Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Սեյրան Պավելի Ստեփանյան

Դոցենտ | Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն
1976 - 1981 թթ. ուսանող, մեխանիկա- մաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան

Գիտական աստիճան
2018 թ. Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր
Թեմա՝ «Օրթոտրոպ բարակապատ տարրերի ծռման և կայունության ուսումնասիրությունը խնդիրների ոչ դասական դրվածքի դեպքում»
ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտւտ, Հայաստան, 2018
1990 թ. Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
Թեմա` «Ճաքերի համակարգով թուլացված համասեռ կիսահարթության լարվածային վիճակի ուսումնասիրությունը», Երևանի պետական համալսարան, ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտւտ, Հայաստան, 1990 թ.

Աշխատանքային փորձ
1991 թ-ից այժմ Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1982 - 1991 թթ. գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ

Գիտական կոչում
2009 թ-ին դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
մաթեմատիկական անալիզ,
կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսություն,
գծային հանրահաշիվ,
անալիտիկ երկրաչափություն,
վերջավոր տարրերի մեթոդ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
սինգուլյար ինտեգրալ հավասարումների թվային լուծում,
թաղանթների և սալերի տեսության կիրառական խնդիրներ,
փոփոխական գործակիցներով դիֆերենցիալ հավասարումների թվային լուծում,
վերջավոր տարրերի մեթոդ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն բառարանով

seyran.stepanyan@ysu.am

Investtigation of the influence of an intermediate hinge support in the problem of bending of an elastically restrained orthotropic Beam
2021 | Հոդված/Article
Proceedings of the Yerevan State University, Physical and Mathematical Sciences, 2021, 55, №1, pp.64-71.
Ս.Պ. Ստեփանյան , Ռ.Ա. Խաչատրյան
Էքստրեմումի անհրաժեշտ և բավարար պայմանների մասին
2021 | Հոդված/Article
Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր Հ:1, 2021, էջ 37-54
Ս.Պ. Ստեփանյան , Ռ.Ա. Խաչատրյան
Էքստրեմումների ուսուցման որոշ մեթոդական հնարներ
2021 | Հոդված/Article
Խ Աբովյանի անվան մանկավարժ. Համալսարանի Գիտական տեղեկագիր №-1 (39) 2021, էջ 76-85
On the numerical solution of a non-classical problem of bending and stability of an orthotropic beam of variable thickness
2021 | Հոդված/Article
Вестник Томского государственного университета. Математика и механика, 2021, №73
Միջանկյալ հոդակապորեն հենարանի ազդեցության հետազոտությունը առաձգական-ամրակցված օրթոտրոպ հեծանի ծռման խնդրում
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2021, հ. 55, #1, էջ 64-71
|
Исследование изгиба и устойчивости ортотропных тонкостенных элементов
2019 | Գիրք/Book
Lap Lambert Academic publishing, 20.03.2019, ISBN-13: 978-613-9-47092-1, ISBN-10: 6139470927, Категория: Математика, 256 էջ:
Ռ. Մ. Կիրակոսյան, Ս. Պ. Ստեփանյան
The non-classical problem of an orthotropic beam of variable thickness with the simultaneous action of its own weight and compressive axial forces (Փափախական հաստության օրթոտրոպ հեծանի ծռման ոչ դասական խնդիրը սեփական կշռի և առանցքային սեղմող ուժերի համատեղ ազդեցության դեպքում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #3, էջ 183-190
|
Ռ. Մ. Կիրակոսյան, Ս. Պ. Ստեփանյան
The non-classical problem of an elastically clamped orthotropic beam of variable thickness under the combined action of compressive forces and transverse load (Առաձգական ամրակցված փոփոխական հաստության օրթոտրոպ հեծանի ոչ դասական խնդիրը սեղմող ուժերի և լայնական բեռի համատեղ ազդեցության դեպքում)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #2, էջ 101-108
|
Киракосян Р. М., Степанян С. П.
Устойчивость стержня при учете уменьшения сжимающей силы упруго-защемленной опорой
2017 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր, Մեխանիկա: 2017, 70(3), էջ 57-66
|
Ռ. Մ. Կիրակոսյան, Ս. Պ. Ստեփանյան
Non-classical problem of bend of an orthotropic annular plate of variable thickness with an elastically clamped support (Առաձգական ամրակցման հենարանով փոփոխական հաստության օղակաձև օրթոտրոպ սալի ծռման ոչ դասական խնդիրը)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #2, էջ 168-176
|
Задача термоупругости ортотропной пластинки-полосы переменной толщины при наличии упруго защемленной опоры
2016 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ, 2016թ․, 116, 1, 26-33 էջ, Հայաստան
|
Ռ. Մ. Կիրակոսյան, Ս. Պ. Ստեփանյան
Задача изгиба упруго защемленной ортотропной круглой пластинки, опирающейся на упругом основании
2016 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ, 2016թ․, 116, 2, 120-127 էջ, Հայաստան
The Bending Problem of Hinged Circular Plate on an Elastic Foundation
2016 | Հոդված/Article
Russian Journal of Mathematical Research. Series A, 2016, Vol.(4),Is. 2, 64-70 pp.
Р. М. Киракосян, С. О. Степанян
Неклассическая краевая задача упруго защемлённой по краю частично нагружённой круглой ортотропной пластинки
2016 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր, Մեխանիկա, 2016թ․, 69 (3), 59-70 էջ, Հայաստան
|
On a Model of Elastic Clamped Support of Plate-Strip
2015 | Հոդված/Article
Modeling of Artificial Intelligence, Russia, 2015, Vol 6, Is. 2 , 67-74 pp.
|
Problem of Thermoelasticity for an orthotropic plate-strip of variable thickness with regard for transverse shear
2015 | Հոդված/Article
Journal of Mathematical Sciences, USA, 2015, Vol. 208 No. 4, 417-424 pp.
|
Ապացուցումների ուսուցումը ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքում
2015 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2015թ․, 3, 176-186 էջ
|
Степанян С.П. , Киракосян Р.М.
Напряженно деформированное состояние двухслойной круглой ортотропной пластинки с малой сдвиговой жесткостью
2014 | Հոդված/Article
Прикладная механика. 2014, т.50, №5, с.132-144.
Степанян С.П. , Киракосян Р.М.
Прикладная теория устойчивости ортотропной колонны переменного сечения при учете поперечного сдвига и собственного веса
2014 | Հոդված/Article
Труды XVII международной конференции современные проблемы механики сплошной среды, Ростов на Дону, октябрь 14-17, 2014г., том 2, с. 35-39.
Степанян С.П. , Киракосян Р.М.
Неклассическая задача изгиба ортотропной балки переменной толщины с упруго защемленной опорой
2014 | Հոդված/Article
ДНАН Арм. 2014, т.114, №3, с.205-212.
Степанян С.П. , Киракосян Р.М.
Устойчивости сжатых стержней при наличии упруго защемленной опоры
2014 | Հոդված/Article
ДНАН Арм.2014, т.114, №4, с. 309-315
Неклассическая задача изгиба балки линейно переменной толщины при наличии упруго защемленной опоры
2014 | Հոդված/Article
Труды VIII международной конференции Проблемы динамики взаимодействия деформируемых сред Горис-Степанакерт, сентябрь 22-26, 2014г., с. 408-412
Stepanyan S.P. , Kirakosyan R.M.
Stress-Strain State of a Two-Layer Circular Orthotropic Plate witth Low Shear Stiffness
2014 | Հոդված/Article
International Applied Mechanics, 2014, volum 50, Issue 5, Springer, pp. 593-604.
Об одной задаче термоупругости ортотропной пластинки-полосы переменной толщины сучетам поперечного сдвига
2013 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы прикладной математики информатики и механики, Воронеж 12-14 декабря, 2013г. с. 284-289
Киракосян Р.М., Степанян С. П.
К проектированию равнопрочнной ортотропной балки минималного обьема при учете касательного напряхения
2013 | Հոդված/Article
Изв. АН Арм ССР Механика, 2000, т. 53, №3, с.36-44.
Վերջավոր տարրերի մեթոդը և նրա կիրառությունները
2013 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 134 էջ
Киракосян Р.М., Степанян С. П.
Уточненная техническая теория ортотропных оболочек переменной толщины
2012 | Հոդված/Article
Проблемы механики деформируемого твердого тела. Ереван, 2012, стр. 184-192
Киракосян Р.М., Степанян С. П.
Об устойчивости ортотропной цилиндрической оболочки линейно переменной толщины при учете поперечного сдвига
2012 | Հոդված/Article
The proceedings of international conference Topical problems of continuum mechanics. 8-12 October, Tsakhkadzor, Armenia, 2012, volume1, 299-303
Линейная задача статической устойчивости ортотропной оболочки переменной толшины при учете поперечного сдвига
2012 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики. Воронеж 26-28 ноября, 2012, ч. 1, стр. 351-355
Об ортотропной кольцевой пластинке оптимальной линейно-переменной толщины
2011 | Հոդված/Article
The problems of Dinamics of Interaction of Deformable media. Proceedings of 7 International conference.September 19-23, Goris- Stepanakert, 2011, 215-222
Степанян С. П. , Аревшатян Н.Г.
О влиянии характера изменения касательных напряжений по толщине пластинок
2011 | Հոդված/Article
Известия Союза Строителей Армении, №10-11, 2011(170-171), стр. 55-66
Киракосян Р.М., Степанян С. П.
Задача устойчивости ортотропний пластинки-полосы при учете собственного веса и поперечного сдвига
2010 | Հոդված/Article
НАНА Доклады, том 110, №4, 2010, стр. 359-366
Киракосян Р.М., Степанян С. П.
Об устойчивости ортотропной пластинки полосы при учете собственного веса и поперечного сдвига
2010 | Հոդված/Article
The proceedings of International conference Topical problem of continuum, mexanics. 4-8, October, Dilijan, Armenia, 2010, volume 1, 292-296
K задаче двухслойной криглой ортотропной пластинки при учете поперечного сдвига
2010 | Հոդված/Article
The proceedings of International conference Topical problem of continuum, mexanics. 4-8, October, Dilijan, Armenia, 2010, volume 2, 175-179
Киракосян Р.М., Степанян С. П.
Задача ортотропной круглой пластинки под действием поверхностных касателных нагрузок при учете поперечного сдвига
2009 | Հոդված/Article
Изв. НАН РА, Механика, 2009, т. 62, №2, с.3-9.
Киракосян Р.М., Степанян С. П.
Задача ортотропной круглой пластинки под действием поверхностных касателных нагрузок при учете поперечного сдвига
2009 | Հոդված/Article
Изв. НАН РА, Механика, 2009, т. 62, №2, с.3-9
Киракосян Р.М., Степанян С. П.
К уточненной теории ортотропных круглых пластин при наличии касательных поверхностных нагрузок
2008 | Հոդված/Article
Труды 6-й мехдународной конф. Проблемы динамики взаимодействия деформир. сред Горис- Степанакерт, 2008, с. 258-262
Киракосян Р.М., Степанян С. П.
К проектированию равнопрочнной ортотропной балки минималного обьема при учете касательного напряхения
2000 | Հոդված/Article
Изв. АН Арм ССР Механика, 2000, т. 53, №3, с.36-44.
Киракосян Р.М., Степанян С. П.
Проектирование равнопрочной балки с учетом касательного напряхения
1999 | Հոդված/Article
В сб. Механика оболочек и пластин. Труды 19-й Мехдународной конференции 1999, с. 94-98, Нижний Новгород
Аревшатян Н.Г., Киракосян Р.М., Степанян С. П.
Изгиб защемленной ортотропной кольцевой пластинки переменной толщины с учетом поперечного сдвига
1998 | Հոդված/Article
Изв. АН Арм ССР Механика, 1998, т. 51, №3, с.3-7
Аревшатян Н.Г., Киракосян Р.М., Степанян С. П.
Влияние поперечного сдвига на прогибы ортотропной кольцевой плас. перем. толщи. в зависимости от некоторих факторов
1998 | Հոդված/Article
Изв. АН Арм ССР Механика, 1998, т. 51, №3, с.12-19
Аревшатян Н.Г., Киракосян Р.М., Степанян С. П.
Изгиб ортотропной круглой пластинки переменной толщины с учетом поперечного сдвиг
1997 | Հոդված/Article
Изв. АН Арм ССР Механика, 1997, т. 50, №3-4, с. 64-68
Плоская задача теории упругости для полуплоскости ослабленной системой трещин
1991 | Հոդված/Article
Изв. АН Арм ССР Механика, 1991, т. 44, №4, с. 25-33
Расчет коэффициента интенсивности напряжений методом податливости
1989 | Հոդված/Article
В сб. Механика деформируемого тела . Изд. АН Арм ССР, Ереван 1989,с. 115-117
Напряженное состояние упругой полуплоскости, ослабленной конечной и полубесконечными трещинами
1989 | Հոդված/Article
Изв. АН Арм ССР Механика, 1989, т. 42, №5, с. 60-67
О взаимодействии конечных и полубесконечных трещин в упругой полуплоскости
1989 | Հոդված/Article
Изв. АН Арм ССР Механика, 1989, т. 42, №6, с. 30-35
Задача защемленной полуплоскости, Ослабленной тремя полубесконечными трещинами
1989 | Հոդված/Article
Труды 16-ой конф. молод. ученых института Механики АН УССР, Киев, 1989,с. 382-386
О Напряженном состоянии плоскости с щелями, исходящими из кругового отверстия
1987 | Հոդված/Article
В кн. Проблемы динамики Взаимодействия деформируемых сред. Ереван 1987, с. 37-41
Об одной задаче упругой плоскости ослабленной трещинами
1984 | Հոդված/Article
Изв. АН Арм ССР Механика, 1984,т.42, №2, с. 50-57