Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Ս. Ա. Նիգիյան , Տ. Վ. Խոնդկարյան
On translation of typed functional programs into untyped functional programs (Տիպիզացված ֆունկցիոնալ ծրագրերի թարգմանությունը առանց տիպերի ֆունկցիոնալ ծրագրերի)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #2, էջ 177-186
|
Ռ. Մ. Կիրակոսյան, Ս. Պ. Ստեփանյան
Non-classical problem of bend of an orthotropic annular plate of variable thickness with an elastically clamped support (Առաձգական ամրակցման հենարանով փոփոխական հաստության օղակաձև օրթոտրոպ սալի ծռման ոչ դասական խնդիրը)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #2, էջ 168-176
|
Խ. Ա. Խաչատրյան, Մ. Հ. Ավետիսյան
On solvability of an infinite nonlinear system of algebraic equations with Teoplitz–Hankel matrices (Տյոպլից–Հանկելի մատրիցներով անվերջ ոչ գծային հանրահաշվական հավասարումների մի համակարգի լուծելիությունը)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #2, էջ 158-167
|
Operators on the Besov spaces of holomorphic functions on the unit ball in C^n (Օպերատորները C^n-ում` միավոր գնդում հոլոմորֆ ֆունկցիաների Բեսովի տարածություններում)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #2, էջ 139-145
|
Մ. Հ. Հովհաննիսյան
Parallel technologies in some problems of network modeling (Զուգահեռ տեխնոլոգիաների կիրառումը ցանցերի մոդելավորման որոշ խնդիրներում)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 53–59
|
Ս. Ա. Նիգիյան , Տ. Վ. Խոնդկարյան
On canonical notion of δ-reduction and on translation of typed λ-terms into untyped λ-terms (δ-Ռեդուկցիայի կանոնական գաղափարը և տիպիզացված λ-թերմերի թարգմանությունն առանց տիպերի λ-թերմերի)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 46–52
|
Հ. Հ. Խաչատրյան
Deficiency of outerplanar graphs (Արտաքին հարթ գրաֆների դեֆիցիտ)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 22-28
|
On a summation method for Vilenkin and generalized Haar systems (Հաարի ընդհանրացված և Վիլենկինի համակարգերի համար մի գումարման եղանակի վերաբերյալ)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 13–17
|
Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ
2017 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017 143 էջ
|
Язык Ассемблера в примерах
2016 | Գիրք/Book
Изд. РАУ. 2016, 91 стр.
|