Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Էդգար Անդրանիկի Քալանթարյան

Դոցենտ | Հանրային կառավարման ամբիոն
Կրթություն
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի Քաղաքականության բաժնի բակալավրիատ
2005 - 2006 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի Քաղաքականության բաժնի մագիստրատուրա 1-ին տարի
2006 - 2009 թթ. Հանրային կառավարման բաժին, Բոլոնիայի համալսարան (Իտալիա)
2009 - 2010 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի քաղաքագիտության մագիստրատուրա
2011 - 2014 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ասպիրանտուրա

Գիտական կոչում
2016 թ. ԵՊՀ դոցենտ

Գիտական աստիճան
2014 թ. Քաղաքական գիտությունների թեկնածու
Ատենախոսության թեմա՝ «ՀՀ պետական տեղեկատվական կառավարումը»

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից մինչև օրս ԵՊՀ դասախոս
2011 - 2019 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2015 թ. սեպտեմբեր-դեկտեմբեր անձնակազմի վերապատրաստման ERASMUS MUNDUS ծրագրին մասնակցություն (Իտալիա): Բոլոնիայի համալսարանի Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի ամբիոնի հրավիրյալ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
«ՀՀ պետական - տեղեկատվական կառավարումը»
«Հանրային կառավարման տեսություն-1»
«Հանրային կառավարման տեսություն-2»
«Կազմակերպությունների տեսություն»
«Էլեկտրոնային կառավարում»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հանրային կազմակերպությունների կառավարում
Հանրային (պետական) կառավարում
Պետական տեղեկատվական կառավարում
Էլեկտրոնային կառավարում
Հանրային կառավարման դասական տեսություն (Public Administration Theory)
Հանրային կառավարման ժամանակակից տեսություն (New Public Administration and Management)

Լեզուներ
Հայերեն, իտալերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Պարգևներ
ՀՀ ՊՆ «Մարշալ Բաղրամյան» մեդալ
«Գրիգոր Նարեկացի» հուշամեդալ
ԵՊՀ ռեկտորի շնորհակալագիր, Երևան, 2014թ

edgar.kalantaryan@ysu.am

Իտալիայի Հանրապետության ընտրական համակարգը
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2022 № 1 (37), էջ 74-83
|
Խորհրդարանական կառավարման սահմանադրական կառուցակարգերը (ՀՀ-ի և ԳԴՀ-ի օրինակով)
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 42-53
|
Իտալիայի պետական կառավարման զարգացման արդի միտումները
2020 | Հոդված/Article
«Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու», 2020, թիվ 2 (24), էջ 91-99
«Հանրային կառավարում» հասկացության սահմանման հարցի շուրջ
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 3 (30) էջ 73-80
|
Public Management Reforms in the Republic of Armenia
2019 | Հոդված/Article
СОТИС-социальные технологии, исследования, 6(100)2019 ноябрь-декабрь, Москва, 2019, стр. 17-26:
|
Կառավարման ձևերի կերպափոխման միտումները հետխորհրդային երկրներում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 69-75
|
Բարեփոխումների դերն ու նշանակությունը հհ պետական կառավարման համակարգում
2019 | Հոդված/Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2(22), 187-195 էջ, 2019
Կազմակերպությունների կազմակերպչական կառուցվածք եվ արդյունավետություն
2019 | Հոդված/Article
Գիտական Արցախ, N 2 (3), 141-147 էջ, 2019
Տեղեկատվական հասարակությունը արդյունավետ կառավարման երաշխիք
2018 | Հոդված/Article
Լրատու- Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2018, էջ 279-284
|
Հանրային կառավարման տեսություն (մաս 2-րդ)
2018 | Գիրք/Book
Դասընթացի ծրագիր և ուսումնամեթոդական ուղեցույց, Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2018, 78 էջ
|
Մանիպուլյացիոն կառավարման ազդեցությունը հասարակական կարծիքի վրա
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 71-81
|
Տեղեկատվական անվտանգության հիմնախնդիրները ՀՀ պետական կառավարման համակարգում
2017 | Հոդված/Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2017թ․, 223-233 էջ, Հայաստան
|
Էլեկտրոնային և սոցիալական մամուլը պետական կառավարման համակարգում
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 45-53
|
Հանրային կազմակերպությունների տեսություն
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 200 էջ
|
Հանրային կառավարման տեսություն (մաս 1)
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 48 էջ
|
Մանիպուլյացիոն մեթոդները կառավարման համակարգում
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 68-77
|
О некоторых аспектах информационных войн
2016 | Հոդված/Article
Образование, культура и ценностные ориентации современного мира. 2016, стр. 240-244
|
Առաջնորդի (լիդերի) ինստիտուտը հանրային կազմակերպություններում
2016 | Հոդված/Article
Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի Լրատու: Գիտ. Հոդվածների պարբերակ. Ժողովածու: «Լիմուշ» հարտ., 2016, էջեր 231-239
|
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման արդյունավետությունը ՀՀ պետական կառավարման համակարգում
2015 | Հոդված/Article
Լրատու, Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի, ISSN 1829-4227, Եր., 2015թ., էջ 214-224
Правовое регулирование информационного управления в республике Армения
2015 | Հոդված/Article
Современные глобальные проблемы социальных и гуманитарных наук: Сборник научных трудов.-СПб.: Изд. Санкт-Петербургскогоуниверситетауправленияиэконмики, 2015 г., с. 108-112
|
Զանգվածային լրատվամիջոցները ՀՀ պետական կառավարման համակարգում
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 31-38
|
ՀՀ էլեկտրոնային կառավարման արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 141.6, Երևան 2013թ., էջ 66-74
|
Արցախյան հակամարտության պատմա-քաղաքագիտական համեմատական վերլուծություն
2012 | Հոդված/Article
<<Բազմավեպ>> հայագիտական հանդես, թիվ 1-2 Վենետիկ- Ս. Ղազար
Զանգվածային լրատվամիջոցները` պետական տեղեկատվական քաղաքականության սուբյկետ
2012 | Հոդված/Article
Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան Երևան, <<Լրատու>> 2 (13)
Տեղեկատվական անվտանգության և տեղեկատվական կառավարման հարցի շուրջ
2012 | Հոդված/Article
Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան Երևան,<<Լրատու>> 1(12)