, 2016, 1(13), 5-16 էջ
|
Համալսարանի շրջանավարտի մրցակցային ունակությունները
2016 | Հոդված/Article
Ակունք: 2016թ․, 2(14), 81-84 էջ, Հայաստան
|
Այսպես կոչված «Թուրքական գործոնի» մասին
2016 | Հոդված/Article
Հյուսիսափայլ: 2016թ․, Տարեգիրք 2016, 70-75 էջ, Հայաստան
|
Արևմտյան Հայաստանի ազատագրության Արմենական կուսակցության որդեգրած ռազմավարության և մարտավարության արդյունավետության խնդրի շուրջ
2015 | Հոդված/Article
Արմենական կուսակցություն 130: 2015, 49-55 էջ
|
Концептуальные основы преподавания истоприи формированая армянского добровольческого движения в Первой мировой войне
2015 | Հոդված/Article
Современные глобалныие проблемй социальных и гуманитарниых наук, Совместный сборникнаучных трудов,Санкт – Петербург, 2015, с. 131 – 135
Աշոտ Ներսիսյան , Հայկ Ղազարյան
Սևրի պայմանագիրը և Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը Հայաստան – Թուրքիա սահմանաբաժանման վերաբերյալ
2014 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր» հանդես, թիվ 1, Երևան 2014, ԵՊՀ հրատ, էջ 181 – 188
Հայաստանի առաջին հանրապետության պատմագրության գնահատման հայեցակարգային հիմքերը
2014 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, հանդես, Երևան, 2014, թիվ 3, էջ 11 – 19
Զորավար Սեպուհ
2014 | Գիրք/Book
Երկրորդ լրամշակված հրատարակություն,«Էդիթ Պրինտ» հրատ., Երևան, 2014, 340 էջ
ՀՀ Բյուրոկառավարության և Խորհրդային Ռուսաստանի բանակցությունների առաջին փուլը
2014 | Հոդված/Article
«Ակունք», գիտականհոդվածների ժողովածու, Երևան, 2014, Թիվ 1/10/, էջ 3 – 14
Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատմութիւն. 1908 – 1918
2013 | Գիրք/Book
Հատոր Գ, Բէյրութ, 2013,«Զաւարեան» մատենաշար, 350 էջ
Կարո Սասունու տեղը հայ ազատագրական պայքարում և հայկական պետականության արարման գործում, ծննդյան 125 – ամյակի կապակցությամբ
2013 | Հոդված/Article
«Ակունք», գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ, 2013, թիվ 1/7/, էջ 3 - 7
Հողի կորստի ցավի զգացողությամբ, §Բուհերի ակադեմիական աքզտությունների և միջազգային պայմանների ապահովումը բարձրորակ կրթության գրավական¦
2013 | Հոդված/Article
Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, Հյուսիսային համալսարանի հրատ. , 2013, էջ 284 – 288
Հայոց պատմության որոշ դրվագների բուհական դասավանդման վերանայման հարցը կրթության որակի համատեքստում
2012 | Հոդված/Article
Մասնագիատական կրթության որակի ապահովման արդի հիմնախնդիրները, միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, Հյուսիսային համալսարանի հրատարակչություն, 2012, էջ 217 – 225
Աշոտ Ներսիսյան , Ջավահիր Թորոսյան
Բաթումի կոնֆերանսը
2012 | Հոդված/Article
Բաթումի կոնֆերանսը: Հայաստանի Հանրապետության սահմանների հարցը Բաթումի պայմանագրւմ, «Ակունք», գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2012, թիվ 1(5), էջ 3- 18
Հայոց պատմության որոշ դրվագների բուհական դասավանդման վերանայման հարցը կրթւոթյան որակի համատեքստում
2012 | Հոդված/Article
Մասնագիատական կրթության որակի ապահովման արդի հիմնախնդիրները, միջազգային գիտաժողովի նյութեր,Երևան, Հյուսիսային համալսարանի հրատարակչություն, 2012, էջ 217 – 225
Աշոտ Ներսիսյան , Ջավահիր Թորոսյան
Հայաստանի Հանրապետության սահմանների հարցը Բաթումի պայմանագրւմ
2012 | Հոդված/Article
«Ակունք», գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2012, թիվ 1/5/, էջ 3- 18
Առաջին աշխարհամարտում հայ կամավորական շարժման սկզբնավորման պատմության դասավանդման հայեցակարգային հիմքերը
2011 | Հոդված/Article
«Ակունք», գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ, 2011, թիվ 1, էջ 104 – 109
Մովսէս Տէր Գալուստեան
2011 | Գիրք/Book
Կեանքը և գործունեութիւնը, §Էդիթ Պրինտ¦ հրատ., Երևան, 2011, 292 էջ
Սևրի պայմանագրի ձախողման պատճառները
2010 | Հոդված/Article
«Հյուսիսափայլ», Հյուսիսային համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, Հյուսիսային համալսարանի հրատ., Երևան, 2010, թիվ 1, էջ 9 – 26
Կ. Պոլսի Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատասխանատու մարմնի ժողովը (1909թ. ապրիլ) և նրա որոշումների գնահատականը
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ԻՄ գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 11 – 17
Հայոց ցեղասպանության պատճառներն ու դասերը
2010 | Հոդված/Article
Կրթական բարեփոխումներ. Ազգային լավագույն ավանդույթները և միջազգային առաջավոր փորձը, գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, Հյուսիսային համալսարանի հրատարակչություն, 2010, էջ 5 - 10