Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>

Բակալավրիատ

Իրավագիտություն


Մագիստրատուրա

Բիզնես իրավունք և միջազգային արբիտրաժ (քննություններ՝ Քաղ. իրավունք, Քաղ. դատ.),
Դատական իրավունք և փաստաբանություն (քննություններ՝ Քաղ. դատ., Վարչական դատ.),
Մարդու իրավունքներ և սահմանադրական արդարադատություն (քննություններ՝ Սահմ. իրավունք, Միջ. իրավունք),
Քրեական արդարադատություն և փաստաբանություն (քննություններ՝ Քր. իրավունք, Քր. դատ.),
Համալիր (տեսագործնական) իրավական հետազոտություններ (քննություններ՝ Պետ. և իրավ. տես., Պետաիրավ. ուսմունքներ)։

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Հանրային իրավունքի իրավաբանական անձ. Խնդրի լուծու՞մ, թե՞ նոր խնդիրներ
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 4-10 էջեր
|
Արփինե Սարգսյան
Դատական վերահսկողության մի քանի հարցեր պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատելիս
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 72-80 էջեր
|
Սևակ Պողոսյան
Հանցագործության օժանդակողի հասկացությունը, օժանդակության տեսակները
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 68-71 էջեր
|
Արսեն Մարտիրոսյան
Դատախազական խմբի կողմից մինչդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության իրականացման և դատարանում մեղադրանքի պաշտպանության հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 61-67 էջեր
|
Գևորգ Վիրաբյան
Կանխավարկածը որպես փիլիսոփայական-իմացաբանական միջոց
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 52-60 էջեր
|