Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի բաժինը հիմնադրվել է 1949 թվականին, բանասիրական ֆակուլտետի կազմում, իսկ 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ստեղծվել է ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը:
>
Մեդիայի նշանագիտության ներածություն
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 168 էջ
Ռազմական լրագրություն
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ՀՀ ՊՆ աշխատակազմ: 2018թ․, 188 էջ
Осовенности информационных и публицистических передач телерадиокомпаний республики Армения
2018 | Թեզիս/Thesis
Журналистика в 2017 году; твочество, профессия, индустрия. 2018, стр. 111
Д. В. Петросян , Е. К. Рева
Диалог “Медиатекст-интелектуальная аудитория” в аксиологическом контексте журналистики
2018 | Թեզիս/Thesis
Международная научно-практическая конференция, Москва, 5-7 2018 г., стр. 523-524
|
Մուշեղ Հովսեփյան , Հարություն Ծատրյան
Քաղաքական գովազդը որպես հայկական լրատվադաշտի ֆինանսական աղբյորւր
2018 | Հոդված/Article
Այլընտրանք: 2018, #1, էջ 235-242
|
Աստղիկ Ավետիսյան , Հարություն Ծատրյան
Քաղաքական գովազդի առանձնահատկությունը քաղաքական PR տեխնոլոգիաների համատեքստում
2018 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում: 2018, 1-2, էջ 245-253
|
Հովսեփյան Մ. Մ. , Ծատրյան Հ. Զ.
Կրթության դերը քաղաքական իմիջի կերտման համատեքստում
2018 | Հոդված/Article
Տարածաշրջան և աշխարհ: 2018, N 3, էջ 51-56
|
Հայ պարբերական մամուլի պատմություն. 1920-1922 թթ., հատոր 2, Եր., ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, 2017, 787 էջ
2018 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2018, 1(61), էջ 244-249
|
The new achievement of the armenian press historians
2018 | Հոդված/Article
Բանբեր հայագիտության: 2018, N 1 (16), էջ 233-237
|
Տեսաձայնաշարային նյութին «ծանոթացնելու» մի քանի արդյունավետ մեթոդի մասին
2018 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք: 2018, 1-2, էջ 90-94
|