Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Տիգրան Տոնիկի Քոչարյան

Պրոֆեսոր | Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոն
Կրթությունը
1998 - 2002 թթ. Բակալավր, Երևանի պետական համալսարան
2002 - 2004 թթ. Մագիստրոս, Երևանի պետական համալսարան
2004 - 2007 թթ. Ասպիրանտ, ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ
2009 - 2012 թթ. Դոկտորանտ, Երևանի պետական համալսարան

Գիտական աստիճանը
2007 թ. իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Ատենախոսության թեման՝ Զինվորական ծառայության սահմանադրաիրավական հիմունքները Հայաստանի Հանրապետությունում
2012 թ. քաղաքական գիտությունների դոկտոր
Ատենախոսության թեման՝ Հայաստանի Հանրապետության ռազմական անվտանգության ապահովման քաղաքական-իրավական արդի հիմնախնդիրները
2015 թ. պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձը
2004 թ-ից մինչ օրս ՀՀ Պաշտպանության նախարարություն
2004 թ-ից մինչ օրս ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Գիտակրթական միջազգային կենտրոն
Դասավանդման փորձը` 2004 թ-ից
2012 - 2014 թթ. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում,
2013 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում:
2013 - 2015 թթ. ՀՀ ՊՆ Վ.Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի հրամանատարաշտաբային դասընթացում,

Դասավանդվող առարկա
Միջազգային և ազգային անվտանգության ժամանակակից համակարգեր

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Համաշխարհային քաղաքականություն և տարածաշրջանային գործընթացներ
Ազգային անվտանգության քաղաքական - իրավական ապահովում
Ռազմական քաղաքականության հիմունքներ

Անդամակցությունը
ՀՀ ԲՈՀ-ի 056 մասնագիտական խորհրդի անդամ

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

Անդրադարձ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին առնչվող խորհրդային շրջանի իրավաքաղաքական որոշ իրադարձություններին
2015 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, Եր., Զանգակ, 2015, էջ 139-145
Զինված ուժերի սպայական կազմի կերպափոխման հիմնական արդիական առաջնահերթությունները
2014 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, Եր., Զանգակ, 2014, էջ 51- 58
Становление и развитие армяно-российских отношений в постсоветском периоде
2014 | Հոդված/Article
Теоретические и прикладные проблемы социальных наук, Сборник научных трудов, Изд-во «Вестник Балтийской педагогической академииե, СПб, 2014, стр. 56-64
Զինվորական կարգապահության առաջնայնությունը զինծառայողի կարիերայում
2014 | Հոդված/Article
Կարիերայի ուղղորդման հիմնախնդիրներն ու զարգացման միտումները: Միջազգային գիտական կոնֆերանսի հոդվածների ժողովածու, Եր., 2014, էջ 152-158
Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական փոխգործակցությունը արտասահմանյան մի շարք երկրների հետ
2014 | Հոդված/Article
«Արդարադատություն» գիտական հանդես, ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական ինստիտուտ, 2014 թվական, թիվ 1 /24/էջ 2-8
Բանակաշինության գործընթացը Հայաստանի ազգային անվտանգության արժեհամակարգում
2014 | Հոդված/Article
ԼՂՀ, «Լրատու» գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու, Մ. Մաշտոց համալսարան, 2014, էջ 218- 226
Որոշ նկատառումներ Մինսկի խմբի ձևաչափում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մասին», «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնահարցեր
2014 | Հոդված/Article
Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, 2014 թվական, թիվ 1, էջ 156-164
Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական կապերը հարևան երկրների հետ
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 140.6, Երևան 2013թ., էջ 10-16
|
Ազգային ոգով մարտունակ զինվորականի կերպարի անհրաժեշտությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
2013 | Հոդված/Article
Գիտական զեկույց, Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով, «Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները» զեկուցումների դրույթներ, Եր., ՀՀ ԳԱԱ, 2013, էջ 261-262
Հայաստանի Հանրապետության ռազմակրթական համակարգի քաղաքական-իրավական հայեցակարգային զարգացումները
2013 | Հոդված/Article
«Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնահարցեր» Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, 2013 թվական, թիվ 2, էջ 135-143
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ոլորտի իրավաքաղաքական բարեփոխումները և դրանց կանխատեսելի զարգացումները
2013 | Հոդված/Article
«Արդարադատություն» գիտական հանդես, ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական ինստիտուտ, 2013 թվական, թիվ 3 /22/, էջ 8-14
ԱՄՆ արդի ռազմական քաղաքականության ուղենիշը և հայ-ամերիկյան ռազմական համագործակցությունը
2013 | Հոդված/Article
«Հանրային կառավարում» ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական հանդես, թիվ 2/2013, էջ 116-125
Российско-армянское сотрудничество в контексте формирования региональной безопасности на Кавказе
2013 | Հոդված/Article
Международное издательство “ЭТНОСОЦИУМ”, Этносоциум и межнациональная культура № 1 (55), 2013, стр. 158- 166
Ազգային անվտանգության արժեքային նշանակությունը և կառուցվածքային հիմնատարրերը
2013 | Հոդված/Article
«Լրաբեր» հասարակական գիտությունների գիտական հանդես, 2013 թվականի թիվ 2 /638/, էջ 107-115
Ազգային գաղափարախոսությունը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կայացման և գործունեության հենքում
2013 | Հոդված/Article
«Արդարադատություն» գիտական հանդես, ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական ինստիտուտ, 2013 թվական, թիվ 3 /22/, էջ 15-20
Անվտանգության ինստիտուտը պետության և հասարակության զարգացման համատեքստում
2013 | Հոդված/Article
«Հանրային կառավարում» ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական հանդես, թիվ 3-4/2013, էջ 162-169
Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության համակարգը և ապահովման քաղաքական-իրավական կառուցակարգերը
2013 | Հոդված/Article
ԼՂՀ, «Լրատու» գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու, Մ. Մաշտոց համալսարան, 2013, 2 (15), էջ 142-150
Ուսումնական ձեռնարկ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության վերաբերյալ դասընթացի
2013 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, հրատարակման է երաշխավորվել ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական խորհրդի կողմից, 2013 թվական, Ք 822, 234 էջ
Զինված ուժերը Հայաստանի Հանրապետության ռազմական անվտանգության ապահովման համակարգում
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 136.6, Երևան 2012թ., էջ 66-76
|
Ժողովրդավարական վերահսկողության ինստիտուտները Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում
2012 | Հոդված/Article
«Լրաբեր» հասարակական գիտությունների գիտական հանդես, 2012 թվական, թիվ 4(636), էջ 94-105
Организация Договора о Коллективной Безопасности в системе обеспечения военной безопасности Республики Армения
2012 | Հոդված/Article
Международное издательство “ЭТНОСОЦИУМ”, Этносоциум и межнациональная культура № 8 (50), 2012, стр. 139-145
Диаспоры России и Армении как фактор поддержания и развития российско-армянских отношений и безопасности на Южном Кавказе
2012 | Հոդված/Article
Международное издательство “ЭТНОСОЦИУМ”, Этносоциум и межнациональная культура № 7 (49), 2012, стр. 137-144
Հայաստանի Հանրապետության ինտեգրումը Եվրոպական անվտանգության համակարգին
2012 | Հոդված/Article
«Լրաբեր» հասարակական գիտությունների գիտական հանդես, 2012 թվականի թիվ 1 /633/, էջ 116-128
Стратегическое партнерство России и Армении в сфере обеспечения военной безопасности
2012 | Հոդված/Article
Международное издательство “ЭТНОСОЦИУМ”, Этносоциум и межнациональная культура №5 (47) 2012, стр. 130-139.
Հայաստանի Հանրապետության արդի ռազմաքաղաքական համակարգի համառոտ նկարագիրը
2012 | Հոդված/Article
«Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 2012 թվական, թիվ 2 /196/, էջ 1-3
Турецко-иранская политика на Кавказе и безопасность Армении
2012 | Հոդված/Article
Международное издательство “ЭТНОСОЦИУМ”, Этносоциум и межнациональная культура №3 (45) 2012, стр. 179-188
Հայաստանի Հանրապետություն-Հյուսիսատլանտյան դաշինք (ՆԱՏՕ) համագործակցության զարգացումներն ու նախատեսվող հեռանկարները
2012 | Հոդված/Article
«Հանրային կառավարում» ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական հանդես, թիվ 1-2/2012, էջ 127-137
Армения и проблема безопасности на Кавказе: политико- стратегическая ситуация
2012 | Հոդված/Article
Международное издательство “ЭТНОСОЦИУМ”, Этносоциум и межнациональная культура №1 (43) 2012, стр. 174-185
Հայաստանի Հանրապետության ռազմական անվտանգության ապահովումը ազգային անվտանգության համատեքստում
2012 | Գիրք/Book
Մենագրություն, հրատարակման է երաշխավորել ԵՊՀ միջազգային հարաբերութունների ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը, 2012 թվական, ԵՊՀ հրատ., Ք 822, 374 էջ
Հայաստանը տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության համատեքստում
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 135.6, Երևան 2011թ., էջ 3-11
|
Հայաստանի Հանրապետության ռազմական անվտանգությունը ազգային անվտանգության համատեքստում
2011 | Հոդված/Article
«Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 2011 թվական, թիվ 5(187), էջ 1-3
ԱՊՀ երկրների անվտանգության հարցերը համակարգող կառույցների քաղաքական-իրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները
2011 | Հոդված/Article
«Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 2011 թվական, թիվ 12(194), էջ 1-5
ԱՄՆ-ի անվտանգության հարցերը համակարգող կառույցների քաղաքականիրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները
2011 | Հոդված/Article
«Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 2011 թվական, թիվ 10(192), էջ 8-10
Հայաստանի Հանրապետության ռազմական կազմավորման համակարգը ռազմական անվտանգության ապահովման գործում
2011 | Հոդված/Article
«Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 2011 թվական, թիվ 6(188), էջ 11-14
Նախագահը որպես երկրի ռազմական անվտանգության ապահովման երաշխավոր
2011 | Հոդված/Article
«Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 2011 թվական, թիվ 8(190), էջ 1-3
Հայաստանի Հանրապետության զինվորական իրավունք
2011 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ-ուղեցույց, հրատարակման է երաշխավորվել ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի գիտական խորհրդի կողմից, 2011 թվական, Հ 247, 67 էջ
Ազգային (պետական) անվտանգությունը որպես մարդկային զարգացման իրավաքաղաքական ապահովման երաշխիք. Հայաստանի օրինակով
2010 | Հոդված/Article
ՀՀ ԿԳՆ Ա.Մկրտչյանի անվան տնտեսագիատական համալսարան, 21-րդ դարի մարտահրավերները և մարդկային զարգացման ասպեկտները, Միջազգային գիտական կոնֆերանսի հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2010 թվական, էջ 102-104
Հայաստանի Հանրապետությունում զինվորական ծառայության կազմակերպաիրավական ապահովումը
2008 | Հոդված/Article
«Հայկական բանակ» ՀՀ ՊՆ Դ.Կանայանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի ռազմագիտական հանդես, 2008 թվական, թիվ 2-3 (56-57), էջ 67-76
Զինվորական ծառայության իրավական ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությունում
2008 | Հոդված/Article
Մենագրություն, հրատարակման է երաշխավորվել ՀՊԱՀ իրավունքի և քաղաքագիտության ամբիոնի կողմից, 2008 թվական, Ք 822, 175 էջ
Բարեփոխումները Հայաստանի Հանրապետության ռազմական կազմավորման համակարգում
2007 | Հոդված/Article
«Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 2007 թվական, թիվ 6 /140/, էջ 15-18
Զինվորական ծառայությունը պետական ծառայության համակարգում
2006 | Հոդված/Article
«Հայկական բանակ» ՀՀ ՊՆ Դ.Կանայանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի ռազմագիտական հանդես, 2006 թվական, թիվ 4(50), էջ 61-66
Զինծառայողների իրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2006 | Հոդված/Article
«Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 2006 թվական, թիվ 10 (132), էջ 20-27
Զինվորական ծառայություն անցնելու սահմանադրաիրավական հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում
2006 | Հոդված/Article
ՀՀ Սահմանադրական դատարանի տեղեկագիր, 2006 թվական, թիվ 3 (40), էջ 19-23
Ռազմական անվտանգության ապահովման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում
2006 | Հոդված/Article
«Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 2006 թվական, թիվ 8 /130/, էջ 19-21