Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի բաժինը հիմնադրվել է 1949 թվականին, բանասիրական ֆակուլտետի կազմում, իսկ 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ստեղծվել է ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը:
>

Բակալավրիատ
Լրագրություն


Մագիստրատուրա
Լրագրություն
Հաղորդակցություն, մեդիա և հասարակություն
Հանրային կապեր և լրատվամիջ հետ հաղորդակցություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Ռադիոյի և հեռուստատեսության համացանցային հեռարձակման առանձնահատկությունները Հայաստանում
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 3 (24), էջ 67-77
|
Проявления идентичности журналиста на армянских культурных сайтах
2017 | Թեզիս/Thesis
Журналистика в 2016 году; Творчество, профессия, индустрия. 2017, стр. 182-183
|
Телерадиокомпании Армении в условиях рынка
2017 | Թեզիս/Thesis
Журналистика в 2016 году; Творчество, профессия, индустрия. 2017, стр. 277
Պատում, մեդիատեքստ, հակառակ հեռանկար
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 184 էջ
Причуды инверсии. Текст и обратная песрпектива
2017 | Հոդված/Article
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017, 105 p.