Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>

Բակալավրիատ
Միջազգային հարաբերություններ
Քաղաքագիտություն
Հանրային կառավարում


Մագիստրատուրա
Միջազգային հարաբերություններ
Համաշխարհային քաղաքականություն
Միջազգային իրավունք

Քաղաքագիտություն

Ազգային անվտանգություն
Տարածաշրջանային քաղաքականություն
Քաղաքական տեխնոլոգիաներ և մարկետինգ
Հանրային կառավարում

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Երեխաների իրավունքների պաշտպանության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2016 | Հոդված/Article
Երևան, «Իրավունք», 2016 թ., էջ 41-59
Անդրկովկասի ներքին և արտաքին քաղաքական իրավիճակը (1917թ. հոկտեմբեր -1918թ. փետրվար)
2016 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի, N2(20), Եր. 2016, էջեր 3-14
|
Status of implementation of the decisions of the constitutional court in the legal practice of the Republic of Armenia
2016 | Հոդված/Article
Коституционное правосудие 2 (72), 2016, ст. 55-59
Tatevik Sargsyan , Frank V. Zerunyan
Analysis of Select Ethical Regulations in the Public Service System for The Republic of Armenia and Benchmark the System to California’s Experience in The United States
2016 | Հոդված/Article
Public Administration Scientific Journal, 2016 (2), pp. 36-45
Հայոց ազգային ժողովի և հայոց ազգային խորհրդի ստեղծման պատմությունից (1917թ. փետրվար-հոկտեմբեր)
2016 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր հանդես 2(8), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2016, էջ 51-58
|