Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Քաղաքագիտություն» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
    • «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Քաղաքագիտություն» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգումների ժամանակացույց
   • Լուծարքների ժամանակացույց
    • «Քաղաքագիտություն» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Մինչև 12 կրեդիտ պարտքերի մարման գրաֆիկ
    Առկա ուսումնական համակարգով սովորողների համար
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Լուծարքների ժամանակացույց
    • «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Առարկայական տարբերությունների մարման ժամանակացույց
   • Մինչև 12 կրեդիտ պարտքերի մարման գրաֆիկ
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Համաշխարհային քաղաքականություն» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Տարածաշրջանային քաղաքականություն» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Ազգային անվտանգություն» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Հանրային քաղաքականություն» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
    • «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Քաղաքագիտություն» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգումների ժամանակացույց
   • Լուծարքների ժամանակացույց
    • «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Քաղաքագիտություն» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
   • Թեզերի պաշտպանության ժամանակացույց
    2019 - 2020 ուստարի
   • Ընթացիկ քննությունների և ստուգումների ժամանակացույց
   • Լուծարքների ժամանակացույց
    • «Ազգային անվտանգություն» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
  • ՀԵՌԱԿԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
   2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
  • Մագիստրատուրայի թեզերի պաշտպանության ժամանակացույց
  • ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ
   • Հանրային (պետական ) կառավարում կրթական ծրագրի մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
   • Հանրային (պետական ) քաղաքականություն կրթական ծրագրի մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
   • «Ազգային անվտանգություն» մասնագիտացմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
   • Միջազգային հարաբերությունների բաժնի մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
 • ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ
  • Քաղաքական գիտության պատմություն և տեսություն
   Պետական քննության հարցաշար
  • Քաղաքական ինստիտուտներ - գործընթացներ
   Պետական քննության հարցաշար
  • Դիվանագիտություն (իրավունք, ծառայություն և պատմություն)
   Պետական քննության հարցաշար
  • Միջազգային հարաբերությունների տեսություն և պատմություն (նորագույն շրջան)
   Պետական քննության հարցաշար
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար
 • ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԵՐ