Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
On interpretation of typed and untyped functional programs (Տիպիզացված և ոչ տիպիզացված ֆունկցիոնալ ծրագրերի ինտերպրետացիայի մասին)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #2, էջ 119-133
|
Դ. Ա. Գրիգորյան
On incomparability of interpretation algorithms of typed functional programs with respect to undefined value (Տիպիզացված ֆունկցիոնալ ծրագրերի ինտերպրետացիայի ալգորիթմների անհամեմատելիությունն անորոշ արժեքի նկատմամբ)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #2, էջ 109-118
|
On a uniqueness theorem for the Franklin system (Ֆրանկլինի համակարգի միակության մի թեորեմի մասին)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #2, էջ 93-100
|
On a version of fixed point theorem (Անշարժ կետի թեորեմի մի տարբերակի մասին)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #2, էջ 84-87
|
On connected component distribution of random block-hierarchical networks using the automated system xRandNet (Պատահական բլոկ-հիերարխիկ ցանցերի կապակցված կոմպոնենտների բաշխման հետազոտումը ավտոմատացված xRandNet համակարգի օգտագործմամբ)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 34-40
|
Ա. Վ. Մինասյան
On the minimal coset covering of the sets of singular and nonsingular matrices (Հարակից դասերով մինիմալ ծածկույթներ վերասերված մատրիցների բազմության և չվերասերված մատրիցների բազմության համար)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 8-11
|
Uniqueness theorems for multiple Franklin series (Միակության թեորեմներ բազմապատիկ Ֆրանկլինի շարքերի համար)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #3, էջ 241-249
|
Ա. Վ. Մինասյան
On the minimal coset covering for a special subset in direct product of two finite fields (Երկու վերջավոր դաշտերի արտադրյալի հատուկ ենթաբազմության մինիմալ ծածկույթի մասին)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #3, էջ 236-240
|
Հաշվարկելիության բարդության տեսության հիմնադրույթները
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 62 էջ
Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ
2017 | Գիրք/Book
Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 132 էջ, Հայաստան, Երևան