Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Գևորգ Երվանդի Բաղդասարյան

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, պրոֆեսոր | Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն
1953 – 1958 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի մեխանիկայի բաժին

Գիտական աստիճան
թեկնածուական –«Գերձայնային գազով շրջհոսելիս անիզոտրոպ թաղանթների և սալերի կայունության խնդիրներ», 1964թ., ՍՍՀՄ Գիտությունների ակադեմիայի մեխանիկայի ինստիտուտ
դոկտորական – «Բարակ սալերի և թաղանթների մագնիսաառաձգականության հարցեր», 1978թ., Ուկրաինայի Գիտությունների ակադեմիայի մեխանիկայի ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ անդամություն – ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, 1990թ., ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, 1994թ.

Աշխատանքային փորձ
1958 - 1964 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտումի գիտաշխատող
1964 - 1979 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
1979 - 1988 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտի մագնիսաառաձգականության բաժնի վարիչ
1986 - 1987 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտի տնօրեն
1983 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի մաթեմատիկական մեթոդների և մոդելավորման ամբիոնի պրոֆեսոր
1988 - 2001 թթ. նշված ամբիոնի վարիչ
1993 - 1995 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի դեկան
1994 - 1998 թթ. Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտոր
1998 - 2002 թթ. ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի նախագահ
2002 - 2007 թթ. ԵՊՀ ռեկտորի խորհրդական

Կարդացվող դասընթացներ
Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ
Մասնակի ածանցյալներով հավասարումներ
Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների ինտեգրալ ձևափոխություններ
Ալիքային պրոցեսների մաթեմատիկական մոդելավորում
Տատանումներ և կայունություն
Սինգուլյար ինտեգրալ հավասարումներ և դրանց կիրառությունը ֆիզիկական պրոցեսներում
Հոծ միջավայրերի և ֆիզիկական դաշտերի փոխազդեցության մաթեմատիկական մոդելավորում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Աշխատանքներն հիմնականում ընդգրկում են հոծ միջավայրի մեխանիկայի հետևյալ ոլորտները.
 • Տատանումներ և կայունություն: Այս ոլորտում առաջարկված են շերտավոր անիզոտրոպ սալերի և թաղանթների ոչ գծային ստիպողական, պարամետրական և ֆլատերային տատանումների հոտազոտման արդյունավետ հաշվարկային սխեմաներ և անալիտիկ մեթոդներ, որոնց կիրառմամբ ցույց է տրվել.
 • ստիպողական տատանումներում նոր տիպի ռեզոնանսների հանդես գալը` պայմանավորված ոչ գծայինությամբ հաշվառմամբ;
 • շրջհոսման մինչկրիտիկական արագությունների դեպքում ստացիոնար տատանումների գոյության հնարավորությունը;
 • ստորին կրիտիկական արագության գոյությունը և նրա մեծության հաշվման ուղիները:

  Կառուցված է հաղորդիչ բարակ մարմիններում փոխկապակցված մեխանիկական և էլեկտրամագնիսական պրոցեսների նկարագրման ու հետազոտման ընդհանուր տեսություն (համահեղինակներ Ս.Ա.Համբարձումյան և Մ.Վ.Բելուբեկյան): Ձևակերպված են մաթեմատիկական ֆիզիկայի համապատասխան նոր խնդիրների դրվածքները և այդ հիմքի վրա ի հայտ են բերված մի շարք նոր երևույթներ` պայմանավորված հոծ միջավայրերի և տարբեր բնույթի ֆիզիկական դաշտերի փոխազդեցությամբ: Դրանցից են.
 • պարամետրական ռեզոնանսի հնարավորության բացառումը;
 • վտանգավոր ֆլատերային տատանումների մարումը;
 • տատանման հաճախության էական մեծացումը;
 • ստիպողական տատանումների ամպլիտուդի էական փոքրացումը հաստատուն մագնիսական դաշտի օգնությամբ;
 • “մխոցային տեսության” հայտնի բանաձևի ընդհանրացումը;
 • ստիպողական և պարամետրական տիպի ռեզոնանսային տատանումների գրգռման հնարավորությունը ոչ ստացիոնար մագնիսական դաշտի օգնությամբ;
 • տարբեր բնույթի ստիպողական և պարամետրական տատանումների վարքի ղեկավարումը հաստատուն մագնիսական դաշտի միջոցով;
 • ոչ գծային մագնիսաառաձգական տատանումների ամպլիտուդա-հաճախականություն կապի օպտիմալ կառավարումը ստացիոնար մագնիսական դաշտի առկայությամբ, և այլն:
 • Կատարված է նաև ստացված հիմնական տեսական արդյունքների փորձնական ստուգումը: Այս հետազոտությունները և նրանց արդյունքները հիմք են հանդիսացել նրա երեք մենագրությունների համար, որոնք լույս են տեսել Մոսկվայում ՙՆաուկա՚ հրատարակչության կողմից 1977 և 1996 թ. (համահեղինակներ Ս.Ա.Համբարձումյան, Մ.Վ.Բելուբեկյան և Ս.Ա.Համբարձումյան) և Երևանում ԵՊՀ հրատարակչության կողմից 1999 թվականին:
 • Ալիքային պրոցեսներ: Այս ոլորտում մշակվել են պյեզոմագնիսական և մագնիսաստրիկցիոն միջավայրերում մագնիսաակուստիկ փոխկապակցված ալիքների տարածման հետազոտման տեսական հիմքերը:
 • Ապացուցվել է պյեզոմագնիսական (կամ մագնիսաստրիկցիոն) էֆեկտով պայմանավորված սահքի մակերևութային և ճեղքային նոր տիպի ալիքների գրգռման հնարավորությունը:
 • Հայտնաբերված է նաև ուղեկցվող մակերևութային տատնումների գոյության հնարավորությունը, որը թույլ է տալիս ակուստիկ ալիքները մի պյեզոմագնիսական միջավայրից հաղոդել մի այլ պյեզոմագնիսական միջավայր` առանց մեխանիկական կոնտակտի:
 • Առաջարկված են ստացիոնար և ոչ ստացիոնար մագնիսական դաշտերում գտնվող գերհաղորդիչ և մագնիսապես փափուկ ֆերոմագնիսական մարմինների, մասնավորապես բարակ սալերի ամրության, կայունության և տատանումների պրակտիկ նշանակություն ունեցող կարևոր խնդիրների մաթեմատիկական մոդելավորման և լուծման մեթոդներ: Այս հետազոտությունները և նրանց արդյունքները հիմք են հանդիսացել նրա չորրորդ մենագրության համար, որը լույս է տեսել Երևանում ԵՊՀ հրատարակչության կողմից 2006 թվականին: (համահեղինակ Զ.Ն.Դանոյան):
 • Կարևոր արդյունքներ են ստացվել նաև մագնիսական դաշտի ազդեցության տակ դեֆեկտ պարունակող մարմինների ամրության և քայքայման վերաբերյալ: Ցույց է տրված, որ մագնիսաառաձգական լարումները և ինդուկցված մագնիսական դաշտն ունեն արմատի տիպի եզակիություն ճաքի ծայրում: Որոշված է նշված մեծությունների կոնցենտրացիայի գործակիցը կախված նյութի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները բնորոշող պարամետրերից` այդ թվում տարածության նյութի մագնիսաստրիկցիայի գործակիցներից և արտաքին մագնիսական դաշտի լարվածության մեծությունից:
 • Ճաքերով հոսանքակիր սալի լարվածադեֆորմացիոն վիճակի ուսումնասիրմանը նվիրված հետազոտությունում ցույց է տրված, որ ջոուլյան տաքացման հետևանքով ճաքերի շրջակայքում ջերմաստիճանը դառնում է խիստ անհամասեռ և այն էապես կախված է ճաքերի դասավորվածություններից և չափերից: Ցույց է տրված, որ ճաքերի շրջակայքում առաջանում են սեղմող լարումներ, որոնք էլ իրենց հերթին, կարող են բերել դիտարկվող սալերի լոկալ անկայունություն:
 • Ուսումնասիրված է ճաքերով հոսանքակիր սալում ալիքների դիֆրակցիայի խնդիրը: Հարցը բերված է ռեգուլյար մաս ունեցող կորիզով սինգուլյար ինտեգրալ հավասարումների համակարգի լուծմանը: Համակարգը լուծվել է թվային մեթոդով: Ստացված թվային լուծումների անալիզը ցույց է տվել, որ ա) ծռող մոմենտի ինտենսիվության գործակիցը մոնոտոն նվազող ֆունկցիա է հոսանքի խտությունից և բ) բավականին փոքր խտությամբ էլեկտրական հոսանքը կարող է շոշափելի ազդեցություն ունենալ ճաքի շրջակայքում մագնիսաառաձգական լարումների վարքի վրա:

  Մասնակցությունը դրամաշնորհների
  FP7 Exchange grant 2012 – 2014

  Լեզուներ
  Հայերեն (մայրենի լեզու), ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (կարդում եմ)

  Մասնագիտական անդամակցություն
  ՀՀ ԳԱԱ «Զեկույցներ» հանդես, «ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկա ամսագիր», Լվովում հրատարակվող «Математические методы и физико-механические поля» ամսագիր, «Հայկական բանակ» հանդես, «Տեսական և կիրառական մեխանիկայի ռուսական ազգային կոմիտեի» անդամ, «ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտի գիտական խորհդի» անդամ, «Մեխանիկայի գծով դիսերտացիաների պաշտպանության խորհրդի» անդամ, «ԵՊՀ ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի խորհրդի»անդամ, «ԵՊՀ գիտական խորհրդի» անդամ, «ԵՊՀ կառավարման խորհրդի» անդամ

  Պարգևներ
  ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության ոսկե մեդալ
  ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարության Խ. Աբովյանի անվան ոսկե մեդալ
  ՀՀ ԳԱԱ Վաստակագիր
  ՀՀ վարչապետի ոսկե մեդալ
  ՀՀ Գիտության վաստակավոր գործիչ

  gevorgb@ysu.am
  (+374 10) 55-29-64

 • Baghdasaryan G. , Mikilyan M., Vardanyan I., Melikyan K.V., Marzocca P.
  Thermoelastic non-linear flutter oscillations of rectangular plate
  2021 | Հոդված/Article
  Journal of Thermal stresses, 2021, vol.44(6), pp. 731-754.
  Baghdasaryan G.Y. , Panteleyev A.V., Mikilyan M.A.
  Influence of magnnetic field on the amplitude of flutter type oscillations of dielectrical plate
  2021 | Հոդված/Article
  Proceedings of the XXII International Conference on Computational Mechanics and Modern Applied Software Systems (VMSPSS'2021), September 4-13, 2021, Alushta. - M.: Publishing house MAI, 2021, p.301-305.
  Baghdasaryan G. , Mikilyan M., Vardanyan I., Panteleev A., Severina N.S.
  Nonlinear flutter responce of cylindrical shell in thermal field and supersonic gas flow
  2020 | Հոդված/Article
  IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 2020, 927(1), 012022; doi:10.1088/1757-899X/927/1/012022
  Baghdasaryan G. , Mikilyan Marine A.
  Thermoelastic Response of Closed Cylindrical Shells in a Supersonic Gas Flow
  2020 | Հոդված/Article
  Aerospace 2020, 7(8), 103; https://doi.org/10.3390/aerospace7080103
  Baghdasaryan Gevorg Y. , Mikilyan Marine A., Panteleev Andrei V. and Rybakov Konstantin A.
  Spectral Method for Analysis of Diffusions and Jump Diffusions
  2020 | Հոդված/Article
  Smart Innovation, Systems and Technologies, 2020, 173, pp. 293-314
  Baghdasaryan G. , Mikilyan M., Vardanyan I., Danoyan E.H., Melikyan K.
  Influence of boundary conditions on the aero-thermo-elastic stability of a closed cylindrical shell
  2020 | Հոդված/Article
  IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1474 (2020) 012008; doi:10.1088/1742-6596/1474/1/012008
  Baghdasaryan G. , Mikilyan M., Vardanyan I., Panteleev A.
  Influence of supersonic flow on nonlinear oscillations of a cylindrical shell
  2020 | Թեզիս/Thesis
  IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1474 (2020) 012007; doi:10.1088/1742-6596/1474/1/012007
  Baghdasaryan Gevorg Y. , Mikilyan Marine A., Panteleev Andrei V. and Rybakov Konstantin A.
  Spectral Method for Analysis of Diffusions and Jump Diffusions Smart Innovation
  2020 | Հոդված/Article
  Springer, Advances in Theory and Practice of Computational Mechanics, Smart Innovation, Systems and Technologies, 2020, 173, (Editors Lakhmi C. Jain, Margarita N. Favorskaya, Ilia S. Nikitin, Dmitry L. Reviznikov), pp.293-314, https://doi.org/10.1007/978-981-15-2600-8_21.
  Baghdasaryan G. Y. , Panteleev A.V., Mikilyan M.A., Vardanyan I.A.
  Mathematical modeling and study of behavior of thermomagnetoelastic stability of a superconducting cylindrical shell
  2020 | Թեզիս/Thesis
  International Conference "Mathematical Modelling" (in the framework 19th International Conference “Aviation and Cosmonautics” (AviaSpace-2020)), 17 November, 2020.
  Багдасарян Г.Е. , Микилян М.А., Варданян И.А., Пантелеев А.В.
  Влияние сверхзвукового потока на характер нелинейных флаттерных колебаний цилиндрической оболочки. Двадцать первая Международная конференции по Вычислительной механике и современным прикладным программным системам
  2019 | Թեզիս/Thesis
  (ВМСППС 2019), 24 по 31 май, 2019 г., МАИ: «Алушта» в Республике Крым. Материалы XXI международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС'2019). Материалы конференции. 2019. Издательство: Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (Москва), c. 207-209.
  Baghdasaryan G.Y. , Mikilyan M., Marzocca P.
  Vibration and Stability of Coaxial Cylindrical Shells with a Gap Partially Filled with Liquid
  2019 | Հոդված/Article
  Journal of Aerospace Engineering. Volume 32 Issue 6 - November 2019, https://doi.org/10.1061/(ASCE)AS.1943-5525.0001077.
  Baghdasaryan G. , Mikilyan M., Vardanyan I., Panteleev A. and Rybakov K.
  Analysis of jump diffusion systems by spectral method
  2019 | Թեզիս/Thesis
  AIP Conference Proceedings 2181, 020030 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5135690
  Baghdasaryan G.Y. , Mikilyan M., Marzocca P.
  Dynamic instability of electroconductive cylindrical shell in a magnetic field
  2019 | Հոդված/Article
  International Journal of Solids and Structures, Volume 160, 15 March 2019, Pages 168-176.
  Багдасарян Г.Е. , Микилян М.А., Варданян И.А., Пантелеев А.В.
  Влияние сверхзвукового потока на характер амплитудно-частотной зависимости нелинейных флаттерных колебаний цилиндрической панели
  2019 | Թեզիս/Thesis
  Доклады ДАН РА, 2019, 119 (1). pp. 51-63, ISSN 0321-1339
  Багдасарян Г.Е. , Микилян М.А., Варданян И.А.
  Характер нелинейных колебаний цилиндрических оболочек, обтекаемых сверхзвуковым потоком газа
  2019 | Հոդված/Article
  Изв. НАН РА. Механика, 2019, том 72(1), c. 10-34
  Baghdasaryan G.Y. , Mikilyan M.A., Vardanyan I.A., Marzocca P.
  Thermoelastic stability of closed cylindrical shell in supersonic gas flow
  2019 | Հոդված/Article
  Theoretical and Applied Mechanics Letters. 2019, No9, pp.285-288
  Багдасарян Г.Е. , Микилян М.А., Пантелеев А.В., Рыбаков К.А.
  Новые методы моделирования, анализаи оптимизации динамических систем с распределенными параметрами. Двадцать первая Международная конференции по Вычислительной механике и современным прикладным программным системам
  2019 | Թեզիս/Thesis
  (ВМСППС'2019), 24 по 31 май, 2019 г., МАИ: «Алушта» в Республике Крым. Материалы XXI международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС 2019). Материалы конференции. 2019. Издательство: Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (Москва), c. 676-678.
  Возбуждение резонансных колебаний параметрического типа в трехслойной магнитострикционной пластинке при помощи гармонического во времени магнитного поля
  2018 | Հոդված/Article
  ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր, Մեխանիկա, 2018, 71 N 2, էջ 28-36
  Основные уравнения и граничные условия колебаний и устойчивости трехслойных магнитострикционных пластин в поперечном магнитном поле
  2018 | Հոդված/Article
  ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր, Մեխանիկա, 2018, 71 N 1, էջ 31-46
  Колебания и статическая устойчивость трехслойных магнитострикционных пластин под действием магнитного поля
  2018 | Հոդված/Article
  ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ, 2018, 118 N 1, էջ 72-81
  Математическое моделирование магнитоупугих колебаний композиционных двухслойных пластин с магнитострикционным слоем
  2018 | Հոդված/Article
  ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր, Մեխանիկա, 2018, 71 N 4, էջ 30-43
  Багдасарян Г.Е. , Даноян Э.А., Микилян М.А.
  Математическое моделирование колебаний двухслойной магнитострикционной пластинки
  2018 | Թեզիս/Thesis
  Доклады НАН РА, 2018, том 118(1), стр.82-92.
  Багдасарян Г.Е. , Даноян Э.А., Микилян М.А.
  Математическое моделирование колебаний трехслойной магнитострикционной пластинки
  2017 | Թեզիս/Thesis
  В книге: Актуальные проблемы механики сплошной среды с специальной сессией в честь 60-летия Александра Манжирова, Ереван, 2017, стр. 35-37.
  Baghdasaryan G.Y. , Mikilyan M.A., Saghoyan R.O.
  Behavior of Nonlinear Flutter-Type Oscillations of Flexible Plates in Supersonic Gas Flow
  2017 | Հոդված/Article
  Journal of Aerospace Engineering, 2017, 30(5), 04017037.1- 04017037.10.
  G. Baghdasaryan , M. Mikilyan
  Effects of Magnetoelastic Interactions in Conductive Plates and Shells
  2016 | Գիրք/Book
  Springer. 2016, 289 p.
  Baghdasaryan G.Y. , Mikilyan M.A., Saghoyan R.O.
  Influence of supersonic gas flow on the amplitude of non-linear oscillations of rectangular plates
  2016 | Հոդված/Article
  Mechanics. Proceedings of National Academy of Sciences of Armenia, 2016, 69 (4). pp. 20-40.
  Baghdasaryan G. , Mikilyan M., Marzocca P.
  Nonlinear thermoelastic vibrations of plate in supersonic gas flow: Vibration Amplitude-Frequency relationships
  2016 | Հոդված/Article
  Proceedings of the 11 th International Congress on Thermal Stresses 2016 (TS2016, June 5 to June 9 2016 in Salerno, Italy), Volume I, Pages 1175–1180.
  Вопросы колебания коаксиальных цилиндрических оболочек, частично заполненных жидкостью
  2015 | Հոդված/Article
  Доклады НАН РА. 2015, 115, 3, стр. 209-217
  Baghdasaryan G. , Mikilyan M., Saghoyan R.
  Dependence amplitude-frequency of non-linear flutter type oscillations of flexible plate in a post- critical stage
  2015 | Հոդված/Article
  Изв. НАН РА. Механика, Ереван, 2015, том 68(4), c. 9-29.
  Baghdasaryan G. , Mikilyan M., Saghoyan R., Cestino E., Frulla G., Marzocca P.
  Nonlinear LCO “amplitude–frequency” characteristics for plates fluttering at supersonic speeds
  2015 | Հոդված/Article
  International Journal of Non-Linear Mechanics, Volume 77, December 2015, Pages 51–60.
  Багдасарян Г.Е. , Микилян М.А., Сагоян Р.О.
  Характер амплитудно-частотной зависимости нелинейных колебаний гибкой пластинки при критических скоростях
  2014 | Հոդված/Article
  Прикладная математика и механика, Прикладная математика и механика, Гюмри, 2014, Вып.А, N1, c. 20-39.
  Baghdasaryan G.Y. , Mikilyan M.A. & Pier Marzocca
  Ferromagnetic plates and shells
  2014 | Հոդված/Article
  Encyclopedia of Thermal Stresses, Springer Publishing House, R. Hetnarski Editor. 2014, pp.1570-1580.
  Baghdasaryan G.Y. , Mikilyan M.A.
  Thermoelastic stability of panels in high-speed flows: Non-Linear Analysis
  2014 | Հոդված/Article
  Encyclopedia of Thermal Stresses, Springer Publishing House, R. Hetnarski Editor. 2014, pp. 5748-5759
  Baghdasaryan G.Y. , Mikilyan M.A.
  Thermoelastic stability of panels in high-speed flows: Linear Analysis
  2014 | Հոդված/Article
  Encyclopedia of Thermal Stresses, Springer Publishing House, R. Hetnarski Editor. 2014, pp. 5737-5759
  Baghdasaryan G.Y. , Mikilyan M.A.
  Vibrations of electroconductive cylindrical shells in a magnetic field
  2014 | Հոդված/Article
  Encyclopedia of Thermal Stresses, Springer Publishing House, R. Hetnarski Editor. 2014, pp. 6450-6462.
  Baghdasaryan G.Y. , Mikilyan M.A.
  Dynamic stability of electroconductive cylindrical shells in magnetic field
  2014 | Հոդված/Article
  Encyclopedia of Thermal Stresses, Springer Publishing House, R. Hetnarski Editor. 2014, pp. 1071-1085.
  Baghdasaryan G.Y. , Mikilyan M.A., Saghoyan R.O. & Pier Marzocca
  Thermoelastic stability of closed cylindrical shell in supersonic gas flow
  2014 | Հոդված/Article
  Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nianjing, China, April 2014, Vol. 31, No.2, pp.205-210.
  Baghdasaryan G.Y. , Mikilyan M.A., Marzocca P.
  On the Stability of Flexible Orthotropic Rectangular Plate in Supersonic Flow: Amplitude-Speed Dependency in Pre- and Post- Critical Flight Conditions
  2014 | Հոդված/Article
  Journal of Aerospace Engineering, March 2014, Vol. 27, No. 2 : pp. 369-377
  Baghdasaryan G. , Mikilyan M., Saghoyan R., Cestino E., Frulla G.
  The Influence of Supersonic Stream on the Dependence "Amplitude-Frequency" of Nonlinear Vibrations of Flexible Plate
  2013 | Հոդված/Article
  SAE Technical Paper 2013-01-2160, 2013, doi:10.4271/2013-01-2160.
  Baghdasaryan G.Y. , Mikilyan M.A., Saghoyan R.O. & Pier Marzocca
  Thermoelastic stability of closed cylindrical shell in supersonic gas flow
  2013 | Հոդված/Article
  “The 10th International Congress on Thermal Stresses and Related Topics” ISBN 0-9721257-2-8, Nanjing, China, 2013, Vol. 2, pp.603-608.
  Багдасарян Г.Е. , Микилян М.А., Сагоян Р.О., Марзока П.
  Влияние сверхзвукового потока на характер амплитудно-частотной зависимости нелинейных колебаний гибкой пластинки
  2013 | Հոդված/Article
  Изв. НАН РА, Механика, 2013, 66 N3, c. 24-37.
  Baghdasaryan G.Y. , Mikilyan M.A., Laith K. Abbas & Pier Marzocca
  About the Aerothermoelastic Stability of Panels in Supersonic Flows
  2013 | Հոդված/Article
  Journal of Thermal Stresses, Volume 36, Issue 9, September 2013, pages 915-946.
  Baghdasaryan G.Y. , Danoyan Z.N., Mikilyan M.A.
  Issues of Dynamics of Conductive Plate in a Longitudinal Magnetic Field
  2013 | Հոդված/Article
  International Journal of Solids and Structures, Volume 50, Issues 20–21, 1 October 2013, Pages 3339-3345.
  Г.Е.Багдасарян , З.Н.Даноян, Э.О.Даноян
  Об определении численных значений констант магнитострикции
  2013 | Գիրք/Book
  Доклады НАН Армении, т.110, #4, 2010, т.110, #4
  Baghdasaryan G. , Mikilyan M., Marzocca P.
  On the Stability of Flexible Orthotropic Rectangular Plate in Supersonic Flow: Amplitude-Speed Dependency in Pre- and Post- Critical Flight Conditions.
  2012 | Գիրք/Book
  J. Aerosp. Eng., 10.1061/(ASCE)AS.1943-5525.0000246 (Jul. 21, 2012)
  Г.Е.Багдасарян , М.А.Микилян, Р.О.Сагоян, Г.С.Григорян
  Флаттер гибкой пластинки в неоднородном темперетурном поле
  2012 | Հոդված/Article
  Изв. НАН РА, Механика, 2012, 65 N4, c. 33-54
  Г.Е.Багдасарян , С.А.Марухян
  Вынужденные поперечные колебания частично заполненной жидкостью цилиндрической оболочки под действием продольной гармонической силы
  2012 | Հոդված/Article
  В книге «Актуальные проблемы механики сплошной среды», посвященной столетию академика Нагуша Х. Арутюняна, Ереван, 2012, Том 1. с.99-103
  Регулирование нелинейных вынужденных и параметрических колебаний идеально проводящей пластинки магнитным полем
  2012 | Հոդված/Article
  В книге «Актуальные проблемы механики сплошной среды», посвященной столетию академика Нагуша Х. Арутюняна, Ереван, 2012
  G.Y.Baghdasaryan , D.J.Hasanyan
  Resonant magneto-electric effect in a layered magnetostrictive and piezoelectric composite structure
  2012 | Հոդված/Article
  In Book: Problems of Mechanics Deformable Solid Body, Yerevan, 2012, pp.88-100
  G.Y.Baghdasaryan , D.J.Hasanyan
  Resonant magneto-electric effect in a layered magnetostrictive and piezoelectric composite structure
  2012 | Հոդված/Article
  In Book: Problems of Mechanics Deformable Solid Body, Yerevan, 2012, pp.88-100
  Г.Е.Багдасарян , З.Н.Даноян, М.А.Микилян
  Собственные и вынужденные нелинейные колебания идеально проводящей пластинки в наклонном магнитном поле
  2012 | Հոդված/Article
  В книге “Проблемы механики деформируемого твердого тела”, Ереван, 2012, с.75-87
  Г.Е.Багдасарян , М.А.Микилян, Р.О.Сагоян
  Термоупругая устойчивость удлиненной прямоугольной пластинки в сверхзвуковом потоке газа
  2011 | Հոդված/Article
  Изв. НАН РА, Механика, 2011, 64 N4, с.51-67
  Г.Е.Багдасарян , С.А.Марухян
  Колебания защемленной по торцам цилиндрической оболочки, частично заполненной жидкостью
  2011 | Հոդված/Article
  Труд. VII меж. конф «Проблемы. динамики взаимодействия деформируемых сред» 2011. С.78-84
  Г.Е.Багдасарян , С.Марухян
  Динамическое поведение коаксиальных цилиндрических оболочек с зазором, частично заполненным жидкостью
  2011 | Հոդված/Article
  Известия НАН РА, Механика, 2011, т.62, #3, с.13-25
  G.Y.Bagdasaryan , M.A.Mikilyan, R.O.Saghoyan , P.Marzocca
  Thermoelstic stability of flexible plates in supersonic gas flow
  2011 | Հոդված/Article
  «The Ninth International Congress on Thermal Stresses and Related Topics» ISBN 0-9721257-2-8. Budapest, Hungary, 2011, Vol. 2, pp.603-608
  Existence and propagation character of spatial spin surface waves
  2011 | Հոդված/Article
  ISSN 1816-1545 Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, Львив, 2011, вип. 13, c.9-20
  Г.Е.Багдасарян , С.Марухян
  Колебания и устойчивость коаксиальных цилиндрических оболочек с зазором, частично заполненным жидкостью
  2010 | Հոդված/Article
  Сборник научных трудов международной конференции «Актуальные проблемы механики сплошной среды», 2010, т.1, с. 113-118
  Г.Е.Багдасарян , М.А.Микилян, Р.О.Сагоян
  Нелинейный флаттер ортотропной прямоугольной пластинки
  2010 | Հոդված/Article
  Сборник научных трудов международной конференции «Актуальные проблемы механики сплошной среды», 2010, т.1, с. 118-123
  Г. Е. Багдасарян , З. Н. Даноян, Э. А. Даноян
  Об определении численных значений констант магнитнострикции
  2010 | Հոդված/Article
  Доклады НАН Армении, 2010, т. 110 № 4. с. 367-375
  G.Y.Baghdasaryan , M.A.Mikilyan
  Mathematical Modeling of Thermomagnetoelastic Stability of Superconductive Cylindrical Shell
  2009 | Հոդված/Article
  Annual Conference of RAU. 2009
  G.Y.Baghdasaryan , M.A.Mikilyan, P.Marzocca
  Thermoelastic stability of superconductive shell in a uniform magnetic field
  2009 | Հոդված/Article
  «The Eighth International Congress on Thermal Stresses» (Editors: M.Ostoja-Starzewski, P.Marzocca), ISBN 10:0615282334; ISBN 13: 978-0-615-28233-6. Champaign, Illinois, 2009, pp.51-55
  G.Y.Baghdasaryan , M.A.Mikilyan
  Buckling of Ferromagnetic Cylindrical Shell under the Action of Thermal and Magentic Fields of Constant Electric Current
  2009 | Հոդված/Article
  Journal of Thermal Stresses, 2009, vol.1-2, p.135-148
  Cуществование и характер распространения пространственных спиновых поверхностных волн в ферромагнетиках
  2009 | Հոդված/Article
  Изв.АН РА, Физика, 2009, #6, с.405-416
  G.Y.Baghdasaryan , A.Nahapetyan, D.Hasanyan
  Influence of Casimir and Electromagnetic Forces on MEMS
  2008 | Հոդված/Article
  2008 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition, Boston, MA, USA
  Г.Е.Багдасарян , З.Н.Даноян, Г.А.Манукян, Л.А.Атоян
  Отражение спиновых (магнитных) волн от границы ферромагнитного полупространства. Труды международной конференции
  2008 | Հոդված/Article
  «Проблемы динамики взаимодействия деформируемых сред», 21-26 Сентябрь, Горис-Степанакерт, 2008г., стр. 115-121
  Поверхностные спиновые волны в ферромагнитном полупространстве с учетом обменных взаимодействий
  2008 | Հոդված/Article
  Проблемы динамики взаимодействия деформируемых сред (Труды международной конференции, сентябрь 21-26, Горис-Степанакерт, 2008), Ереван, Институт механики НАН РА, 2008, стр. 110-114
  Г.Е. Багдасарян , З.Н Даноян, Д.Д. Асанян, С.Л. Саакян
  Распространение поверхностных взаимосвязанных упругих и спиновых волн в кусочно-однородной ферромагнитной среде
  2007 | Հոդված/Article
  В сб. Проблемы механики деформируемого твердого тела (Посвящается 85-летию академика НАН Армении С.А. Амбарцумяна), Ереван, 2007, стр. 67-73
  G.E. Baghdasaryan , Z.N.Danoyan
  Electromagnetoelastic waves
  2006 | Գիրք/Book
  Monograph, Yerevan, Editorial Board of Yerevan State University, 2006, 493p. (in Russian)
  Распространение взаимосвязанных упругих и спиновых волн в кусочно-однородной ферромагнитной среде
  2002 | Հոդված/Article
  Институт Механики НАН Армении, Ереван, 2002, стр. 48-60
  Hasanyan D.J., Bagdasaryan G.E. , Danoyan Z.N., Sahakyan S.L.
  Vibration of Piecewise Homogeneous Ferromagnetic Space with a Crack
  2000 | Հոդված/Article
  Conversion Potential of Armenia and ISTC Programs. International Seminar 2-7 October 2000, Proceedings, Yerevan, part I, p.p. 89-93
  Д.Д. Асанян, Г.Е. Багдасарян , З.Н. Даноян, С.Л. Саакян
  Колебание кусочно-однородного ферромагнитного пространства с трещиной
  2000 | Թեզիս/Thesis
  Конверсионный потенциал Армении и программы МНТЦ (Международный семинар, 2-7 октября 2000г.), Тезисы докладов, Ереван, 2000, стр.23
  Поверхностные спиновые волны в слоистых средах
  1999 | Հոդված/Article
  Информационные Технологии и Управление, 3, (Материалы Международной Конференции «Прикладные и Математические Аспекты Естествознания»), Ереван, «Ноян тапан», 1999), стр. 34-44
  Магнитоакустические волны в ферромагнетиках с учетом вращательных движений частиц
  1999 | Հոդված/Article
  Сборник научных трудов (конференции, посвященной 90-летию со дня рождения профессоров Т.Т.Хачатряна и О.М.Сапонджяна, состоявшейся 23-24 октября 1998г.), Ереван, 1999, стр. 41-45
  Vibrations and Stability of Magnetoelastic Systems
  1999 | Գիրք/Book
  Monograph, Yerevan, Editorial Board of Yerevan State University, 1999, 435p.
  G. Y. Baghdasaryan , S.A. Ambartsumyan
  Electroconductive Plates and Shells in Magnetic Field
  1996 | Գիրք/Book
  Monograph, Moscow, Nauka, 1996, 288p. (in Russian)
  Vibrations and stability of twolayered magnetostrictive plates
  1995 | Գիրք/Book
  Proceedings of International Simposium SPIE՞s «Smart Structur and Materials» ,San-Diego, USA,1995
  Математическое моделирование колебаний двухлойных магнитострикционной пластин
  1992 | Հոդված/Article
  Изв. АН России, МТТ, № 3, 1992, с. 87-94
  Изгибные колебания двухслойной магнитострикционной пластинки, вызванные нестационарным магнитным полем
  1991 | Թեզիս/Thesis
  III Всесоюзная конференция «Механика неоднородных структур», тез. докл., Львов, 1991, с. 18
  Неустойчивость пластинки, обусловленная магнитострикционным эфектом
  1990 | Հոդված/Article
  В кн.: «Проблемы динамики взаимодействия деформиремых сред». Ер., изд. АН Арм. ССР, 1990, c. 45-49
  Գ. Ե. Բաղդասարյան , Զ. Ն. Դանոյան, Լ. Ա. Սանոյան
  Основные уравнения и соотношения плоской задачи магнитоупругости пьезомагнитных сред (Պյեզոմագնիսական միջավայրերի մագնիսաառաձգականության հարթ խնդրի հիմնական հավասարումներն և առնչությունները)
  1986 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 47-55 (ռուսերեն)
  |
  Об уравнениях магнитоупруюсти тонких пластин в постоянном магнитном поле (Հաստատուն մագնիսական դաշտում գտնվող բարակ սալերի մագնիսաառաձգականության հավասարումների մասին)
  1983 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #3, էջ 47-52 (ռուսերեն)
  |
  Fourier Series
  1982 | Գիրք/Book
  Monograph, Yerevan, Editorial Board of Yerevan State Polytechnic Institute, Yerevan, 1982 (in Armenian)
  Operator Expansions
  1982 | Գիրք/Book
  Monograph, Yerevan, Editorial Board of Yerevan State Polytechnic Institute, Yerevan, 1982 (in Armenian)
  G. Y. Baghdasaryan , M.V. Belubekyan, S.A. Ambartsumyan
  Magnetoelasticity of Thin Shells and Plates
  1977 | Գիրք/Book
  Monograph, Moscow, Nauka, 1977, 288p. (in Russian)
  Об устойчивости ортотропной пластинки в сверхзвуковом потоке
  1961 | Հոդված/Article
  Изв.АН Арм.ССР, Серия физ. мат.н. 1961, т.XIV, N5,с.21-30
  Г.Е.Багдасарян , В.Ц.Гнуни
  Резонанс в вынужденных нелинейных колебаниях анизотропных оболочек
  1961 | Գիրք/Book
  Изв.АН Арм.ССР, Серия физ. мат.н. 1961, т.XIV, N1
  Г.Е.Багдасарян , В.Ц.Гнуни
  К теории динамической устойчивости анизотропных оболочек вращения
  1960 | Գիրք/Book
  Изв.АН Арм.ССР, Серия физ. мат.н. 1960, т.XIII, N5