Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Յուրիկ Գևորգի Դադայան

Դոցենտ | Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն
1974 - 1978 թթ. հեռակա ասպիրանտ, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան
1965 - 1970 թթ. ուսանող, մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան

Գիտական աստիճան
1981 թ. Ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
Թեմա. «Խզվող գործակիցներով երկրորդ կարգի էլիպտական հավասարումների լուծման վարիացիոն տարբերական մեթոդները»,
ՍՍՀՄ Սիբիրյան բաժանմունքի Հաշվողական Կենտրոն, Նովոսիբիրսկ, Ռուսաստան
մասնագիտություն` Ա.01.07 - հաշվողական մաթեմատիկա

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից այժմ դոցենտ, Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
2001 - 2007 թթ. Դոցենտ, Մաթեմատիկական մեթոդների և մոդելավորման ամբիոն, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
2000 - 2001 թթ. Մաթեմատիկական մեթոդների և մոդելավորման ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1983 - 2000 թթ. Դոցենտ, Թվային անալիզի ամբիոն, կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1975 - 1983 թթ. Ասիստենտ, Թվային անալիզի ամբիոն, կիրառական մաթեմատի-կայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1970 - 1975 թթ. Ասիստենտ, Հաշվողական մաթեմատիկայի ամբիոն, կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան

Գիտական կոչում
1984 թ. դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
- թվային մեթոդներ,
- մաթեմատիկական ֆիզիկայի վարիացիոն մեթոդներ,
- վարիացիոն-տարբերական մեթոդներ,
- մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների թվային մեթոդներ,
- ինտեգրալային հավասարումների թվային լուծման մեթոդներ,
- ցանցային հավասարումների լուծման մեթոդներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
- թվային մեթոդներ,
- մաթեմատիկական ֆիզիկայի վարիացիոն մեթոդներ,
- վարիացիոն-տարբերական մեթոդներ,
- մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների թվային մեթոդներ,
- ինտեգրալային հավասարումների թվային լուծման մեթոդներ,
- ցանցային հավասարումների լուծման մեթոդներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բառարանով)

y.dadayan@ysu.am

Վերջավոր տարրերի մեթոդը և նրա կիրառությունները
2013 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 134 էջ
Вариационно-разностные схемы на покоординатно сгущающихся сетках для бигармонического уравнения (Վարիացիոն-տարբերական սխեմաներ բիհարմոնիկ հավասարման համար ըստ կոորդինատների խտացվող ցանցում)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #1, էջ 29-36 (ռուսերեն)
|
Некоторые неравенства для эрмитовых восполнений на сгущающихся сетках в областях с угловыми точками
2005 | Գիրք/Book
Проблемы динамики взаимодействия деформируемых сред, изд.-во «Гитутюн», НАН РА, Ереван, 2005
Հաշվման մեթոդներ
1984 | Գիրք/Book
Մաս 2.- Դասախոսություններ համալսարանի ուսանողների համար, ԵՊՀ, 1984
Ю.Г.Дадаян , Л.Е. Даниелян
Об условиях устойчивости численного решения одной задачи нестационарного движения газа по газопроводу
1984 | Գիրք/Book
Проблемы динамики взаимодействия деформируемых сред, изд.-во «Гитутюн», НАН РА, Ереван, 1984
Ю.Г.Дадаян , В.С. Саркисян, М.А. Саркисян
Решение системы вариационно-разностных уравнений одной кривой задачи с особенностями методом переменных направлений
1984 | Գիրք/Book
В сб. «Вариационно-разностные методы в мат. физике», ОВМ. АН СССР, ч. 2, М., 1984
Լ. Ե. Դանիելյան, Յու. Գ. Դադայան
Об одном численном методе решения задачи нестационарного движения газа по магистральному газопроводу (Մագիստրալային գազամուղում գազի ոչ ստացիոնար շարժման խնդրի լուծման մի թվային մեթոդի մասին)
1984 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 37-43 (ռուսերեն)
|
Հաշվման մեթոդներ
1982 | Գիրք/Book
Մաս 1.- Դասախոսություններ համալսարանի ուսանողների համար, ԵՊՀ, 1982
Ю.Г.Дадаян , Л.А. Оганесян
Покоординатное сгущение сетки при решении задачи дифракции в областях с углами
1980 | Գիրք/Book
В сб. «Вариационно-разностные методы в мат. физике», Новосибирск, 1981
Вариационно-разностный метод решения двумерных линейных параболических уравнений с разрывными ко'ффициентами
1979 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ N 2 (141), Ереван, 1979
Вариационно-разностный метод решения двумерных линейных параболических уравнений с разрывными коэффициентами (Խզվող գործակիցներով երկրորդ կարգի գծային պարաբոլիկ հավասարումների լուծումը վարիացիոն-տարբերական մեթոդով)
1979 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #2, էջ 3-10 (ռուսերեն)
|
Вариационно-разностный метод решения на регулярной сетке для эллиптических уравнений с разрывными коэффициентами
1978 | Հոդված/Article
Известия АН Арм. ССР, серия «Математика», XIII, N 2, 1978