Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • «Տեղեկատվական անվտանգություն» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
    • «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտություն:
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • «Տեղեկատվական անվտանգություն» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
    • «Տեղեկատվական անվտանգություն» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • «Ինֆորմատիկա (Համակարգչային գիտություն)» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Ավարտական աշխատանքների անցկացման ժամանակացույց
    2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացներ
    • «Ինֆորմատիկա» մասնագիտություն
     2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
    2021 - 2022 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
    2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
    2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Լուծարքների ժամանակացույց
    2021 - 2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
   • Եզրափակիչ գնահատման դասընթացներ
    • Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Մագիստրոսական թեզերի անցկացման ժամանակացույց
    2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
  • Հեռակա
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2021

   2019

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար