Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>

Բակալավրիատ

Իրավագիտություն


Մագիստրատուրա

Քրեական իրավունք և դատավարություն

Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն

Միջազգային եւ Եվրոպական իրավունք

Գործարարական իրավունք

Կրիմինալոգիա

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Սահմանադրական կայունությունը՝ որպես կայուն ժողովրդավարության կարևորագույն գրավական
2019 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Հայրապետ» հրատ., Երևան, 2019, 344 էջ
|
Համեմատական իրավագիտություն
2019 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, «Հայրապետ» հրատարակչություն, Երևան, 2019, 332 էջ
Современные вызовы првового регулирования уголовного правосудия: Опыт Республики Армения
2018 | Գիրք/Book
Монография, Palmarium Academic Publishing. Mauritius, 2018, 64 стр.
Defensibility as the Principle of State Construction: Concept and Normative Content
2018 | Հոդված/Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 9-24
|
Controlled Reality and the Fiction of Freedom: Synergy Algorithms
2018 | Հոդված/Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 25-35
|