Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Գևորգ Երվանդի Բաղդասարյան

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, պրոֆեսոր | Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն
1953 – 1958 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի մեխանիկայի բաժին

Գիտական աստիճան
թեկնածուական –«Գերձայնային գազով շրջհոսելիս անիզոտրոպ թաղանթների և սալերի կայունության խնդիրներ», 1964թ., ՍՍՀՄ Գիտությունների ակադեմիայի մեխանիկայի ինստիտուտ
դոկտորական – «Բարակ սալերի և թաղանթների մագնիսաառաձգականության հարցեր», 1978թ., Ուկրաինայի Գիտությունների ակադեմիայի մեխանիկայի ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ անդամություն – ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, 1990թ., ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, 1994թ.

Աշխատանքային փորձ
1958 - 1964 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտումի գիտաշխատող
1964 - 1979 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
1979 - 1988 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտի մագնիսաառաձգականության բաժնի վարիչ
1986 - 1987 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտի տնօրեն
1983 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի մաթեմատիկական մեթոդների և մոդելավորման ամբիոնի պրոֆեսոր
1988 - 2001 թթ. նշված ամբիոնի վարիչ
1993 - 1995 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի դեկան
1994 - 1998 թթ. Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտոր
1998 - 2002 թթ. ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի նախագահ
2002 - 2007 թթ. ԵՊՀ ռեկտորի խորհրդական

Կարդացվող դասընթացներ
Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ
Մասնակի ածանցյալներով հավասարումներ
Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների ինտեգրալ ձևափոխություններ
Ալիքային պրոցեսների մաթեմատիկական մոդելավորում
Տատանումներ և կայունություն
Սինգուլյար ինտեգրալ հավասարումներ և դրանց կիրառությունը ֆիզիկական պրոցեսներում
Հոծ միջավայրերի և ֆիզիկական դաշտերի փոխազդեցության մաթեմատիկական մոդելավորում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Աշխատանքներն հիմնականում ընդգրկում են հոծ միջավայրի մեխանիկայի հետևյալ ոլորտները.
 • Տատանումներ և կայունություն: Այս ոլորտում առաջարկված են շերտավոր անիզոտրոպ սալերի և թաղանթների ոչ գծային ստիպողական, պարամետրական և ֆլատերային տատանումների հոտազոտման արդյունավետ հաշվարկային սխեմաներ և անալիտիկ մեթոդներ, որոնց կիրառմամբ ցույց է տրվել.
 • ստիպողական տատանումներում նոր տիպի ռեզոնանսների հանդես գալը` պայմանավորված ոչ գծայինությամբ հաշվառմամբ;
 • շրջհոսման մինչկրիտիկական արագությունների դեպքում ստացիոնար տատանումների գոյության հնարավորությունը;
 • ստորին կրիտիկական արագության գոյությունը և նրա մեծության հաշվման ուղիները:

  Կառուցված է հաղորդիչ բարակ մարմիններում փոխկապակցված մեխանիկական և էլեկտրամագնիսական պրոցեսների նկարագրման ու հետազոտման ընդհանուր տեսություն (համահեղինակներ Ս.Ա.Համբարձումյան և Մ.Վ.Բելուբեկյան): Ձևակերպված են մաթեմատիկական ֆիզիկայի համապատասխան նոր խնդիրների դրվածքները և այդ հիմքի վրա ի հայտ են բերված մի շարք նոր երևույթներ` պայմանավորված հոծ միջավայրերի և տարբեր բնույթի ֆիզիկական դաշտերի փոխազդեցությամբ: Դրանցից են.
 • պարամետրական ռեզոնանսի հնարավորության բացառումը;
 • վտանգավոր ֆլատերային տատանումների մարումը;
 • տատանման հաճախության էական մեծացումը;
 • ստիպողական տատանումների ամպլիտուդի էական փոքրացումը հաստատուն մագնիսական դաշտի օգնությամբ;
 • “մխոցային տեսության” հայտնի բանաձևի ընդհանրացումը;
 • ստիպողական և պարամետրական տիպի ռեզոնանսային տատանումների գրգռման հնարավորությունը ոչ ստացիոնար մագնիսական դաշտի օգնությամբ;
 • տարբեր բնույթի ստիպողական և պարամետրական տատանումների վարքի ղեկավարումը հաստատուն մագնիսական դաշտի միջոցով;
 • ոչ գծային մագնիսաառաձգական տատանումների ամպլիտուդա-հաճախականություն կապի օպտիմալ կառավարումը ստացիոնար մագնիսական դաշտի առկայությամբ, և այլն:
 • Կատարված է նաև ստացված հիմնական տեսական արդյունքների փորձնական ստուգումը: Այս հետազոտությունները և նրանց արդյունքները հիմք են հանդիսացել նրա երեք մենագրությունների համար, որոնք լույս են տեսել Մոսկվայում ՙՆաուկա՚ հրատարակչության կողմից 1977 և 1996 թ. (համահեղինակներ Ս.Ա.Համբարձումյան, Մ.Վ.Բելուբեկյան և Ս.Ա.Համբարձումյան) և Երևանում ԵՊՀ հրատարակչության կողմից 1999 թվականին:
 • Ալիքային պրոցեսներ: Այս ոլորտում մշակվել են պյեզոմագնիսական և մագնիսաստրիկցիոն միջավայրերում մագնիսաակուստիկ փոխկապակցված ալիքների տարածման հետազոտման տեսական հիմքերը:
 • Ապացուցվել է պյեզոմագնիսական (կամ մագնիսաստրիկցիոն) էֆեկտով պայմանավորված սահքի մակերևութային և ճեղքային նոր տիպի ալիքների գրգռման հնարավորությունը:
 • Հայտնաբերված է նաև ուղեկցվող մակերևութային տատնումների գոյության հնարավորությունը, որը թույլ է տալիս ակուստիկ ալիքները մի պյեզոմագնիսական միջավայրից հաղոդել մի այլ պյեզոմագնիսական միջավայր` առանց մեխանիկական կոնտակտի:
 • Առաջարկված են ստացիոնար և ոչ ստացիոնար մագնիսական դաշտերում գտնվող գերհաղորդիչ և մագնիսապես փափուկ ֆերոմագնիսական մարմինների, մասնավորապես բարակ սալերի ամրության, կայունության և տատանումների պրակտիկ նշանակություն ունեցող կարևոր խնդիրների մաթեմատիկական մոդելավորման և լուծման մեթոդներ: Այս հետազոտությունները և նրանց արդյունքները հիմք են հանդիսացել նրա չորրորդ մենագրության համար, որը լույս է տեսել Երևանում ԵՊՀ հրատարակչության կողմից 2006 թվականին: (համահեղինակ Զ.Ն.Դանոյան):
 • Կարևոր արդյունքներ են ստացվել նաև մագնիսական դաշտի ազդեցության տակ դեֆեկտ պարունակող մարմինների ամրության և քայքայման վերաբերյալ: Ցույց է տրված, որ մագնիսաառաձգական լարումները և ինդուկցված մագնիսական դաշտն ունեն արմատի տիպի եզակիություն ճաքի ծայրում: Որոշված է նշված մեծությունների կոնցենտրացիայի գործակիցը կախված նյութի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները բնորոշող պարամետրերից` այդ թվում տարածության նյութի մագնիսաստրիկցիայի գործակիցներից և արտաքին մագնիսական դաշտի լարվածության մեծությունից:
 • Ճաքերով հոսանքակիր սալի լարվածադեֆորմացիոն վիճակի ուսումնասիրմանը նվիրված հետազոտությունում ցույց է տրված, որ ջոուլյան տաքացման հետևանքով ճաքերի շրջակայքում ջերմաստիճանը դառնում է խիստ անհամասեռ և այն էապես կախված է ճաքերի դասավորվածություններից և չափերից: Ցույց է տրված, որ ճաքերի շրջակայքում առաջանում են սեղմող լարումներ, որոնք էլ իրենց հերթին, կարող են բերել դիտարկվող սալերի լոկալ անկայունություն:
 • Ուսումնասիրված է ճաքերով հոսանքակիր սալում ալիքների դիֆրակցիայի խնդիրը: Հարցը բերված է ռեգուլյար մաս ունեցող կորիզով սինգուլյար ինտեգրալ հավասարումների համակարգի լուծմանը: Համակարգը լուծվել է թվային մեթոդով: Ստացված թվային լուծումների անալիզը ցույց է տվել, որ ա) ծռող մոմենտի ինտենսիվության գործակիցը մոնոտոն նվազող ֆունկցիա է հոսանքի խտությունից և բ) բավականին փոքր խտությամբ էլեկտրական հոսանքը կարող է շոշափելի ազդեցություն ունենալ ճաքի շրջակայքում մագնիսաառաձգական լարումների վարքի վրա:

  Մասնակցությունը դրամաշնորհների
  FP7 Exchange grant 2012 – 2014

  Լեզուներ
  Հայերեն (մայրենի լեզու), ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (կարդում եմ)

  Մասնագիտական անդամակցություն
  ՀՀ ԳԱԱ «Զեկույցներ» հանդես, «ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկա ամսագիր», Լվովում հրատարակվող «Математические методы и физико-механические поля» ամսագիր, «Հայկական բանակ» հանդես, «Տեսական և կիրառական մեխանիկայի ռուսական ազգային կոմիտեի» անդամ, «ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտի գիտական խորհդի» անդամ, «Մեխանիկայի գծով դիսերտացիաների պաշտպանության խորհրդի» անդամ, «ԵՊՀ ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի խորհրդի»անդամ, «ԵՊՀ գիտական խորհրդի» անդամ, «ԵՊՀ կառավարման խորհրդի» անդամ

  Պարգևներ
  ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության ոսկե մեդալ
  ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարության Խ. Աբովյանի անվան ոսկե մեդալ
  ՀՀ ԳԱԱ Վաստակագիր
  ՀՀ վարչապետի ոսկե մեդալ
  ՀՀ Գիտության վաստակավոր գործիչ

  gevorgb@ysu.am
  (+374 10) 55-29-64

 • Возбуждение резонансных колебаний параметрического типа в трехслойной магнитострикционной пластинке при помощи гармонического во времени магнитного поля
  2018 | Հոդված/Article
  ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր, Մեխանիկա, 2018, 71 N 2, էջ 28-36
  Основные уравнения и граничные условия колебаний и устойчивости трехслойных магнитострикционных пластин в поперечном магнитном поле
  2018 | Հոդված/Article
  ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր, Մեխանիկա, 2018, 71 N 1, էջ 31-46
  Колебания и статическая устойчивость трехслойных магнитострикционных пластин под действием магнитного поля
  2018 | Հոդված/Article
  ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ, 2018, 118 N 1, էջ 72-81
  Математическое моделирование магнитоупугих колебаний композиционных двухслойных пластин с магнитострикционным слоем
  2018 | Հոդված/Article
  ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր, Մեխանիկա, 2018, 71 N 4, էջ 30-43
  G. Baghdasaryan , M. Mikilyan
  Effects of Magnetoelastic Interactions in Conductive Plates and Shells
  2016 | Գիրք/Book
  Springer. 2016, 289 p.
  Вопросы колебания коаксиальных цилиндрических оболочек, частично заполненных жидкостью
  2015 | Հոդված/Article
  Доклады НАН РА. 2015, 115, 3, стр. 209-217
  Դատարանում մեղադրանքի փոփոխման սահմաններն ու դրա նկատմամբ դատական վերահսկողությունը
  2015 | Հոդված/Article
  Պետություն և իրավունք, N 1 (67), Երևան, 2015, էջեր 14-23
  |
  Г.Е.Багдасарян , З.Н.Даноян, Э.О.Даноян
  Об определении численных значений констант магнитострикции
  2013 | Գիրք/Book
  Доклады НАН Армении, т.110, #4, 2010, т.110, #4
  Baghdasaryan G. , Mikilyan M., Marzocca P.
  On the Stability of Flexible Orthotropic Rectangular Plate in Supersonic Flow: Amplitude-Speed Dependency in Pre- and Post- Critical Flight Conditions.
  2012 | Գիրք/Book
  J. Aerosp. Eng., 10.1061/(ASCE)AS.1943-5525.0000246 (Jul. 21, 2012)
  Г.Е.Багдасарян , М.А.Микилян, Р.О.Сагоян, Г.С.Григорян
  Флаттер гибкой пластинки в неоднородном темперетурном поле
  2012 | Հոդված/Article
  Изв. НАН РА, Механика, 2012, 65 N4, c. 33-54
  Г.Е.Багдасарян , С.А.Марухян
  Вынужденные поперечные колебания частично заполненной жидкостью цилиндрической оболочки под действием продольной гармонической силы
  2012 | Հոդված/Article
  В книге «Актуальные проблемы механики сплошной среды», посвященной столетию академика Нагуша Х. Арутюняна, Ереван, 2012, Том 1. с.99-103
  Регулирование нелинейных вынужденных и параметрических колебаний идеально проводящей пластинки магнитным полем
  2012 | Հոդված/Article
  В книге «Актуальные проблемы механики сплошной среды», посвященной столетию академика Нагуша Х. Арутюняна, Ереван, 2012
  G.Y.Baghdasaryan , D.J.Hasanyan
  Resonant magneto-electric effect in a layered magnetostrictive and piezoelectric composite structure
  2012 | Հոդված/Article
  In Book: Problems of Mechanics Deformable Solid Body, Yerevan, 2012, pp.88-100
  G.Y.Baghdasaryan , D.J.Hasanyan
  Resonant magneto-electric effect in a layered magnetostrictive and piezoelectric composite structure
  2012 | Հոդված/Article
  In Book: Problems of Mechanics Deformable Solid Body, Yerevan, 2012, pp.88-100
  Г.Е.Багдасарян , З.Н.Даноян, М.А.Микилян
  Собственные и вынужденные нелинейные колебания идеально проводящей пластинки в наклонном магнитном поле
  2012 | Հոդված/Article
  В книге “Проблемы механики деформируемого твердого тела”, Ереван, 2012, с.75-87
  Г.Е.Багдасарян , М.А.Микилян, Р.О.Сагоян
  Термоупругая устойчивость удлиненной прямоугольной пластинки в сверхзвуковом потоке газа
  2011 | Հոդված/Article
  Изв. НАН РА, Механика, 2011, 64 N4, с.51-67
  Г.Е.Багдасарян , С.А.Марухян
  Колебания защемленной по торцам цилиндрической оболочки, частично заполненной жидкостью
  2011 | Հոդված/Article
  Труд. VII меж. конф «Проблемы. динамики взаимодействия деформируемых сред» 2011. С.78-84
  Г.Е.Багдасарян , С.Марухян
  Динамическое поведение коаксиальных цилиндрических оболочек с зазором, частично заполненным жидкостью
  2011 | Հոդված/Article
  Известия НАН РА, Механика, 2011, т.62, #3, с.13-25
  G.Y.Bagdasaryan , M.A.Mikilyan, R.O.Saghoyan , P.Marzocca
  Thermoelstic stability of flexible plates in supersonic gas flow
  2011 | Հոդված/Article
  «The Ninth International Congress on Thermal Stresses and Related Topics» ISBN 0-9721257-2-8. Budapest, Hungary, 2011, Vol. 2, pp.603-608
  Existence and propagation character of spatial spin surface waves
  2011 | Հոդված/Article
  ISSN 1816-1545 Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, Львив, 2011, вип. 13, c.9-20
  Г.Е.Багдасарян , С.Марухян
  Колебания и устойчивость коаксиальных цилиндрических оболочек с зазором, частично заполненным жидкостью
  2010 | Հոդված/Article
  Сборник научных трудов международной конференции «Актуальные проблемы механики сплошной среды», 2010, т.1, с. 113-118
  Г.Е.Багдасарян , М.А.Микилян, Р.О.Сагоян
  Нелинейный флаттер ортотропной прямоугольной пластинки
  2010 | Հոդված/Article
  Сборник научных трудов международной конференции «Актуальные проблемы механики сплошной среды», 2010, т.1, с. 118-123
  Г. Е. Багдасарян , З. Н. Даноян, Э. А. Даноян
  Об определении численных значений констант магнитнострикции
  2010 | Հոդված/Article
  Доклады НАН Армении, 2010, т. 110 № 4. с. 367-375
  G.Y.Baghdasaryan , M.A.Mikilyan
  Mathematical Modeling of Thermomagnetoelastic Stability of Superconductive Cylindrical Shell
  2009 | Հոդված/Article
  Annual Conference of RAU. 2009
  G.Y.Baghdasaryan , M.A.Mikilyan, P.Marzocca
  Thermoelastic stability of superconductive shell in a uniform magnetic field
  2009 | Հոդված/Article
  «The Eighth International Congress on Thermal Stresses» (Editors: M.Ostoja-Starzewski, P.Marzocca), ISBN 10:0615282334; ISBN 13: 978-0-615-28233-6. Champaign, Illinois, 2009, pp.51-55
  G.Y.Baghdasaryan , M.A.Mikilyan
  Buckling of Ferromagnetic Cylindrical Shell under the Action of Thermal and Magentic Fields of Constant Electric Current
  2009 | Հոդված/Article
  Journal of Thermal Stresses, 2009, vol.1-2, p.135-148
  Cуществование и характер распространения пространственных спиновых поверхностных волн в ферромагнетиках
  2009 | Հոդված/Article
  Изв.АН РА, Физика, 2009, #6, с.405-416
  G.Y.Baghdasaryan , A.Nahapetyan, D.Hasanyan
  Influence of Casimir and Electromagnetic Forces on MEMS
  2008 | Հոդված/Article
  2008 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition, Boston, MA, USA
  Г.Е.Багдасарян , З.Н.Даноян, Г.А.Манукян, Л.А.Атоян
  Отражение спиновых (магнитных) волн от границы ферромагнитного полупространства. Труды международной конференции
  2008 | Հոդված/Article
  «Проблемы динамики взаимодействия деформируемых сред», 21-26 Сентябрь, Горис-Степанакерт, 2008г., стр. 115-121
  Поверхностные спиновые волны в ферромагнитном полупространстве с учетом обменных взаимодействий
  2008 | Հոդված/Article
  Проблемы динамики взаимодействия деформируемых сред (Труды международной конференции, сентябрь 21-26, Горис-Степанакерт, 2008), Ереван, Институт механики НАН РА, 2008, стр. 110-114
  Г.Е. Багдасарян , З.Н Даноян, Д.Д. Асанян, С.Л. Саакян
  Распространение поверхностных взаимосвязанных упругих и спиновых волн в кусочно-однородной ферромагнитной среде
  2007 | Հոդված/Article
  В сб. Проблемы механики деформируемого твердого тела (Посвящается 85-летию академика НАН Армении С.А. Амбарцумяна), Ереван, 2007, стр. 67-73
  G.E. Baghdasaryan , Z.N.Danoyan
  Electromagnetoelastic waves
  2006 | Գիրք/Book
  Monograph, Yerevan, Editorial Board of Yerevan State University, 2006, 493p. (in Russian)
  Распространение взаимосвязанных упругих и спиновых волн в кусочно-однородной ферромагнитной среде
  2002 | Հոդված/Article
  Институт Механики НАН Армении, Ереван, 2002, стр. 48-60
  Hasanyan D.J., Bagdasaryan G.E. , Danoyan Z.N., Sahakyan S.L.
  Vibration of Piecewise Homogeneous Ferromagnetic Space with a Crack
  2000 | Հոդված/Article
  Conversion Potential of Armenia and ISTC Programs. International Seminar 2-7 October 2000, Proceedings, Yerevan, part I, p.p. 89-93
  Д.Д. Асанян, Г.Е. Багдасарян , З.Н. Даноян, С.Л. Саакян
  Колебание кусочно-однородного ферромагнитного пространства с трещиной
  2000 | Թեզիս/Thesis
  Конверсионный потенциал Армении и программы МНТЦ (Международный семинар, 2-7 октября 2000г.), Тезисы докладов, Ереван, 2000, стр.23
  Поверхностные спиновые волны в слоистых средах
  1999 | Հոդված/Article
  Информационные Технологии и Управление, 3, (Материалы Международной Конференции «Прикладные и Математические Аспекты Естествознания»), Ереван, «Ноян тапан», 1999), стр. 34-44
  Магнитоакустические волны в ферромагнетиках с учетом вращательных движений частиц
  1999 | Հոդված/Article
  Сборник научных трудов (конференции, посвященной 90-летию со дня рождения профессоров Т.Т.Хачатряна и О.М.Сапонджяна, состоявшейся 23-24 октября 1998г.), Ереван, 1999, стр. 41-45
  Vibrations and Stability of Magnetoelastic Systems
  1999 | Գիրք/Book
  Monograph, Yerevan, Editorial Board of Yerevan State University, 1999, 435p.
  G. Y. Baghdasaryan , S.A. Ambartsumyan
  Electroconductive Plates and Shells in Magnetic Field
  1996 | Գիրք/Book
  Monograph, Moscow, Nauka, 1996, 288p. (in Russian)
  Vibrations and stability of twolayered magnetostrictive plates
  1995 | Գիրք/Book
  Proceedings of International Simposium SPIE՞s «Smart Structur and Materials» ,San-Diego, USA,1995
  Математическое моделирование колебаний двухлойных магнитострикционной пластин
  1992 | Հոդված/Article
  Изв. АН России, МТТ, № 3, 1992, с. 87-94
  Изгибные колебания двухслойной магнитострикционной пластинки, вызванные нестационарным магнитным полем
  1991 | Թեզիս/Thesis
  III Всесоюзная конференция «Механика неоднородных структур», тез. докл., Львов, 1991, с. 18
  Неустойчивость пластинки, обусловленная магнитострикционным эфектом
  1990 | Հոդված/Article
  В кн.: «Проблемы динамики взаимодействия деформиремых сред». Ер., изд. АН Арм. ССР, 1990, c. 45-49
  Գ. Ե. Բաղդասարյան , Զ. Ն. Դանոյան, Լ. Ա. Սանոյան
  Основные уравнения и соотношения плоской задачи магнитоупругости пьезомагнитных сред (Պյեզոմագնիսական միջավայրերի մագնիսաառաձգականության հարթ խնդրի հիմնական հավասարումներն և առնչությունները)
  1986 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 47-55 (ռուսերեն)
  |
  Об уравнениях магнитоупруюсти тонких пластин в постоянном магнитном поле (Հաստատուն մագնիսական դաշտում գտնվող բարակ սալերի մագնիսաառաձգականության հավասարումների մասին)
  1983 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #3, էջ 47-52 (ռուսերեն)
  |
  Fourier Series
  1982 | Գիրք/Book
  Monograph, Yerevan, Editorial Board of Yerevan State Polytechnic Institute, Yerevan, 1982 (in Armenian)
  Operator Expansions
  1982 | Գիրք/Book
  Monograph, Yerevan, Editorial Board of Yerevan State Polytechnic Institute, Yerevan, 1982 (in Armenian)
  G. Y. Baghdasaryan , M.V. Belubekyan, S.A. Ambartsumyan
  Magnetoelasticity of Thin Shells and Plates
  1977 | Գիրք/Book
  Monograph, Moscow, Nauka, 1977, 288p. (in Russian)
  Об устойчивости ортотропной пластинки в сверхзвуковом потоке
  1961 | Հոդված/Article
  Изв.АН Арм.ССР, Серия физ. мат.н. 1961, т.XIV, N5,с.21-30
  Г.Е.Багдасарян , В.Ц.Гнуни
  Резонанс в вынужденных нелинейных колебаниях анизотропных оболочек
  1961 | Գիրք/Book
  Изв.АН Арм.ССР, Серия физ. мат.н. 1961, т.XIV, N1
  Г.Е.Багдасарян , В.Ц.Гнуни
  К теории динамической устойчивости анизотропных оболочек вращения
  1960 | Գիրք/Book
  Изв.АН Арм.ССР, Серия физ. мат.н. 1960, т.XIII, N5