Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Քաղաքացիական իրավունքի խնդրագիրք լուծումներով
2017 | Գիրք/Book
Երևան, Տիգրան Մեծ, 2017, 240 էջ
|
Диспозитивные процессуальные права в гражданском процессуальном праве
2017 | Հոդված/Article
Высшая Школа, 2017թ․№16/ 2017, стр. 23-28
|
Ընտանեկան միկրոսոցիումի բնույթը և էվոլյուցիան
2017 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2-3 (76-77), Երևան, 2017, էջ 65-69
|
Վճռաբեկ բողոքը` որպես վճռաբեկ վարույթի հիմք
2017 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2-3 (76-77), Երևան, 2017, էջ 13-22
|
Վնաս պատճառելուց բխող պարտավորություններ (արտապայմանագրային պարտավորություններ)
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., Հայաստան, Երևան, 2017թ․, 126 էջ (էլեկտրոնային գիրք)
Անչափահասների հանցավորության վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում (1993-2016 թթ.)
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 2 (23), էջ 71-83
|
Աշխատանքային իրավունքների չարաշահման խնդրի շուրջ (ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի գիտագործնական մեկնաբանություններ)
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 2 (23), էջ 44-53
|
Սահմանադրական իրավունքների իրացման իրավական մշակույթը
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 2 (23), էջ 18-32
|
«Իրավունքի կիրառում» հասկացության հիմնահարցերը
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 2 (23), էջ 3-17
|
Իրավահասկացողության տիպերը և դրանց արժանիքներն ու թերությունները
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 7-28
|