Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Առնակ Գեորգիի Սարգսյան

Դոցենտ | Քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոն
Կրթություն
2007 - 2013 թթ. ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, քաղաքագիտության բաժին (բակալավր)
2013 - 2015 թթ. ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, քաղաքագիտության բաժին (մագիստրատուրա)
2016 - 2019 թթ. ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոն, (հայցորդ)
Ատենախոսության թեմա` «Քաղաքական մասնակցության հիմնախնդիրները ժողովրդավարական համախմբման փուլում (ՀՀ օրինակով)»:

Գիտական աստիճան
Քաղաքական գիտությունների թեկնածու
2020 թ. ԵՊՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ ստացել է քաղաքագիտության դոցենտի գիտական կոչում

Աշխատանքային փորձ
2017 - 2019 թթ. ԵՊՀ քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոնի դասախոս
2019 - 2020 թթ. ԵՊՀ քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոնի ասիստենտ
2020 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքագիտության հիմունքներ, Քաղաքական ուսմունքները հին և միջին դարերում,Քաղաքական բանակցություններ, Արտասահմանյան երկրների հակակոռուպցիոն քաղաքականության համեմատական վերլուծություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քաղաքական մասնակցություն, երիտասարդության քաղաքական ներգրավվածության հիմնախնդիրներ, քաղաքական բանակցություններ

Գիտաժողովի մասնակցություն
2019 թ. Գերմանիա, Արևելյան գործընկերության ծրագիր
Հոկտեմբեր 20-22, 2017 թ. «Կրթությունը ՀՀ անվտանգության համատեքստում», ԵՊՀ «Վարդանանք» ՌՀԴԱ
Դեկտեմբերի 17-18, 2019, «Միջազգային հարաբերությունների արդի հիմնախնդիրները», ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ

Հոբելյանական նամականիշ
2019 թ., «Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված նամականիշ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Քաղաքական մասնակցության հայեցակարգերը քաղաքական ուսմունքների պատմության շրջանակներում
2020 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 78 էջ, 2020, հայերեն
|
Քաղաքական մասնակցության դրսևորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 75-81
|
Ընտրական գործընթացին մասնակցությունը ժողովրդավարացման իրողություններում (ՀՀ 2018 թ. ընտրությունների օրինակով)
2020 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, № 1, 132-139 էջ, 2020
|
Քաղաքական մասնակցության հիմնախնդիրը արդի քաղաքագիտական դիսկուրսում
2020 | Հոդված/Article
Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու, 1 (23), 2020
|
Առնակ Սարգսյան , Աշոտ Ենգոյան , Խոսրովադուխտ Ազատյան
«Ազգ-բանակ» հայեցակարգի գաղափարաքաղաքական հիմքերը
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 2019, 92 էջ, հայերեն
|
Քաղաքական մասնակցության արդի մեկնաբանության խնդրի շուրջ
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 61-66
|
Մասնակցության ինստիտուցիոնալացման հիմնախնդիրները քաղաքացիական հասարակության մեջ (ՀՀ օրինակով)
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 73-82
|
Ընտրական գործընթացին ներգրավվումը՝ որպես քաղաքական մասնակցության տարատեսակ (ՀՀ օրինակով)
2018 | Հոդված/Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2018, ISSN 1829-4227, էջ 243-252
|
«Ժողովրդավարական համախմբում» հասկացության քաղաքագիտական մեկնաբանության շուրջ
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 53-62
|
Միգրանտների քաղաքական ներգրավվածության գնահատման ցուցիչները եվրոպացի հետազոտողների կողմից
2017 | Հոդված/Article
Ակունք, 2017, 2 (16), էջ 145-153
|
Երիտասարդության մասնակցության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում 1995-2017 թթ.
2017 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, 2017, 1, էջ 282-289
|
Քաղաքական մասնակցությունը՝ ժողովրդավարության և քաղաքացիական հասարակության կայացման կարևորագույն նախապայման
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ 220-225
|
Երիտասարդության քաղաքական ներգրավվածության բարձրացման հեռանկարները ՀՀ-ում
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ 212-219
|