Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Փայլակ Աշոտի Ենգոյան

Դասախոս | Քաղաքագիտության ամբիոն
Կրթություն
2013 – 2017 թթ. ՀՌՀ, Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ, քաղաքագիտության բաժին (բակալավր)
2017 – 2019 թթ. ՀՌՀ, Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ, քաղաքագիտության բաժին (մագիստրատուրա)
2019 – 2022 թթ. ԵՊՀ, Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն (մագիստրատուրա)
2019 – մինչև այժմ ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոն (ասպիրանտուրա)
Ատենախոսության թեմա` «Փափուկ ուժի» գործոնը Չինաստանի արտաքին քաղաքանության հայեցակարգում»:

Գիտական աստիճան
2022թ. - թեկնածուական ատենախոսություն ««Փափուկ ուժի» գործոնը Չինաստանի արտաքին քաղաքականության հայեցակարգում» թեմայով, քաղաքական գիտությունների թեկնածու է

Աշխատանքային փորձ
2020 – մինչև այժմ թթ. ԵՊՀ քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքագիտության հիմունքներ, Փափուկ ուժի քաղաքականություն, Եվրասիական հաղորդակցական համակարգեր, Պատերազմի էթիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Փափուկ ուժի քաղաքականություն, հանրային դիվանագիտություն

Գիտաժողովի մասնակցություն
«Ժամանակակից հասարակության զարգացման արդի հիմնախնդիրները (ԱՊՀ կազմավորման 25-ամյակին)» ուսանողական գիտաժողով; 07.04.2016; հեռուստակամուրջ Երևան – Եկատերինբուրգ։
«Միջազգային ինտեգրման նոր ձևերը հետխորհրդային տարածքում» ուսանողական գիտագործնական կոնֆերանս; 13.04.2017; հեռուստակամուրջ Երևան – Եկատերինբուրգ։
«Ազգային անվտանգության հիմնախնդիրները գլոբալիզացիայի և ինտեգրացիոն գործընթացների պայմաններում» միջազգային գիտաժողովի երիտասարդական սեկցիա; 2017 թ. նոյեմբերի 3-4; Ռուս - Հայկական (Սլավոնական) համալսարան:
«Չինաստան և Հայաստան. կառավարում և բարձրորակ համագործակցություն «Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ» նախաձեռնության շրջանակում» առցանց գիտաժողով; 01.12.2022; հեռուստակամուրջ Երևան – Պեկին:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, չինարեն

Էլ.փոստ
paylak.yengoyan@ysu.am

Հայաստանի «փափուկ ուժի» քաղաքականության մշակութային-քաղաքակրթական ակունքները
2022 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն, Երևան, 2022 № 1 (37), էջ 34-45
«Փափուկ ուժի» չինական հայեցակարգի էությունը
2021 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն, Երևան, 2021, 12 (1 (34), Էջ 73-84
|
Չինական «փափուկ ուժի» մշակութային և արժեքային հիմքերը
2021 | Հոդված/Article
Պատմություն և քաղաքականություն (Գիտական հանդես), «Զորավար Սեպուհ» պատմաքաղաքական վերլուծական կենտրոն, Երևան, 2021. № 2 (13), Էջ 128-140
Формирование современной внешнеполитической концепции КНР
2020 | Հոդված/Article
Вестник РАУ (Гуманитарные и общественные науки), Ереван, 2020. № 2, Էջ 21-35
|
«Փափուկ ուժի» ժամանակակից հայեցակարգի ձևավորումը
2020 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն, Երևան, 2020. № 2 (32), Էջ 61-74
|
Основной инструментарий применения «мягкой силы» в мировой политике
2019 | Հոդված/Article
Вестник Ереванского университета / Международные отношения, Политология / 2019. № 3, Էջ 40-50
|
Геоэкономические аспекты «Нового шелкового пути»
2018 | Հոդված/Article
Вестник Юридического факультета Южного федерального университета; ФГОУ ВПО "Южный федеральный университет". - Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, Т. 5, № 1. 2018, с. 59-65
“Ազգայնականություն” եզրույթի բնորոշման բազմազանությունը ժամանակակից քաղաքական գիտության մեջ
2018 | Գիրք/Book
Պատմություն և մշակույթ; Հայագիտական հանդես (գիտական հոդվածների ժողովածու); ԵՊՀ հրատարակչություն. 2018, էջ 317-327
|
Фактор “мягкой силы” в образовательной политике стран Евразийского Союза (на примере Российской Федерации и Республики Армения)
2018 | Հոդված/Article
Вестник университета Месроп Маштоц. 2018, с. 89-97
Փայլակ Ենգոյան , Մ.Մարգարյան
Երիտասարդական քաղաքականության իրականացման իրավական հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում
2018 | Հոդված/Article
“Հանրային կառավարում”; 5/2018. Երևան էջ 231-239
П. Енгоян , Аствацатуров С.В.
Концепция “Нового Шелкового пути” во внешнеполитической стратегии “Умной силы” Китая
2018 | Հոդված/Article
Организационно-экономические и социальные проблемы и перспективы развития транспортной отрасли; м-лы Международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию факультета экономики и управления Уральского государственного университета путей сообщения; Екатеринбург УрГУПС, 2018. Вып 4 (234), с. 367-377
The concept of the “New Silk Road” in the foreign policy strategy of China’s “smart power”
2018 | Հոդված/Article
Ежемесячный международный научный журнал “Austria-science”; №12. 2 часть. Инсбрук, Австрия. 2018, с. 20-23
Փայլակ Ենգոյան , Մ.Մարգարյան
Ժողովրդավարության որակի ապահովման հրամայականներն անցումային հասարակություններում
2018 | Հոդված/Article
“Հանրային կառավարում”/1-2/2018. Երևան, էջ 227-235
Инструменты “мягкой силы” Республики Армения
2017 | Հոդված/Article
Проблемы национальной безопасности в условиях глобализации и интеграционных процессов (междисциплинарные аспекты): международный научный форум (3-5 ноября). Ереван. Издательский дом RAU, с. 282-303
|
Общность социализма и либерализма в оценке глобальных общественно-политических процессов
2017 | Հոդված/Article
Проблемы современных интеграционных процессов и пути их решения: сборник статей международной научно-практической конференции (25 октября 2017г, г. Уфа). В 2 ч. Ч. 2 - Уфа: ОМЕГА САЙНС, 2017, с. 163-168
|
Многомерность демократии: аспекты и индикаторы измерения
2016 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы развития современного общества: исторический, социальный, политический и правовой аспекты (к 25-летию образования СНГ): м-лы Международной научной конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов (Екатеринбург – Ереван, 7 апреля 2016). Екатеринбург: УрГУПС. 2016. Вып. 3 (218), с. 34-43