Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Ինֆորմատիկա: Համակարգչային գիտություններ» մասնագիտություն
     • Առաջին կուրս
      2018 - 2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
     • Երկրորդ կուրս
      2018 - 2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
     • Երրորդ կուրս
      2018 - 2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Տեղեկատվական անվտանգություն» մասնագիտություն
     2018 - 2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտացում
     2018 - 2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Մաթեմատիկա: Համակարգչային գիտություններ» մասնագիտացում
     2018 - 2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Լուծարքների ժամանակացույց
    2018 - 2019 ուստարվա առաջին կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
   • Քննությունների ժամանակացույց
    2018 - 2019 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Դիսկրետ մաթեմատիկա և տեսական ինֆորմատիկա» մասնագիտացում
     2018 - 2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Թվային անալիզ և մաթեմատիկական մոդելավորում» մասնագիտացում
     2018 - 2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Եզրափակիչ և առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացների քննությունների ժամանակացույց
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Լուծարքների ժամանակացույց
    2018 - 2019 ուստարվա առաջին կիսամյակ
  • Հեռակա
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար