Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Անգլերեն բանասերների համար
1985 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, 1985, 180 էջ
English for Philologists
1985 | Գիրք/Book
Yerevan, YSU Publishing, 1985, 180 pp.
Лекция как средство формирования общественного сознания
1984 | Հոդված/Article
“Университетское” из-во, Минск 1984 г.
Պողոս Տարոնացի
1982 | Գիրք/Book
Եր. 1982 թ., 118 էջ
Անգլերենից կատարված փոխառությունների տառադարձումը արևմտահայերենում
1982 | Թեզիս/Thesis
Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական 3-րդ կոնֆերանս (զեկուցումների թեզիսներ), Երևան, Հայկ. ՍՍՀ հրատ., 1982
Անգերեն արևելագիտության ֆակուլտետի ուսանողների համար
1981 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, 1981, 97 էջ
Էթիկականը նկարչության մեջ
1968 | Հոդված/Article
1968թ., ԵՊՀ
 
Կոնտակտներ
Դեկան` պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Գեղամ Պետրոսյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-00-79,
(+374 60) 71-00-78,
(ներքին 10-79,10-78),
int.rel@ysu.am