Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
ՀՀ քաղաքացիական դատավարություն - 2
2017 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 336 էջ
|
ՀՀ քաղաքացիական դատավարություն - 1
2017 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 336 էջ
|
Անչափահասների հանցավորության դեմ պայքարի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2017 | Գիրք/Book
Երևան, Հայրապետ հրատ., 2017, 256 էջ
|
ՀՀ քաղաքացիական իրավունք . Պարտավորական իրավունք
2017 | Գիրք/Book
Խմբ.` Վ. Դ. Ավետիսյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 276 էջ (էլեկտրոնային գիրք)
|
Քաղաքացիական իրավունքի խնդրագիրք լուծումներով
2017 | Գիրք/Book
Երևան, Տիգրան Մեծ, 2017, 240 էջ
|
Диспозитивные процессуальные права в гражданском процессуальном праве
2017 | Հոդված/Article
Высшая Школа, 2017թ․№16/ 2017, стр. 23-28
|
Ընտանեկան միկրոսոցիումի բնույթը և էվոլյուցիան
2017 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2-3 (76-77), Երևան, 2017, էջ 65-69
|
Վճռաբեկ բողոքը` որպես վճռաբեկ վարույթի հիմք
2017 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2-3 (76-77), Երևան, 2017, էջ 13-22
|
Վնաս պատճառելուց բխող պարտավորություններ (արտապայմանագրային պարտավորություններ)
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., Հայաստան, Երևան, 2017թ․, 126 էջ (էլեկտրոնային գիրք)
ՀՀ ընտանեկան իրավունք: Գործնական պարապմունքների ձեռնարկ
2017 | Գիրք/Book
ԵՊՀ, Երևան, Հայրապետ հրատ., 2017, 256 էջ
|