Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>

Բակալավրիատ

Իրավագիտություն


Մագիստրատուրա

Քրեական իրավունք և դատավարություն

Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն

Սահմանադրական իրավունք, պետության և իրավունքի տեսություն

Միջազգային իրավունք

Եվրոպական իրավունք

Գործարարական իրավունք

Կրիմինալոգիա

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Принципы конституционализма в экономической системе
2017 | Հոդված/Article
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика, № 1 (47) 2017 общественно-политический и научно-правовой журнал, Издается с 2005 года, № 1 (47) 2017) , ISSN 2500-0217 , 167-176.
|
Վահրամ Ավետիսյան , Արսեն Հովհաննիսյան
Միացման ձևով վերակազմակերպվող բանկի մասնակիցների իրավունքների պաշտպանության որոշ հիմնահարցեր
2017 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, թիվ1-2 (211-212) հունվար-փետրվար, 2017, էջ 60-67
|
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք երկրորդ
2016 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., պատ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 400 էջ:
Էկոլոգիական իրավունքների պաշտպանության իրավական հիմքերի բարելավման հրամայականը Հայաստանի Հանրապետությունում
2016 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 3 (73), Երևան, 2016, էջեր 4-14
|
Էկոլոգիական ապահովագրության շրջանակներում տրամադրվելիք հատուցման կառուցակարգի հիմնավորումը ՀՀ-ի համար
2016 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 3 (73), Երևան, 2016, էջեր 15-23
|