Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Հենզել Գերասիմի Մանուչարյան

Պրոֆեսոր | Քաղաքագիտության ամբիոն
Կրթություն
1964 - 1968 թթ. ԵՊՀ, Պատմության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու
«Մշո Առաքելոց վանքի գրչության դպրոցը», 1976 թ.
Փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր
«Հայ ազգի հատկանիշները», 1993 թ
2006 թ-ից պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
1968 թ-ից մինչև օրս` ԵՊՀ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
«Հայ քաղաքական մտքի պատմություն», «Ազգ և ազգային գաղափարախոսություն», «Քաղաքական հրապարակախոսություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քաղաքական հայագիտություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
«Քաղաքական հայագիտության խնդիրները գլոբալացվող աշխարհում» - 2008

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամ, գիտական աստիճաններ շնորհող խորհրդի անդամ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ, «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» հանդեսի խմբագրության անդամ

Պարգևներ
ԵՊՀ ոսկե մեդալ (2014)

Արարատիզմ: Հայոց ազգայնականությունը պատմության շրջադարձային հանգրվաններում
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ հրատ., 2021, 272 էջ, Հայաստան
Հերոսության շարունակվող պատմություն
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի հանրապետություն օրաթերթ, 2017, 61, 6 էջ
|
Հայոց ազգային գաղափարախոսության ֆենոմենը
2017 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, 2017, էջ 13-22
|
Հ. Մանուչարյան , Մ. Դավթյան
Մովսես Բաղրամյան. Հայ քաղաքական հրապարակախոսության սկզբնավորումը
2015 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2015թ․, 136 էջ
Հայ ժողովրդի ազգային գաղափարախոսության սկզբնավորումը
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 140.6, Երևան 2013թ., էջ 45-52
|
Հայ քաղաքական մտքի պատմություն.գիրք Ա, V-XVIII դդ.
2013 | Գիրք/Book
Եր. 2013, 310 էջ
Զիա Գյոքալփը և «թուրքականության հիմունքները»
2012 | Հոդված/Article
Գրախոսություն, Պատմաբանասիրական հանդես, 2012, թիվ 3, էջ 233-235
Հայկական լիբերալիզմի սկզբնավորումը ու պահպանողականությունը
2011 | Հոդված/Article
«Քաղաքագիտության հարցեր»/միջբուհական նյութերի ժողովածու/,Եր.,Մանկավարժ,2011,էջ 140-158
Հ. Մանուչարյան, Հ. Մանուչարյան
Հայոց պետության կառավարման և կառուցվածքի ձևերի` հնդկահայ լուսավորիչների հայեցակարգը
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 134.6, Երևան 2011թ., էջ 50-61
|
Հովհաննես Թումանյանի քաղաքական հրապարակախոսությունը
2009 | Հոդված/Article
«Ժուռնալիստիկա», (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Թ,Եր.,ԵՊՀ,2009, էջ 109-117
Հայոց պետականության վերականգման գաղափարական նախապատրաստումը հայ քաղաքական մտքի կողմից
2009 | Հոդված/Article
«Քաղաքագիտություն», բուհական գիտամեթոդական նյութերի ժողովածու, Երևան,ԵՊՀ հրատ.,2009, էջ 9-18
Քաղաքագիտության ձեռքբերումները Հայաստանում
2008 | Հոդված/Article
«Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նյութերի ժողովածու»,Գյումրի, 2008, էջ 207-209
Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման միտումները 21-րդ դարում
2008 | Հոդված/Article
«Ուխտ Արարատի», թիվ 2/16/,2008,էջ 16-17
Քաղաքական հայագիտության արդի խնդիրները
2007 | Հոդված/Article
Քաղաքագիտություն բուհական գիտամեթոդական նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ.,2007,էջ 31-42
Ազգային քաղաքականություն
2006 | Հոդված/Article
«Քաղաքագիտություն», ուսումնական ձեռնարկ բուհերի համար, Երևան, ԵՊՀ հրատ.,2006, էջ 176-195
Ազգային գաղափարախոսություն
2006 | Հոդված/Article
«Քաղաքագիտություն», ուսումնական ձեռնարկ բուհերի համար, Երևան, ԵՊՀ հրատ.,2006, էջ 543-576
Հայոց ցեղասպանության քաղաքական դրդապատճառները
2005 | Հոդված/Article
«Հայոց մեծ եղեռնը -90» հոդվածների ժողովածու, Եր. 2005թ,, էջ 232-241
Հայոց ազգային գաղափարախոսության հարցի շուրջ
2003 | Հոդված/Article
«Վասն արդարության», 2003, թիվ 43,1 մամուլ
Դրվագներ հայ քաղաքական մտքի պատմություն
2002 | Գիրք/Book
Եր. 2002թ., 280 էջ
Հայ քաղաքագիտական մտքի պատմության պարբերացման հարցի շուրջ
1999 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (97), Երևան 1999թ., էջ 61-69
|
Հայության գոյապահպանության գաղափարախոսությունը
1994 | Գիրք/Book
Եր. 1994 թ., 80 էջ
Հ. Գ. Մանուչարյան , Ս. Տ. Սաղումյան
Միջնադարյան զարդաքանդաակների խորհրդանիշների հարցի շուրջ
1993 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (81), Երևան 1993թ., էջ 48-58
|
Սոցիալիստական ազգի հատկանիշները
1988 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (65), Երևան 1988թ., էջ 3-13
|
Սոցիալիստական հայ ազգի էթնոտարբերիչ հատկանիշները
1988 | Գիրք/Book
Եր. 1988 թ., 135 էջ
Գիտական կոմունիզմի ծագումն ու զարգացումը,
1985 | Գիրք/Book
Եր. 1985 թ., 85 էջ
Պողոս Տարոնացի
1982 | Գիրք/Book
Եր. 1982 թ., 118 էջ