Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • «Քաղաքագիտություն» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
   • Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացներ
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • «Քաղաքագիտություն» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • «Կարավարում» մասնագիտություն
     2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգումների ժամանակացույց
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • «Քաղաքագիտություն» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
   • Լուծարքների ժամանակացույց
    2020 - 2021 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Լուծարքների ժամանակացույց
    2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացներ
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • «Քաղաքագիտություն» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • «Կարավարում» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
   • Դասացուցակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգումների ժամանակացույց
   • Լուծարքների ժամանակացույց
    2020 - 2021 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Լուծարքների ժամանակացույց
    2020 - 2021 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Ընդունելության քննությունների (բանավոր) և հարցազրույցների ժամանակացույց
    2021-2022 ուսումնական տարի
 • ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ
 • Մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2021

   2020

   2019

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար
 • ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԵՐ