Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգումների ժամանակացույց
   • Լուծարքների ժամանակացույց
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Լուծարքների ժամանակացույց
   • Ակադեմիական պարտքերի ժամանակացույց
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգումների ժամանակացույց
   • Լուծարքների ժամանակացույց
   • Ընդունելության քննությունների ժամանակացույց
    2019-2020 ուսումնական տարի
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
   • Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Լուծարքների ժամանակացույց
  • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
   • Հանրային (պետական ) քաղաքականություն կրթական ծրագիր
   • Հանրային (պետական) կառավարում կրթական ծրագիր
  • Մագիստրատուրայի թեզերի պաշտպանության ժամանակացույց
  • ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ
   • Հանրային (պետական ) կառավարում կրթական ծրագրի մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
   • Հանրային (պետական ) քաղաքականություն կրթական ծրագրի մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
   • «Ազգային անվտանգություն» մասնագիտացմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
   • Միջազգային հարաբերությունների բաժնի մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
 • ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ
  • Քաղաքական գիտության պատմություն և տեսություն
  • Քաղաքական ինստիտուտներ - գործընթացներ
  • Դիվանագիտություն (իրավունք, ծառայություն և պատմություն)
  • Միջազգային հարաբերությունների տեսություն և պատմություն (նորագույն շրջան)
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար
 • ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԵՐ