Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Վարուժան Պարտիզունու Գաբրիելյան

Դոցենտ | Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն
Կրթություն
1995-1999թթ., Երևանի Պետական Համալսարան, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ(բակալավրիատ)
1999-2001թթ., Երևանի Պետական Համալսարան, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ(մագիստրատուրա)
2001-2004թթ., Երևանի Պետական Համալսարան, Ինֆորմատիկայի հանրահաշվատրամաբանական մեթոդների ամբիոն (ասպիրանտուրա)

Գիտական աստիճան
Ֆ.մ.գ.թ., թեկնածուական - «Գծայնացված ծածկույթներ վերջավոր դաշտերում», 25 հոկտեմբեր 2004 թ., ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի ինֆորմատիկայի եվ ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2004-2012թթ., ասիստենտ , Երևանի Պետական Համալսարան
2012թ.-ից դոցենտ, Երևանի Պետական Համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Անալիտիկ երկրաչափություն, Հանրահաշիվ, Դիսկրետ մաթեմատիկա, Կոմբինատոր ալգորիթմներ և ալգորիթմների վերլուծություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա, դիսկրետ մաթեմատիկա, կոմբինատոր ալգորիթմներ, բարդությունների տեսություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

var.gabrielyan@ysu.am

On a linearized coverings of a cubic homogeneous equation over a finite field. Lower bounds (Վերջավոր դաշտում մեկ խորանարդային համասեռ հավասարման գծայնացված ծածկույթները: Ստորին գնահատական)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #2, էջ 119-126
|
On a linearized coverings of a cubic homogeneous equation over a finite field. Upper bounds (Վերջավոր դաշտի վրա մեկ խորանարդային համասեռ հավասարման գնայնացված ծածկույթները: Վերջին գնահատական )
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #3, էջ 180-190
|
Linearized Coverings for Sets of Special Solutions of One Cubic Equation over a Finite Field
2018 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ: 2018, հատոր 118, համար 2, էջ 115-118
|
Հանրահաշիվ և երկրաչափություն: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
2011 | Գիրք/Book
ԵՊՀ – Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011. – 186 էջ:
Кубическое диагональное уравнение над конечным полем характеристики 2
2010 | Հոդված/Article
ДАН Армении, Т. 110, N3, 2010
Линеаризированные покрытия одного типа уравнений высших степеней над конечным полем
2006 | Հոդված/Article
ДАН Армении, Т. 106, N2, 2006
Coverings of Simmetric Subsets in Finite Filds with Cosets of Linear Subspaces
2004 | Հոդված/Article
Algebra,Geometry & Their Applications, Seminar Proceedings,Vol. 3-4, 2004, Yerevan State University Press, pp. 110-124
О сложности покрытия системой смежных классов одного уравнения над конечным полем
2004 | Հոդված/Article
Препринт НАН РА, 04-0603, Ереван 2004
О метрических характеристиках, связанных с покрытиями подмножеств конечных полей смежными классами линейных подпространств
2004 | Հոդված/Article
Препринт НАН РА, 04-0602, Ереван 2004