Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Անչափահասին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթի առաձնահատկությունները նախաքննության ավարտման փուլում
2018 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (80), Երևան, 2018, էջ 63-72
|
Գաղտնի եղանակով կատարված լուսանկարների, տեսագրությունների թույլատրելիության և սեփականության իրավունքի պաշտպանության հարաբերակցության հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում
2018 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (80), Երևան, 2018, էջ 12-22
|
Օրենք և տնտեսագիտություն
2018 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (80), Երևան, 2018, էջ 5-11
|
Promoting a Pro Bono Culture in Armenia's Legal Profession: The Need for Strong Policies and High Minds
2018 | Հոդված/Article
«Արդարադատություն» գիտական հանդես, Երևան, 2018, էջ 72-83
On the Role of Politics and the Time Factor in Estimating Constitutional Stability
2018 | Հոդված/Article
Revista Institutului National al Justitiei, 2(45) 2018, Chisinau, pp. 53-55
Идея народовластия в рамках современной конституционно-правовой мысли
2018 | Հոդված/Article
Конституционное и муниципальное право, N 7, 2018, Москва, С. 8-12
Հայաստանի Առաջին Հանրապետության պետաիրավական համակարգի գործառութավորման փորձը և արդի հանրապետության կատարելագործման հայեցակարգային առաջարկներ
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 7-20
|
Իրավունքի կենսագործման հիմնախնդիրների լուծման միջճյուղային և ինտեգրալ մոտեցումները իրավունքի տեսությունում
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 21-33
|
Իրավաբանի գործնական մարտահրավերները XXI դարում. արհեստական բանականություն
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 34-45
|
К вопросу о механизме власти как о структурном элементе политической системы общества
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 46-57
|